Humanitní vědy


22. celostátní rusistický seminář

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje aktuální informace o současném politickém, ekonomickém a kulturním dění v Rusku, o nových učebních pomůckách a o koncepčních změnách ve výuce cizích jazyků. Pracovní semináře a workshopy se zaměřují na problematiku inovací ve vyučovacích metodách. Důraz je kladen na použití ICT a otázku módních trendů ve výuce ruského jazyka (jako cizího, jako dalšího cizího), práci s textem, na novou slovní zásobu, překlad, uměleckou literaturu, současné divadlo a další aktuální problémy.

Předpoklady: učitelé ruského jazyka ze všech typů škol

Garant programu: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 950 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Email:

Telefon: 732 489 864


Aktuální otázky kapitálových společností

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program se zaměřuje na vybrané aktuální otázky kapitálových společností. Pozornost bude věnována např. jednání (za) kapitálové společnosti, postavení členů volených orgánů či otázkám, které se diskutují v souvislosti s úpravou společností s ručením omezeným a akciových společností.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garanti programu: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. a JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 12

Cena: 5000 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Andragogika a personální řízení

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: V programu účastníci získají základní teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence k různorodé činnosti v oblasti vzdělávání dospělých, řízení lidí a personální práce. Osvojí si potřebné znalosti a dovednosti z oblasti andragogiky a vzdělávání dospělých, personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, didaktiky dospělých, gerontagogiky, age managementu, vedení lidí – leadershipu, interkulturních aspektů řízení ad.

Předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Garant programu: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 69

Cena: 29 040 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 619 607


Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: angličtina

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Anglický jazyk pro střední školy a druhý stupeň základních škol.

Předpoklady: Mgr. učitelství nebo alespoň započaté studium v oblasti pedagogických věd

Garant programu: PhDr. Bohuslav Dvořák

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 260

Cena: 33 560 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Terezie Šturmová

Email:

Telefon: 221 900 220


Aplikovaná ekonomie

Forma výuky: prezenční

Jazyk: angličtina

Anotace: Cílem programu Kvantitativní metody 1 je seznámit účastníky s prvky statistické inference, jmenovitě multivariačními statistickými metodami a metodami vícerozměrné datové analýzy. Cílem programu Kvantitativní metody 2 je seznámit účastníky se základy standardních ekonometrických metod, jakožto i s empirickou analýzou.

Předpoklady: matematický test a pohovor v angličtině

Garant programu: prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 80

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Eliška Prušová

Email:

Telefon: 224 005 181


Bibliodrama

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Bibliodrama je jedna z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, skupinové práce a biblické exegese. Jejím hlavním cílem je osobní setkání člověka s biblickým poselstvím, a to na rovině zkušenosti. Nejde tedy primárně o poznání racionální, nýbrž existenciální, o konfrontaci osobních zkušeností jednotlivce se zkušenostmi ostatních členů skupiny a s hodnotami uloženými v biblickém textu.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 64

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 402


Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program připravuje účastníky na zvláštní část úřednické zkoušky v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“. Výklad je zaměřen jak na obecné otázky daňového práva, tak na jednotlivé daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Pozornost je věnována rovněž obecnému právnímu předpisu upravujícímu správu daní (daňového řádu) a právním předpisům upravujícím působnost finanční správy.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 24

Cena: 6 500 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, JUDr. Marie Černá

Email:

Telefon: 221 005 504


Diagnostika pohybových předpokladů a výběr sportovních talentů

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program představuje ucelenou koncepci identifikace sportovně talentované mládeže. Skládá se ze dvou částí. První část představuje aplikaci poznatků zaměřených na hlavní oblasti výběru a výchovy sportovních talentů. Druhá část programu se věnuje teorii diagnostiky pohybových schopností a dovedností u dětí ve sportovní přípravě a jejich aplikaci pro identifikaci pohybových předpokladů. Účastníci si prakticky vyzkouší příklady těchto testů.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 12

Cena: 2 000 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: angličtina

Anotace: Obsah programu vychází z požadavků pro složení tří cambridgeských zkoušek vedoucích k získání kvalifikace učitele anglického jazyka Teaching Knowledge Test (TKT). Obsahové rozvržení učiva na tři moduly odpovídá těmto třem zkouškám a každý modul je také touto zkouškou zakončen. Každému modulu je věnováno 18 hodin včetně složení zkoušky.

Předpoklady: dokončené magisterské studium pedagogického směru nebo alespoň započaté studium v oblasti pedagogických věd

Garant programu: PhDr. Bohuslav Dvořák

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 60

Cena: 20 560 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Doplňující didaktické studium francouzského jazyka

Forma výuky: prezenční

Jazyk: francouzština

Anotace: Program je zaměřen na teoretické a především praktické základy pro kvalifikaci učitele francouzského jazyka. Účastník získá potřebné pedagogické kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti jazyka a didaktiky francouzštiny. Absolvent programu bude vybaven pro každodenní práci učitele cizího jazyka.

Předpoklady: určeno zájemcům o získání aprobace pro výuku francouzského jazyka na druhém stupni ZŠ a SŠ, kteří doloží znalost FJ na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce, případně doloží, že jsou účastníky vzdělávání vedoucího k tomuto certifikátu

Garant programu: PhDr. Renáta Listíková, Dr.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 72

Cena: 9 500 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Kateřina Esserová, DiS.

Email:

Telefon: 221 900 102


Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: ruština

Anotace: Program je zaměřen na teoretické znalosti a především praktické dovednosti pro kvalifikaci učitele ruského jazyka. Účastník získá potřebné pedagogické kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti jazyka a didaktiky ruštiny na příslušném stupni školy. Pozornost je také věnována managementu výuky ruského jazyka a nejnovějším trendům ve výuce, vč. využití ICT ve výuce.

Předpoklady: určeno zájemcům o získání aprobace pro výuku ruského jazyka na druhém stupni ZŠ a SŠ, kteří doloží znalost RJ na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce, případně doloží vysvědčením o absolvování státní jazykové zkoušky všeobecné

Garant programu: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 80

Cena: 8 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Email:

Telefon: 224 491 872


Dopravní psycholog

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje s detailní metodikou práce lektora rehabilitačních programů. Účastník se dozví teoretické informace z oblasti rehabilitačních programů, bezpečnosti dopravy, dopravní psychologie, práce s nemotivovanou klientelou. Dále praktické příklady z praxe, tipy a konkrétní postupy pro reálnou práci s klienty včetně praktického nácviku.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání

Garant programu: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 150

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Radka Hradcová

Email:

Telefon: 221 619 667


Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka?

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je přivést účastníky k zamyšlení nad vlastním pojetím a přístupem k duchovnosti (spiritualitě) jak na individuální rovině, tak v širším společenském kontextu. Pojem duchovnost je zkoumán z různých úhlů: z kontextu pojmů náboženství a církev, z hlediska různých náboženských a duchovních přístupů a praxí, z pohledu naší kulturní tradice, z perspektivy vybraných poznatků moderních věd a rovněž z hlediska životní zkušenosti pozvaných hostů – osobností.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 20

Cena: 400 Kč

Kontakt: Ústřední knihovna Univerzity Karlovy, Bc. Jan Jersák, PhDr. Marcela Vašíčková

Email:

Telefon: 224 491 341


Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Program je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. Účastníci se také seznámí s evropskou politikou výuky cizích jazyků a současným jazykovým vývojem v češtině. Účastníci získají kvalifikaci vyučovat češtinu jako cizí nebo druhý jazyk.

Předpoklady: určeno pro učitele nerodilých mluvčích češtiny v ČR i v zahraničí (se zaměřením na výuku dětí i dospělých)

Garant programu: PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 128

Cena: 14 950

Kontakt: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Petra Jirásková

Email:

Telefon: 774 537 011


Ekleziologie

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Jestliže pojednání o Církvi patřilo tradičně do oboru fundamentální teologie, bude na úvod vysvětleno, proč se dnes nachází v teologii dogmatické. Program bude rozdělen na dvě základní části. Nejprve v tzv. dějinné ekleziologii budou probrány způsoby, jakými bylo tajemství Církve reflektováno v průběhu dějin. Následuje vlastní teologická část: Církev je "de Trinitate", svou konkrétní podobou jako "communio sanctorum", která má svůj podstatně eschatologický rys jako "ecclesia viatorum".

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Ekumenismus

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Pro pochopení ekumenických snah je nezbytné si uvědomit dějinné okolnosti vzniku různých církví a církevních společenství. První část programu se nejprve bude zabývat dějinným panorámatem ekumenické situace, následovat bude téma ekumenismu v pohledu teorie dialogu. Druhá část bude věnována základním tematickým okruhům současné ekumenické scény. Poslední část bude věnována základním principům ekumenického přístupu katolické církve a současné ekumenické debatě.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Eschatologie

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti o katolické eschatologii v dějinné i teoretické perspektivě. Výklad studijní literatury je doplněn o rozšiřující perspektivy.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Estetika výtvarného umění

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program nabízí sérii přednášek věnovaných vybraným problémům recepce vizuálního umění a filozofie dějin umění. Osnova programu je zakotvena v dílech významných autorů nahlížejících různými pohledy na výtvarné umění, vizuální umění a další formy a pojetí umění (Umění jako zkušenost: John Dewey; Vzestu a pád krajinomalby: zkušenost uměleckého díla a estetická zkušenost přírody; Umělecké dílo před soudem: Brancusi vs. USA; Otázka vývoje ve vědě a v umění: Thomas S. Kuhn).

Předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Garant programu: PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 24

Cena: 3 000 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Kateřina Novotná

Email:

Telefon: 221 619 620


Evangelizace

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program se skládá např. z těchto témat:

 • Struktura povolání k víře biblicky

 • Sociální podmínky a sociální důsledky přijetí křesťanské víry

 • Víra, její členitost a její podoby

 • Křesťanská víra uprostřed mnohosti nabídek

 • Role evangelizujícího

 • Pozice a situace evangelizovaných

 • Bůh jako "první hybatel víry"

 • Obrácení, druhé obrácení, návrat k dříve prožitému

 • Vztah obrácení - socializace - inkulturace

 • Kristocentrismus křesťanské víry

 • Zastavení nad Evangelii niuntiandi

 • Lumen fidei z hlediska evangelizace.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Gramatika ve vyučování angličtiny

Forma výuky: prezenční

Jazyk: angličtina

Anotace: Cílem programu je představit současné výzkumem podložené a praxí ověřené přístupy k vyučování anglické gramatiky. Dále představí škálu technik a praktických postupů, které by měly vytvářet repertoár moderního učitele. Účastníci se budou aktivně podílet na vytváření postupů při prezentaci a procvičování gramatiky a při vytváření komunikačních úloh podporujících akvizici gramatiky.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání

Garant programu: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 24

Cena: 4 612 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Email:

Telefon: 606 758 834


Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznámí účastníky s možnostmi využití her jako tréninkového prostředku i organizační formy ve sportovní přípravě dětí.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 6

Cena: 1 100 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Hudební výchova - rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je v základu tvořen předměty, které rozvíjejí hudebně pedagogické dovednosti. Důraz je kladen na hudební, pedagogickou a hudebně didaktickou přípravu. Účastník získá teoretické znalosti a praktické dovednosti odborných disciplín aprobačního předmětu, které je schopen aplikovat do hudebně pedagogické praxe.

Předpoklady: absolventi vysoké školy s pedagogickým vzděláním, vykonání talentové zkoušky

Garant programu: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph. D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 326

Cena: 27 830 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na prohloubení hudebního vzdělání, zvláště praktických hudebních dovedností učitelů mateřských škola a prvního stupně základních škol.

Předpoklady: učitelé mateřských škol nebo 1. stupně základní školy

Garant programu: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph. D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 30

Cena: 3 100 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 900 433


Instruktor lezení na umělých stěnách

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program objasňuje využití lezeckých dovedností ve volnočasových aktivitách a seznamuje se způsobem jejich vedení. Zdůrazňuje prvky bezpečnosti, poukazuje na stavbu lezeckých programů a jejich význam pro různé věkové kategorie, představuje široké možnosti lezení na umělých stěnách.

Předpoklady: učitelé tělesné výchovy, pracovníci domů dětí a mládeže, činovníci mládežnických organizací, provozovatelé umělých stěn

Garant programu: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 50

Cena: 3 600 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Blanka Konopík Pánková,

Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.

Email:

Telefon: 737 233 663


International Human Rights Law and Protection of Enviroment

Forma výuky: prezenční

Jazyk: angličtina

Anotace: This programme focuses on international human rights law and protection of environment, and offers an interdisciplinary approach to these two fields, which are closely connected in international theory and practice. International human rights and liberties protection as well as international and national protection of environment are marked by a very dynamic development. The interdisciplinary approach is based on a combination of studies of different legal branches.

Předpoklady: Each candidate must meet specific requirements and submit the Application Form together with all required supporting documents listed here.

Garant programu: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 200

Cena: 4 500 EUR

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, JUDr. David Kohout, Ph.D., Ing. Svatava Marešová

Email:

Telefon: +420 221 005 334


Jak na výchovné problémy v základní škole

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na výchovné problémy, které mohou nastat v základní škole. Na jejich prevenci, pochopení, práci s nimi. Pozornost bude věnována např. prevenci problémů s chováním ve škole, socializaci ve školní třídě ad. Aplikovány budou případové studie či videotrénink interakcí ve škole.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání

Garant programu: PhDr. Václav Mertin

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 50

Cena: 5 400 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Jindra Dvořáková

Email:

Telefon: 221 619 661


Jak vidět film a číst literaturu/ Jak číst film a vidět literaturu

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje účastníky se způsoby zapojení literatury a filmu do výuky, zejména do výuky na SŠ, ale i v zájmových programech. Ukazuje nové didaktické možnosti a seznamuje se základy literární, filmové a audiovizuální výchovy. Cílem je také seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti filmové a literární vědy a možnostmi analýzy a interpretace těchto médií.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání a pedagogická praxe

Garant programu: PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 22

Cena: 3 025 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Email:

Telefon: 606 447 053


Já-unijní Evropan

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Účastníci získají informaci o historii vize mírového soužití evropských států a strukturovaný přehled o institucích i fungování Evropské unie včetně aktuálních problémů. Své poznání si účastníci obohacují i formou zábavných kvízů o reáliích Unie či virtuálními procházkami stěžejních institucí EU. Cílem programu je rovněž zorientovat účastníky v možnosti získávání a využívání e-informačních zdrojů a materiálů. Účastníci praktikují s databázemi EU on-line.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 10

Cena: 250 Kč

Kontakt: Ústřední knihovna Univerzity Karlovy, Bc. Jan Jersák, PhDr. Marcela Vašíčková

Email:

Telefon: 224 491 341


Kanonické právo

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program představuje dvou-semestrální vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí v oblasti kanonického práva a skládá se ze tří předmětů: Kanonické právo 1, Kanonické právo 2 a Konfesní právo.

Předpoklady: znalost teorie a filosofie práva; jiné právní vzdělání je výhodou

Garant programu: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 104

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Kapitoly z japonské kultury

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program se zaměřuje na oblast japonské kultury. Prohlubuje, doplňuje a napomáhá utřídit nabyté znalosti o tradičním i současném Japonsku.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 32

Cena: 3 872

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Michael Weber, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 619 709


Knihy básnické a sapienciální

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní informace o příslušných knihách Písma svatého Starého Zákona s příklady exegeze relevantních perikop. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1 (KBIB006) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Knihy prorocké a apokalyptické

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní informace o příslušných knihách Písma svatého Starého Zákona s příklady exegeze relevantních perikop. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 2 (KBIB015) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 48

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace:

 • Teoretická část - kdy je vhodné u dětí a mládeže zařadit kompenzační cvičení, nejčastěji přetížené oblasti pohybového systému u jednotlivých sportů, cíle kompenzačního cvičení, posturální odchylky pohybového systému včetně možností jejich ovlivnění pomocí kompenzačního cvičení.

 • Diagnostická část - charakterizuje posturální odchylky v oblasti páteře (držení těla), dolních a horních končetin a chybné pohybové stereotypy.

 • Praktická část - ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 14

Cena: 4 000 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Komunikace s klientem cizincem (nerodilým mluvčím češtiny)

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je posílit připravenost účastníků na komunikaci s nerodilým mluvčím češtiny, rozvinout jejich interkulturní způsobilost a komunikační dovednosti v této oblasti. Program je realizován formou seminářů a workshopů změřených na soft skills, sociokulturní aspekty, interkulturní komunikaci a jazykové stereotypy.

Předpoklady: určeno pro administrativní a technické pracovníky, státní zaměstnance i akademiky, kteří se při své pracovní činnosti setkávají se klienty cizinci

Garant programu: Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 12

Cena: 4 000 Kč

Kontakt: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Petra Jirásková

Email:

Telefon: 774 537 011


Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vysvětluje teorii stimulace koordinačních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje koordinačních schopností v jednotlivých oblastech projevu koordinačních schopností. Popisuje hlavní prostředky a formy pro stimulaci koordinace. Praktická část popisuje hlavní prostředky užité pro rozvoj koordinace v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků (např. překážkové dráhy, akrobatické cviky ad.).

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 5

Cena: 1 100 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Kurz osobního a kondičního trenéra pro potřeby sportovců a sportovních klubů

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program připravuje kvalifikované osobní a kondiční trenéry, kteří chtějí pracovat v oblasti individuální kondiční přípravy, popřípadě v oblasti kondiční přípravy v rámci sportovního klubu. Cílem programu je naučit účastníky co nejodborněji využívat tréninkové metody a doporučovat vhodné tréninkové postupy.

Předpoklady: potvrzení o zdravotní způsobilosti; potvrzení o vykonané trenérské praxi pro potřeby kurzu

Garant programu: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 150

Cena: 10 000 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Kurz základního (školního) in line bruslení

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Prakticko-teoretický program je zaměřen na nácvik a zdokonalování techniky jízdy, využití herních programů při výuce na in-linech a kondiční přípravu, určenou pro rozvoj všech pohybových schopností. Cílem je naučit účastníka správnou a bezpečnou techniku, aplikovat program na in-linech v rámci pohybových aktivit u různých věkových kategorií v programech školní tělesné výchovy i u sportovců v různých sportovních odvětvích.

Předpoklady: vlastní vybavení – in-line brusle, cyklistická přilba (povinná), chrániče zápěstí, loktů, případně kolen (doporučené); základní technika jízdy na kolečkových bruslích

Garant programu: PaedDr. Tomáš Gnad

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 25

Cena: 1 500 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Tomáš Gnad, Blanka Konopík Pánková

Email:

Telefon: 737 233 663


Lifelong learning program: Sapientia Christiana

Forma výuky: distanční

Jazyk: angličtina

Anotace: The programme Sapientia Christiana is designed as a training cycle of short blocks to gain further expertise. The programme is implemented in the present form of short seminars in Tartu. The timetable and content of topics will be progressively specified.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 48

Cena: 50 EUR

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Email:

Telefon: 220 181 244


Management of Science and Innovation

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: angličtina

Anotace: Struktura programu sestává z 15 modulů, z toho jsou 3 prezenční, ostatní distanční:

 • 1. Introduction. Building of students´ teams (prezenční)

 • 2. Innovation. Information analysis (webinar)

 • 3. System of science management and assessment (webinar)

 • 4. Financial ressources for RDI in CR and EU (webinar)

 • 5. Preparation of RDI projects (webinar)

 • 6. Preparation of own RDI project

 • 7. Basics of knowledge and technology transfer (webinar)

 • 8. Intellectual property protection in RDI (webinar)

 • 9. Business model. Business plan. Spin-out (seminar)

 • 10. Preparation of own Business plan

 • 11. Communication skills (webinar)

 • 12. Team & time management (webinar)

 • 13. Project management (webinar)

 • 14. Training of communication skills (prezenční)

 • 15. Evaluation of course content and form

Zájemci mají možnost absolvovat pouze jednotlivé moduly, které jsou označeny jako webinář nebo seminář.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 30

Cena: 24 000 Kč (cena za program), 2 300 Kč (cena za modul)

Kontakt: Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, Bc. Petra Práglová

Email:

Telefon: 224 491 255


Management vědy a inovací

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Struktura programu sestává z 15 modulů, z toho jsou 3 prezenční, ostatní distanční:

 • 1. Úvod. Tvorba týmů (prezenční)

 • 2. Inovace. Analýza informací (webinář)

 • 3. Systém řízení a hodnocení vědy (webinář

 • 4. Finanční zdroje pro VVI v ČR a EU (webinář)

 • 5. Příprava VVI projektů (webinář)

 • 6. Příprava vlastního VVI projektu

 • 7. Základy transferu znalostí a technologií (webinář)

 • 8. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (webinář)

 • 9. Business model. Business plan. Spin-out (seminář)

 • 10. Příprava vlastního Business plánu

 • 11. Komunikační dovednosti (webinář)

 • 12. Team & time management (webinář)

 • 13. Projektový management (webinář)

 • 14. Trénink komunikačních dovedností (prezenční)

 • 15. Závěr, hodnocení, diskuse

Zájemci mají možnost absolvovat pouze jednotlivé moduly, které jsou označeny jako webinář nebo seminář.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 30

Cena: 18 000 Kč (cena za program), 2 000 Kč (cena za modul)

Kontakt: Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, Bc. Petra Práglová

Email:

Telefon: 224 491 255


Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na výuku a zdokonalení masérských technik a postupů a na teoretické znalosti v této oblasti. Cílem je prověřit výukou získané dovednosti a zdokonalování techniky na základě individuálních nedostatků, seznámit účastníka s dalšími masérskými technikami včetně pomůcek. Program zahrnuje teoretické konzultace.

Předpoklady: studenti a absolventi FTVS a biomedicinských oborů; absolvování předmětů: anatomie, fyziologie, první pomoc, hygiena a regenerace, sportovní masáž

Garant programu: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 180

Cena: 1 200 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.

Email:

Telefon: 220 172 082


Masmediální komunikace

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je koncipován jako vzdělávací cyklus pro získání dalších odborností. Uskutečňován formou blokového semináře. Program se skládá z teoretické části a přednášky hosta na dané téma. V rámci programu budou probírána následující témata: Masmediální komunikace - pojem; Masová komunikace a masová kultura; Informační útvary - pojmy a použití; Zábava v médiích - pozitivní i negativní rozměr zábavných formátů; Reklama; Veřejné mínění; Manipulace.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 22

Cena: 1 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

Email:

Telefon: 220 181 360


Matematika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika pro střední školy a druhý stupeň základních škol.

Předpoklady: absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením, magisterské učitelské vzdělání

Garant programu: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 295

Cena: 36 560 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 900 249


Metoda rozvoje funkcí R. Feuersteina

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním v individuální práci i ve třídě. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Předpoklady: osoba starší 18ti let

Garant programu: PaedDr. Eva Váňová

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 80

Cena: 10 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PaedDr. Eva Váňová

Email:

Telefon: 725 320 605


Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina - Basic 1

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program se věnuje metodě rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Předpoklady: pedagogové, psychologové, zájemci starší 18 let z řad jiných profesí, podmínkou k přihlášení na tento program je absolvování programu FIE I.

Garant programu: PhDr. Miroslav Rendl, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 80

Cena: 10 500 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PaedDr. Eva Váňová

Email:

Telefon: 725 320 605


Metodika češtiny jako cizího/druhého jazyka

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Modulové programy metodiky výuky češtiny jako cizího jazyka napomáhají učitelům, zaměstnancům ve školství a jiným zájemcům orientovat se v problematice "češtiny naruby". V rámci blokové výuky se program zaměřuje na specifika češtiny jako cizího nebo druhého jazyka, na základní principy metodikou výuky ČJC i na její konkrétní aspekty, na komunikační přístupy k lidem s různou úrovní znalosti češtiny a na individuální problémy podle požadavků účastníků. Délka programu je dána konkrétní dohodou (obvykle v rozsahu 6 - 30 vyučovacích hodin, 6 vyučovacích hodin v jeden den).

Předpoklady: určeno pro vyučující nerodilých mluvčích češtiny (v ČR i v zahraničí), pro další zaměstnance ve školství i jiné zájmce

Garant programu: PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 6-30 (1 den až 5 dní)

Cena: 1 500 Kč (jeden den)

Kontakt: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Petra Jirásková

Email:

Telefon: 774 537 011


Metodika výuky mediální a informační výchovy

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program klade důraz na aspekty práce s informacemi a elektronickými médii jako průřezovými tématy současného školního vzdělávání. Obsah: Digitální gramotnost, Digitální kurátorství ve vzdělávacím procesu, Informační a technologická podpora ve vzdělávání, Didaktika oboru vycházející ze standardů UNESCO Media and Information Literacy Curriculum for Teachers.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání

Garant programu: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 1 936 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Radka Římanová, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 619 905


Nemocniční kaplan

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Obsah programu tvoří výuka oblastí, které vycházejí ze standardů pro vzdělávání nemocničních kaplanů, dle

Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice a jejího dodatku č.1.

Předpoklady: absolventi oboru teologie alespoň na bakalářském stupni

Garant programu: Ladislav Beneš, Dr.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 210

Cena: 16 400 Kč

Kontakt: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Zdeňka Trojanová

Email:

Telefon: 221 988 213


Novozákonní epištoly

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Novozákonní epištoly (KBIB007) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: doporučuje se základní znalost biblické řečtiny

Garant programu: doc. ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Nový přestupkový zákon

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Dále je určen i pro úředníky ve státní službě a další zaměstnance, kteří uplatňují odpovědnost za přestupky a dosavadní správní delikty právnických osob a správní delikty podnikajících fyzických osob a vedou řízení o těchto správních deliktech, pro advokáty, případně pro další zájemce z řad odborné veřejnosti. V rámci programu se účastníci seznámí např. se základními tezemi reformy správního trestání ad.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 2200

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Nutriční poradenství v praxi

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen především na seznámení se základy racionální stravy a jejich použitím v praxi výživového poradce. Účastník získá dovednosti vyhodnotit nutriční stav, interpretovat výsledky diagnostiky a koncipovat nutriční plán.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 10

Cena: 1600 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PhDr. Klára Coufalová, Ph.D

Email:

Telefon: 775 653 686


Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je určen pro odbornou veřejnost zajímající se o občanskoprávní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb a o medicínské právo. Cílem programu je diskutovat občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb se zvážením právní úpravy obsažené v občanském zákoníku a v zákonech upravujících poskytování zdravotních služeb. Účastníci se také seznámí s odpovědností nejen na újmu na zdraví, ale též na ostatních statcích. (materiální i imateriální apod.).

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 2500 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Obecná problematika soudního znalectví - znalecké minimum

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje účastníky nejen s historií soudního znalectví, ale zejména s právy a povinnostmi znalců, se základy občanského a trestního práva - tedy s aktuálními právními předpisy, které upravují znaleckou činnost, s výkonem znalecké činnosti v praxi, se znaleckým posudkem a jeho náležitostmi, s vyúčtováním znaleckého posudku a účetnictvím znalce.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání

Garant programu: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 7 500 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Radka Hradcová

Email:

Telefon: 221 619 667


Obecná problematika soudního znalectví - znalecké minimum

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je koncipován tak, aby účastníky seznámil nejen s historií soudního znalectví, ale zejména s právy a povinnostmi znalců, se základy občanského a trestního práva - tedy s aktuálními právními předpisy, které upravují znaleckou činnost, s výkonem znalecké činnosti v praxi, se znaleckým posudkem a jeho náležitostmi, s vyúčtováním znaleckého posudku a účetnictvím znalce.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 7 500 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Radka Hradcová

Email:

Telefon: 221 619 667


Odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Dále je určen i pro úředníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti na úseku uplatňování odpovědnosti za správní delikty, pro advokáty, případně pro další zájemce z řad odborné veřejnosti. V rámci programu se účastníci seznámí např. s odpovědností za správní delikt, prameny právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů ad. .

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc..

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 2 200 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Pastorace zvláštních skupin

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program přibližuje pastorační přístup k lidem v obtížných situacích, kteří potřebují celostní péči, tedy nejen pomoc poradenskou, lékařskou nebo psychologickou, ale také péči pastorační. Jsou to např. těžce nemocní, umírající, osoby v závislostech, rozvedení a ovdovělí, pracovníci v pomáhajících profesích, charitních a sociálních zařízeních, oběti násilí a podvodů, lidé s psychickými poruchami apod.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 52

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Patrologie

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program Patrologie představuje základní program dějin starokřesťanské literatury. Seznamuje s přehledem myšlení východních teologů prvních pěti století. Účastníci se seznámí s biografickými daty, literárně historickým rozborem díla a především s přínosem jednotlivých autorů pro další vývoj teologického myšlení. Zvláštní zájem bude věnován spiritualitě

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Pozemkové právo - 1. blok úvod do pozemkového práva

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje účastníky se základními otázkami pozemkového práva neboli se specifiky právních vztahů k pozemkům. V rámci programu se účastníci seznámí např. s omezením vlastnického práva k pozemkům, územním plánováním a jeho významem ad. Na program navazují další prohlubující programy, které se budou zaobírat vybranými otázkami pozemkového práva, a to jak soukromoprávními, tak veřejnoprávními aspekty (nejsou zahrnuty v ceně).

Předpoklady: nejsou uvedeny

Garant programu: JUDr. Martina Franková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 4 400 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Pracovní právo pro personalisty

Forma výuky: distanční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pracovní právo jako jednu z významných oblastí efektivního personálního řízení. Účastníci budou seznámeni především se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ale také s dalšími souvisejícími předpisy. Při práci s těmito právními předpisy bude rovněž využívána česká a evropská judikatura, která účastníkům umožní dané problematice lépe porozumět a následně ji využívat v praxi. Program bude rovněž zaměřen na řešení praktických příkladů z praxe účastníků.

Předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Garant programu: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 40

Cena: 26 620 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Lucie Križánková

Email:

Telefon: 221 619 607


Právní úprava hazardních her

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je určen především úředníkům veřejné správy, advokátům a podnikovým právníkům. Cílem programu je na pozadí teoreticko-právních souvislostí rozebrat aktuální problémy právní úpravy hazardních her včetně dopadů nového zákona o hazardních hrách a související právní úpravy. V rámci programu se účastníci seznámí např. s pojmem hazardní hry, veřejnoprávní regulace, procesní aspekty vydávání povolení ad.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 6

Cena: 2 000 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Právní úprava ochrany dřevin

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je určen zaměstnancům veřejné správy, členům nevládních organizací (ČSOP atd.), advokátům, soudcům a státní zástupcům, dendrologům a pracovníkům botanických zahrad a arboret, sadovnickým a zahradnickým firmám. V rámci programu se účastníci seznámí např. s následujícími tématy: dřeviny v soukromoprávních vztazích – vlastnictví (nový občanský zákoník), náhrada škody a náprava ekologické újmy na dřevinách, ochrana dřevin v lese ad.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 2 200 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Právo a cestovní ruch

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je určen osobám působícím v cestovním ruchu, ať již působí ve veřejné správě, v soukromém sektoru (např. v cestovních kancelářích) i jinde, případně i studentům oborů cestovního ruchu. V rámci programu se účastníci seznámí např. s následujícími tématy: právní úprava cestovního ruchu v systému českého právního řádu, obchodní a živnostenské právo a jejich změny z poslední doby, smlouva o zájezdu a některé další smlouvy v novém občanském zákoníku, timeshare ad.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 2 200 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Prevence poruch pohybového systému

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Principy optimální pohybové funkce, její diagnostika, prezentace patologických stavů dané oblasti včetně jejích ovlivnění pomocí ZTV. Důraz je kladen na praktické využití teorie. Jak zacházet s pohybovým systémem.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 48

Cena: 5 500 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Program dovedností pro učitele HV - hra na klavír

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na prohloubení a zdokonalení nástrojových dovedností. Důraz kladen na praktické využití klavíru v pedagogické práci.

Předpoklady: učitelé hudební výchovy ze všech stupňů škol

Garant programu: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 36

Cena: 5 400 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 900 433


Program dovedností pro učitele HV - hra na kytaru

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na prohloubení a zdokonalení nástrojových dovedností. Důraz kladen na praktické využití kytary v pedagogické práci.

Předpoklady: učitelé hudební výchovy ze všech stupňů škol

Garant programu: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 36

Cena: 5 400 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 900 433


Program dovedností pro učitele HV - hra na zobcovou flétnu

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na osvojení hry na zobcovou flétnu, prohloubení a zdokonalení nástrojových dovedností. Důraz kladen na praktické využití hry na flétnu v pedagogické práci.

Předpoklady: učitelé hudební výchovy ze všech stupňů škol

Garant programu: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 36

Cena: 5 400 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 900 433


Prohram dovedností pro učitele HV - práce se sborem

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na prohloubení a zdokonalení dovedností nezbytných pro řízení pěveckého sboru

Předpoklady: učitelé hudební výchovy ze všech stupňů škol

Garant programu: Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 36

Cena: 5 400 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 900 433


Program dovedností pro učitele HV - zpěv

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na prohloubení a zdokonalení pěveckých dovedností nezbytných pro učitele hudební výchovy. Důraz kladen na výuku zpěvu.

Předpoklady: učitelé hudební výchovy ze všech stupňů škol

Garant programu: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 36

Cena: 5 400 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 900 433


První pomoc

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřený na postup řešení situací s ohrožením života a na postup při často se vyskytujících úrazech a náhlých onemocněních. Praktický nácvik resuscitace u dětí a dospělých.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: MUDr. Michaela Malá

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 1 400 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Přehledné dějiny umění

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: V rámci programu bude na každém setkání prezentováno jedno téma z dějin umění. Prostřednictvím přehledových přednášek se účastník seznámí s dějinami umění daného období, tj. dějiny antického a středověkého umění; dějiny renesančního umění; dějiny barokního umění; dějiny umění 19. a 20. století.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 64

Cena: 4 800 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Přehledné dějiny umění 19. a 20. století

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci umění 19. a 20. století. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1 (KDKU035) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 700 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Psycholog ve zdravotnictví

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností doplňujících znalosti a dovednosti získané studiem oboru psychologie, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví. Obsah programu: První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích; Zdravotnická legislativa; Organizace a řízení zdravotní péče; Zdravotnická dokumentace; Etika ve zdravotnictví; Podpora a ochrana veřejného zdraví; Základy farmakologie.

Předpoklady: magisterský studijní program jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky (po III. ročníku studia), nebo po úspěšném vykonání Bakalářské státní závěrečné zkoušky; absolventi magisterského studia jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Státní závěrečné zkoušky

Garant programu: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 270

Cena: 8 600 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Radka Hradcová

Email:

Telefon: 221 619 667


Psychologie pro každý den

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program se zaměřuje na vybrané poznatky psychologie jako vědní disciplíny, poskytuje základní orientaci v některých otázkách, které si současná psychologie klade, představuje zajímavé aplikační oblasti psychologie, např. psychohygiena pro každého, současné psychoterapeutické směry, psychologie v právu, rodiče a děti, psychologie zdraví, zvládání pracovních změn ad. Na příkladech ukazuje možnosti uplatnění psychologických poznatků při zvládání běžných i více či méně obtížných situací každého dne.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 80

Cena: 6 655 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Radka Hradcová

Email:

Telefon: 221 619 667


Rozcvičení ve sportu

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program probíhá formou teoretické přednášky a praktických ukázek. V teoretické části seznamujeme s aktuální problematikou rozcvičení ve sportu a v praxi pak s různými variantami rozcvičení. Soustředíme se na základní rozcvičení a hlavně na prožitek prostřednictvím drobných her, využití míčů, medicinbalů, tyčí, krabic, švihadel anebo jen využití druhého cvičence. Snažíme se upozornit na skutečnost, že rozcvičky se mohou stát oblíbenou částí vyučovací nebo tréninkové jednotky dětí i dospělých.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 5

Cena: 1 100 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Monika Horáková

Email:

Telefon: 220 172 095


Rozvoj rychlosti v kondiční přípravě

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program probíhá formou teoretické přednášky a praktických ukázek.

Teorie seznamuje s aktuální problematikou rozvoje rychlosti a agility ve sportu. Soustředíme se na zásady a metody rozvoje.

Vysvětlujeme rozdíly u rozvoje jednotlivých rychlostních projevů i agility pro jednotlivé sporty a sportovní hry.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 5

Cena: 1 100 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Monika Horáková

Email:

Telefon: 220 172 095


Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vysvětluje teorii stimulace rychlostních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje jednotlivých druhů rychlostních schopností (rychlosti reakce, jednotlivého pohybu i lokomoce). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci lineární i nelineární rychlosti. Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj rychlosti v dětském věku.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 5

Cena: 1 100 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Řízení o přestupcích (včetně nového zákona o přestupcích)

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen též pro úředníky ve státní službě, pro advokáty i další zájemce z řad odborné veřejnosti. V rámci programu se účastníci seznámí např. s následujícími tématy: přestupkové řízení a řízení o jiných správních deliktech, subjekty řízení, zahájení a průběh řízení ad.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 2 200 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Seznámení s hudební vědou

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje se základy odborné muzikologické práce a poznatky v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových přednášek (např. dějiny hudby), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (sluchová cvičení, analýzy skladeb, videoprojekce).

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 52

Cena: 3 025 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Lenka Hlubinková

Email:

Telefon: 221 619 224


Silová příprava ve sportu

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program probíhá formou teoretické přednášky a praktických ukázek. V teoretické části jsou probírány základní zásady silové přípravy pro rozvoj velkých svalových skupin a aktuální trendy silového rozvoje za využití vlastního těla, volných činek a silových pomůcek umožňujících stimulovat sílu za pohybu. Silová cvičení jsou určena převážně dospělým, ale jsou zmiňovány i informace o zásadách rozvoje síly u dětí.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 5

Cena: 1 100 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Monika Horáková

Email:

Telefon: 220 172 095


Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vysvětluje teorii stimulace silových schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje silových schopností v jednotlivých vývojových fázích (do 10 let, 10 – 12 let, 12 – 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci síly. Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj síly v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků (např. úpolové hry, skoková cvičení ad.).

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 5

Cena: 1 100 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Soutěžní právo ČR a EU pro podnikovou praxi

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je koncipován pro podnikatele a zástupce podniků tak, aby je uvedl do problematiky veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže v podobě prakticky pojatého workshopu, který vychází z právní regulace i z ekonomicko-obchodních reálií. Vedle legislativy a judikatury je postaven na praktických příkladech představujících typy nejčastějších narušení soutěžních pravidel. Účastníci se např. dozví, jak prakticky uvést podnik do souladu s pravidly hospodářské soutěže ad.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 6

Cena: 4 000 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na získání dalších odborných znalostí v oboru Speciální pedagogika. Cílem je doplnění původní specializace o základy speciální pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.

Předpoklady: středoškolské vzdělání s maturitou a vyšší vzdělání nepedagogického zaměření

Garant programu: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 19 780 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Speciální pedagogika pro učitele

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na získání dalších odborných znalostí v oboru Speciální pedagogika. Absolventem programu je pedagog vykonávající přímou pedagogickou činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.

Předpoklady: absolventi Mgr. učitelství nebo VŠ oboru a učitelská způsobilost, Mgr. obor SPPG - učitelství

Garant programu: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 365

Cena: 20 380 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Sportovní příprava dětí

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje účastníkům základní pedagogické vzdělání v oblasti sportovního plavání pro vykonávání samostatné nebo asistentské trenérské činnosti v plaveckých klubech se zaměřením na trénink dětí a mládeže, popř. dospělých. Uplatnění lze předpokládat i v tréninku výkonnostních dospělých plavců, v kondičním plavání nebo jako osobní trenér plavání. Program proběhne ve dvou třídenních konzultacích formou teoretických přednášek, seminářů a praktické výuky v bazénu.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 14

Cena: 1 700 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Správní řízení

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen i pro úředníky ve státní službě. V rámci programu se účastníci seznámí např. s následujícími tématy: předmět úpravy a rozsah působnosti správního řádu; systematika zákona; základní zásady činnosti správních orgánů; správní orgány (příslušnost, vyloučení úředních osob, úkony správních orgánů), účastníci řízení, zahájení a průběh správního řízení ad.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 4 400 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, JUDr. Marie Černá

Email:

Telefon: 221 005 504


Stres a možnosti jeho zvládnutí

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program realizovaný formou přednášek je zaměřen na témata týkajících se maladaptivních a adaptivních reakcí na stresory. V rámci programu bude účastníkům nabídnuta možnost celodenního bloku (v ceně programu), věnovaného relaxačním technikám a komunikaci. Ke každé přednášce obdrží účastníci sylabus, obsahující seznam dostupné české literatury vztahující se k danému tématu a vlastní text s některými klíčovými pojmy a formulacemi a podrobnou osnovu přednášky.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 75

Cena: 7 260 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Radka Hradcová

Email:

Telefon: 221 619 667


Struktura církví a náboženských společností a jejich složek v ČR podle předpisů církevního práva

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje účastníky se strukturou církví a náboženských společností v České republice. Zejména se jedná o odborníky, kteří se zabývají aplikací zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a dalšími právními vztahy, v nichž vystupují církve a náboženské společnosti a od nich odvozené právnické osoby jako strany. Program je určen soudcům, pracovníkům veřejné správy, advokátům, notářům a pracovníkům církví a náboženských společností.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. JUDr. ICLic.; Záboj Horák, LL.M., Ph.D.; prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 4

Cena: 2 000 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Studium k výkonu specializovaných činností - metodik prevence

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.

Předpoklady: Mgr.učitelství, případně VŠ a DPS , jeden rok pedagogické praxe

Garant programu: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 16 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Studium k výkonu specializovaných činností - specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je vybavit absolventy tohoto programu (poradenské pracovníky, učitele ve speciálních školách nebo speciálně pedagogických centrech), kteří se věnují výuce a rehabilitaci osob se zrakovým postižením, znalostmi a dovednostmi pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením.

Předpoklady: pro speciální pedagogy pracující ve školství, pedagogické pracovníky působící ve speciálně pedagogických centrech, speciálních a základních školách; podmínkou pro přijetí je ukončené VŠ magisterské studium zaměřené na speciální pedagogiku.

Garant programu: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 20 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení. Vzdělávací program se skládá z 5 modulů (Teorie a praxe školského managementu, Řízení pedagogického procesu, Ekonomika a finanční management, Právo, Vedení lidí). Každý modul obsahuje přímou výuku (přednášky, semináře), manažerskou praxi, zejména ve školách a školských zařízeních, on-line aktivity a samostudium.

Předpoklady: kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a č. 563/2004 Sb., požadovaná praxe - rozsah přiměřený požadavkům na výkon funkce vedoucího pedagogického pracovníka

Garant programu: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 362

Cena: 30 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Zuzana Medřická

Email:

Telefon: 221 900 510


Studium pro výchovné poradce

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program zahrnuje rozvoj znalostí z psychologie osobnosti, vývojové, sociální, poradenské a školní psychologie, které tvoří základ, na kterém jsou budovány praktické dovednosti. Těm bude při vzdělávání výchovných poradců věnována podstatná pozornost. Součástí programu bude výcvik sociálních a komunikačních dovedností učitele potřebných pro jednání se žákem i jeho rodiči.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání magisterského typu

Garant programu: PhDr. Václav Mertin

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 13 000 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Jindra Dvořáková

Email:

Telefon: 221 619 661


Supervizor v sociálních službách

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je podpořit během tří let zralé odborníky v pomáhající profesi v jejich profesním zrání do role supervizora. Hlavním zdrojem učení je po krátké teoretické přípravě zahájení učební supervizní praxe a její zvládání na základě poskytnuté metodiky a vícestranné podpory učení.

Předpoklady: požadavky vycházejí z evropských norem pro vzdělávání v supervizi

Garant programu: dos. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 480

Cena: 30 000 Kč

Kontakt: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Romana Pištěková

Email:

Telefon: 221 592 546


Synoptická evangelia a Skutky apoštolů

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 (KBIB005) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: doporučuje se základní znalost biblické řečtiny

Garant programu: doc. ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teolofická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Škola jako místo setkávání 2017

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Obsah programu: Vnímaná osobní účinnost a seberegulace - význam pro přechodová období ve vzdělávacím procesu; Kognitivní přístup ve vzdělávání; Management školní třídy; Edukační prostředí žáků; Podpora a rozvoj profesních dovedností učitelů; Poradenská pomoc učitelům; Metody poznávání žáků - pedagogická diagnostika; Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami..

Předpoklady: určeno pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a poradenské pracovníky

Garant programu: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 800 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Radka Hradcová

Email:

Telefon: 221 619 667


Školení knihovního systému Aleph - Akvizice

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Knihovní systém Aleph - výpůjčky, katalog, systémoví knihovníci a akvizice. Školení práce s modulem Akvizice.

Předpoklady: zaměstnanci knihoven

Garant programu: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 300 Kč

Kontakt: Ústřední knihovna Univerzity Karlovy, MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

Email:

Telefon: 224 491 231


Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je v obecné rovině zaměřen na zmapování vývoje a současného stavu školství a aktuálních témat ve vztahu k učiteli třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Dále je odborně zaměřen dle speciálních variant „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“, kde je vedle stáží na specializovaných pracovištích kladen důraz na podporu inkluzivního vzdělávání.

Předpoklady: ukončené magisterské studium oboru psychologie nebo speciální pedagogiky

Garant programu: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Školní pedagogicko-psychologické služby - výchovný poradce

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je založen na pedagogickém základě a obsah studia vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.

Předpoklady: Mgr. učitelství, také VŠ a DPS, jeden rok pedagogické praxe;

Garant programu: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 116 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Španělsko - český terminologický seminář Rodinné právo

Forma výuky: prezenční

Jazyk: španělština

Anotace: V rámci programu je konfrontována právní úpravy obou zemí (ČR, Španělsko) v kontextu unijních předpisů a navrhovány terminologické ekvivalenty klíčových položek rodinného práva. Program je určen předkladatelům právních textů, soudním tlumočníkům, učitelům i ostatním zájemcům o španělskou právní terminologii.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 6

Cena: 2 000 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, JUDr. Marie Černá

Email:

Telefon: 221 005 504


Teologická antropologie

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program teologické antropologie uvádí posluchače do poznání toho, proč a jak trojjediný Bůh v Ježíši Kristu stvořil člověka, a toho, jak toto své dílo - navzdory hříchu - přivádí k zamýšlenému cíli. Zabývá se tedy tím, jak Kristus "právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání" (Gaudium et spes, 22).

Předpoklady: zájem o teologii, schopnost číst odbornou studijní literaturu

Garant programu: ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 14

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Teologie svátostí

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Teologie svátostí je nedílnou součástí systematické teologie. Z ostatních částí systematické teologie navazuje především na kristologii-soteriologii a eklesiologii. Skrze svátosti vstupuje vykoupený člověk ve společenství Církve do Kristova velikonočního tajemství. Nabízený program vychází z dnes preferovaného pojetí této disciplíny, které klade do popředí jedinečnost každé jednotlivé svátosti a celek vnímá jako živý organismus.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: Tomáš Mohelník, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 52

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


The Law and Business in the Czech Republic and Central Europe

Forma výuky: prezenční

Jazyk: angličtina

Anotace: This programme offers its participants a unique chance to cover in detail all areas of Private Law relevant for Central European countries. This means that the programme will not solely deal with local legislation governing business activities. On the contrary, it will provide students with broad exposure to various fields and relevant regulations. Special emphasis will be given to the legislative impact of the European Union and also to the aspects of Private International Law.

Předpoklady: each Candidate must meet specific requirements and submit the Application Form together with all required supporting documents listed here: http://www.prf.cuni.cz/en/admission-requirements-application-deadline-1404044594.html

Garant programu: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.; prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 200

Cena: 4 500 EUR

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Ing. Svatava Marešová, JUDr. David Kohout, Ph.D.

Email:

Telefon: 00420 221 005 334


Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je určen legislativcům ve státní správě. V rámci programu se účastníci seznámí např. se základní charakteristikou směrnic EU a pojem transpozice a implementace směrnic EU, metodami transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe, vnitrostátními účinky směrnic EU ad.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 6

Cena: 2 000 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503


Trendy v řízení lidí - současnost a budoucnost HR

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program klade důraz na strategické kontexty, pozornost je zaměřena na přístupy k řízení a organizaci práce v různých typech organizací a na řízení talentu. Zahrnuta je problematika budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat, obsahuje rovněž problematiku vedení lidí a emoční inteligence.

Předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Garant programu: PhDr. Mgr. Renata Kociánová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 50

Cena: 29 040 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 619 604


Trenér plavání III. třídy

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje účastníkům základní pedagogické vzdělání v oblasti sportovního plavání pro vykonávání samostatné nebo asistentské trenérské činnosti v plaveckých klubech se zaměřením na trénink dětí a mládeže, popř. dospělých. Uplatnění lze předpokládat i v tréninku výkonnostních dospělých plavců, v kondičním plavání nebo jako osobní trenér plavání.

Předpoklady: min. věk 18 let, plavec, dřívější plavecká kariéra však není podmínkou

Garant programu: Mgr. Jitka Pokorná

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 50

Cena: 3 200 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Mgr. Jitka Pokorná

Email:

Telefon: 220 172 109


Trenérská škola - licence A

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program umožňuje získat všechny potřebné znalosti a podklady, které jsou potřebné pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

Předpoklady: úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou; druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či občanského sdružení; doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně občanského sdružení    

Garant programu: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 500

Cena: 22 000 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Mgr. Jiří Ammer, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 191


Trénink jazykových schopností podle Elkonina – grafémová etapa – navazující kurz

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje s přepracovaným a rozšířeným vydáním metodiky. Rozšiřuje schopnosti práce s metodikou o grafémovou část tréninku. Cílem je porozumět hlavním mechanismům a principům práce v grafémové etapě, proniknout do podstaty tvorby metodiky a naučit se ji aplikovat na různé skupiny dětí. Důraz kladen na práci s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými vývojovými obtížemi.

Předpoklady: pedagogičtí pracovníci (učitelé základních a mateřských škol, speciální pedagogové, logopedi, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga)

Garant programu: doc. PhDr. PaeDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 2 850 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Miroslava Schöffelová, Ph.D.

Email:

Telefon: 776 845 004


Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je naučit účastníka hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a principů pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného předpokladu pro čtení. Dále naučit účastníka pracovat s metodikou Elkonina u dětí předškolního a mladšího školního věku. Důraz kladen na práci s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými vývojovými obtížemi.

Předpoklady: pedagogičtí pracovníci (učitelé základních a mateřských škol, speciální pedagogové, logopedi, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga)

Garant programu: doc. PhDr. PaeDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 14

Cena: 3 600 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Miroslava Schöffelová, Ph.D.

Email:

Telefon: 776 845 004


Učitel plavání C

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje účastníkům základní pedagogické a odborné vzdělání v oblasti plavecké výuky pro vykonávání samostatné nebo asistentské výukové činnosti v plaveckých školách a plaveckých klubech se zaměřením na děti, mládež a dospělé. Uplatnění lze předpokládat i na základních a středních školách s vlastním bazénem nebo jako osobní učitel plavání.

Předpoklady: min. věk 18 let, plavec, dřívější plavecká kariéra však není podmínkou

Garant programu: Mgr. Jitka Pokorná

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 50

Cena: 3 200 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Mgr. Jitka Pokorná; Helena Škábová

Email:

Telefon: 220 172 109


Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedaogogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Dějepis pro střední školy a druhý stupeň základních škol.

Předpoklady: Mgr. učitelství

Garant programu: PaeDr. František Parkan

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 338

Cena: 24 580 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedaogogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Chemie pro střední školy a druhý stupeň základních škol.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. RNDr. Karel Holanda, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 315

Cena: 23 580 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

Email:

Telefon: 607 880 228


Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: němčina

Anotace: Program je zaměřen na přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Německý jazyk a literatura pro střední školy a druhý stupeň základních škol. Důraz kladen na teoretické lingvistické, literárně vědné a kulturologické disciplíny a také na didaktiku studovaného jazyka, z jejíhož pohledu jsou výše uvedené disciplíny účastníkům zprostředkovávány.

Předpoklady: předpokládaná vstupní úroveň je B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce.; úroveň znalostí německého jazyka je zjišťována v rámci přijímací zkoušky; Mgr.učitelství nebo alespoň započaté studium v oblasti pedagogických věd

Garant programu: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 364

Cena: 30 560 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedaogogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Občanská výchova a základy společenských věd pro střední školy a druhý stupeň základních škol.

Předpoklady: Mgr. učitelství nebo VŠ studium a učitelská způsobilost

Garant programu: PhDr. Milena Tichá, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 270

Cena: 20 580 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství odborného výcviku

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program svým obsahovým zaměřením a charakterem vybaví účastníky kompetencemi, resp. způsobilostí pro vedení odborného výcviku či předmětů praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.

Předpoklady: střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Garant programu: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 330

Cena: 18 889 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství odborných předmětů

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na získání kvalifikace k výkonu učitelské profese na SOŠ, SOU a OU, a sice v segmentu výuky odborných předmětů teoretické povahy. Účastník bude po dobu studia systematicky připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a zejména didaktické.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (Ing., Mgr.)

Garant programu: PaeDr. Ladislav Reitmayer, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 346

Cena: 19 320 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství praktického vyučování

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program svým obsahovým zaměřením a charakterem vybaví účastníky kompetencemi, resp. způsobilostí pro výuku prakticky orientovaných předmětů na střední škole. Studium je určeno absolventům středních odborných škol a SOU s maturitou, kteří učí (budou učit) vyučovací předměty praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.

Předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Garant programu: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 322

Cena: 18 722 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program vybaví účastníky způsobilostí kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy. Cílem programu je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy prostřednictvím systematického a cíleného rozvoje profesních znalostí a kompetencí. Obsah programu vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání a zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních.

Předpoklady: magisterský obor pedagogika, magisterský obor speciální pedagogika (neučitelský), magisterský obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, magisterský obor zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy, nejméně 2 roky souvislé pedagogické praxe ve školství.

Garant programu: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 490

Cena: 29 080 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství pro SŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program nabízí aktivním učitelům s uceleným oborovým vzděláním rozšíření nebo prohloubení kvalifikace o relevantní pedagogicko - psychologické a oborově didaktické znalosti a dovednosti. Základní a obtížné části jsou účastníkům zprostředkovány v přímé výuce (přednášky, cvičení, výcvik, praxe). Vědomosti získávají částečně samostatně na základě studia doporučené literatury.

Předpoklady: ukončené vysokoškolské oborové studium (na filozofických či pedagogických fakultách na oborech, které mají didaktiku)

Garant programu: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Jindra Dvořáková

Email:

Telefon: 221 619 661


Učitelství pro SŠ - společenské, ekonomické a právní vědy

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program se zaměřuje na pedagogicko-psychologické základy učitelství. Obsah programu: Úvod do pedagogiky, Úvod do psychologie, Pedagogika pro učitele I + II, Psychologie pro učitele I + II, Didaktika společenskovědních předmětů nebo Didaktika ekonomických věd, Didaktika právní vědy a oborová praxe, Práce učitele se školní třídou, Kazuistický seminář a reflexe pedagogické praxe.

Předpoklady: vysokoškolské oborové magisterské studium, zájem o kvalifikovanou práci učitele na SŠ,SOŠ,SIŠ apod.

Garant programu: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 15 300 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Jindra Dvořáková

Email:

Telefon: 221 619 661


Učitelství pro střední školy

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je poskytnout zájemcům o práci učitele předepsanou odbornou kvalifikaci. Účastníci programu, kteří mají magisterské (inženýrské) vzdělání, jež odpovídá některému všeobecně vzdělávacímu, odbornému nebo uměleckému předmětu, získají kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu (předmětů) na středních a základních školách.

Předpoklady: ukončené VŠ magisterské (inženýrské) vzdělání, které odpovídá charakteru některého všeobecně vzdělávacího, odborného, příp. uměleckého předmětu

Garant programu: prof. PaeDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 16 580 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: ruština

Anotace: Cílem programu je poskytnout účastníkům teoretické znalosti a rozvíjet u nich praktické dovednosti nezbytné pro výuku ruského jazyka na středních školách a druhém stupni základních škol. Program obsahuje teoretické předměty (lingvisticky, literárněvědně, lingvodidakticky a kulturologicky orientované) i předměty zaměřené spíše prakticky. Program poskytne účastníkům komplexní přípravu (s důrazem na rozvoj jejich jazykové gramotnosti a didaktické připravenosti), která jim umožní rozšířit stávající aprobaci o cizí jazyk – ruštinu.

Předpoklady: Mgr. učitelství ZŠ nebo SŠ; znalost ruského jazyka alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Garant programu: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 321

Cena: 41 060 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.; Mgr. Vojtěch Malach

Email:

Telefon: 732 489 864


Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je prohloubit vzdělání učitelů pro základní a střední školy, zejména v oblastech kinantropologie, pohybových aktivit ve školách, zdravotních gramotností, a to včetně didaktik sportovních disciplín školní tělesné výchovy.

Předpoklady: učitelé VVP s pedagogickým vzděláním – Mgr. učitelství.

Garant programu: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 478

Cena: 29 060 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program umožňuje účastníkům získat pedagogickou způsobilost k výuce odborných uměleckých předmětů (hudební nebo výtvarná výchova) na ZUŠ, SOŠ a konzervatoři, na něž je tento program zaměřen.

Předpoklady: střední odborná škola se zaměřením na odpovídající umělecké odborné předměty nebo konzervatoř; volba didaktiky: hudební nebo výtvarná výchova

Garant programu: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 276

Cena: 23 080 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Informační a komunikační technologie pro střední školy a druhý stupeň základních škol. Cílem programu je poskytnout účastníkům všeobecné, odborné a speciální vědomosti a dovednosti, které podpoří jejich profesní adaptabilitu a způsobilost uplatnit se jako kvalifikovaný učitel ve výuce předmětů oboru Informační a komunikační technologie.

Předpoklady: učitelé základních a středních škol, kteří získali odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně ZŠ nebo kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ školy a nemají aprobaci pro výuku informační a komunikační technologie; absolventi akreditovaných magisterských studijních programů, kteří současně studují v programu CŽV zaměřeném na přípravu učitelů.

Garant programu: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 416

Cena: 25 130 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje vědomosti a dovednosti, které vyžaduje učitelská profese. Je určen absolventům magisterských studijních programů neučitelského zaměření, řádným ukončením tohoto studia mají získat odbornou kvalifikaci. Program zahrnuje soubor pedagogických, psychologických a dalších disciplín.

Předpoklady: vysokoškolské magisterské (Ing.,Mgr.) neučitelského směru ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Garant programu: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 254

Cena: 23 080 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: V rámci programu se účastníci seznámí např. s těmito tématy: čeština a další slovanské jazyky; všestranný rozbor textu; literární teorie a poetika; vybrané otázky z vývoje češtiny; tvarosloví současné češtiny; interpretace poezie; spisovná a nespisovná čeština; slovní zásoba a tvoření slov; interpretace prózy; kapitoly z vývoje jazykovědné bohemistiky; syntax současné češtiny; literární historie - dějiny, slovníky, příručky ad.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 30

Cena: 2 420 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Ivan Kafka

Email:

Telefon: 221 619 209


Úvod do křesťanství

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje se základy filozofie náboženství, psychologie náboženství a sociologie náboženství. Věnuje se též vztahu víry a rozumu a víry a kultury. Představuje základy teologické gnozeologie (Tradice, Písmo, církev). Přednášky zimního semestru jsou introdukcí k úvodu do křesťanství ve vlastním slova smyslu, jemuž je vyhrazen letní semestr.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: ThLic. Mgr. David Bouma, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Úvod do písma

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program uvádí posluchače do otázek souvisejících s lidskou stránkou Bible, tj. historické pozadí Starého i Nového zákona, včetně důležitých náboženských, kulturních a sociálních fenoménů, jakož i dějiny originálního staro- i novozákonního textu, jeho nejvýznamnější, zejména starověké recenze a překlady. Stručný přehled reálií se dokládá výsledky archeologických výzkumů a v dějinách textu je zvláštní pozornost věnována úloze, jakou sehrála Bible v českém národě.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc.ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 42

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je napomoci účastníkům orientovat se ve správném postupu první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně. Program je uspořádán do minimálního metodického celku, který budou moci absolventi použít v praxi.

Předpoklady: pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol a školských zařízení

Garant programu: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 950 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Barbora Holubová

Email:

Telefon: 777 007 918


Úvod do teologie

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje se základním vymezením teologie a snaží se nabídnout určitý základní "teologický horizont". Vedle toho se také u studentů ověřuje znalost KKC. Po prvním vymezení teologie a základních pojmů se program posouvá ke svému těžišti, totiž "teologickým modelům". Následně se věnuje pramenům a kontextům, s nimiž a v nichž teologie pracuje a komunikuje. Některá z témat (rozum, zjevení, Písmo, tradice) se velmi úzce dotýkají také fundamentální teologie.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: Dr. David Vopřada

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 52

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Večerní akademie religionistiky

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program nabízí pravidelné cykly večerních přednášek předních českých odborníků, které se věnují světovým náboženstvím. V rámci programu bude pozornost konkrétně zaměřena na následující témata: Šíitský islám, Církve a náboženství černé Ameriky.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 48

Cena: 2 000 Kč

Kontakt: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Marek Vinklát, Th.D.

Email:

Telefon: 222 539 226


Večerní akademie teologie

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program obsahuje přednášky na témata:

- výpověď o Bohu v knize Daniel

- postavy, události a reálie Nového zákona.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 48

Cena: 2 000 Kč

Kontakt: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Marek Vinklát, Th.D.

Email:

Telefon: 222 539 226


Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B"

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program organizovaný ve spolupráci se sportovními svazy zahrnuje obecnou a speciální část vědeckých základů sportovního tréninku v teorii a praxi. A to 50 hodin vědeckého základu na UK FTVS, 100 hodin speciální části je zajišťováno příslušnými sportovními svazy. Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu.

Předpoklady: dle požadavků sportovních svazů, spolků

Garant programu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 150

Cena: 3 800 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Mgr. Jiří Ammer, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Všeobecná teologická etika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program se soustřeďuje na fundamentální teologickou etiku a hledá možnosti zdůvodnění platnosti mravního řádu v otevřené pluralitní společnosti, tedy možnosti odpovědi na otázku, čím je vůbec dáno, jak je zdůvodněno, že člověk je nějak mravně vázán a nesmí jednat podle své libovůle. Program dále zkoumá filosofická východiska opírající se o pojem svobody a touhu člověka po mravní autonomii, hierarchii hodnot a hodnotových statků, souvislost mezi vírou a morálkou atd.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 15

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program organizovaný ve spolupráci s ČSLH zahrnuje obecnou a speciální část vědeckých základů sportovního tréninku v teorii a praxi. A to 50 hodin vědeckého základu na UK FTVS, 100 hodin speciální části je zajištěno ČSLH. Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu.

Předpoklady: dle požadavku a podmínek ČSLH

Garant programu: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 150

Cena: 3 800 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Vybraná témata systematické teologie I.

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Téma tohoto programu jsou vybírána z oboru teologické antropologie. Půjde o studium člověka, jenž je bytost, která "nekonečně přesahuje sebe samu" (B. Pascal). Uchopit a interpretovat tuto danost může program teologické antropologie díky tomu, že tematizuje přesah člověka nejen v imanentním světě lidství, ale též ve vztahu k Bohu. Interpretačním kódem je Kristus, který "zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání" (GS 22).

Předpoklady: znalost církevní nauky v rozsahu Katechismu katolické církve

Garant programu: ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 14

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Vychovatelství

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je poskytnout zájemcům o pedagogickou práci vychovatele předepsanou pedagogickou kvalifikaci a zlepšit jejich možnosti a uplatnění v praxi. Absolventi programu budou kvalifikováni jako vychovatelé a pedagogové volného času, uplatnění naleznou ve školních družinách, školních klubech a zařízeních pro volný čas dětí a mládeže.

Předpoklady: úplné střední s maturitou; uchazeči bez pedagogické praxe mají možnost praxi získat v průběhu studia

Garant programu: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 10 580 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Vojtěch Malach

Email:

Telefon: 221 900 220


Využití balančních pomůcek v silové přípravě

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program probíhá formou teoretické přednášky a praktických ukázek. V teoretické části je probírána podstata významu balančních pomůcek v silové přípravě, v praktické části jsou v praxi předvedeny a vysvětleny cviky od nejlehčích variant k obtížným. Silová cvičení jsou zaměřená na oblast "core" i velkých svalových skupin.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 5

Cena: 1 100 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Monika Horáková

Email:

Telefon: 220 172 095


Využití jazykových korpusů ve výuce

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje účastníky s celou škálou aplikací korpusu do jazykového vyučování. Účastníci budou samostatně řešit širokou paletu lingvistických úkolů na základě dat z různých druhů korpusů.

Předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Garant programu: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 24

Cena: 3 100 Kč

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Email:

Telefon: 604 316 808


Výživa a výživové poradenství

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je svými přednáškami a semináři zaměřen na výživu a výživové poradenství. Účastník získá kompletní přehled o oborech či tématech, které s touto problematikou souvisí jako např. o fyziologii, výživových doplňcích, dietologii, alternativních směrech ve výživě atd.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 45

Cena: 3 800 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PhDr. Klára Coufalová, Ph.D

Email:

Telefon: 775 653 686


Vzdělávací kurz - doškolení IZL, IL, CL, UL

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje s nejnovějšími poznatky v oblasti techniky a metodiky výuky sjezdového a běžeckého lyžování. Program zahrnuje teoretické semináře a praktické lekce. Dále průběžné vzdělávání lyžařských pedagogů s interními kvalifikacemi – sledování vývojových tendencí ve výuce běhu na lyžích a sjezdovém lyžování.

Předpoklady: lyžařská odborná veřejnost, držitelé kvalifikací IZL, IL, CL UL

Garant programu: PhDr. Petra Matošková, Ph.D.

Místo konání: Pec pod Sněžkou

Délka programu v hodinách: 24

Cena: 3 100 Kč (v ceně není zahrnuta doprava a vleky)

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Blanka Konopík Pánková

Email:

Telefon: 737 233 663


Vzdělávací kurz - Instruktor lyžování

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na oblast výuky sjezdového lyžování. Zahrnuje teoretické semináře, praktické lekce a metodickou praxi.

Předpoklady: odborná lyžařská veřejnost - držitelé kvalifikace Instruktor základního lyžování

Garant programu: PhDr. Petra Matošková, Ph.D.

Místo konání: Pec pod Sněžkou

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 5 000 Kč (v ceně není zahrnuta doprava a vleky)

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Blanka Konopík Pánková

Email:

Telefon: 737 233 663


Vzdělávací kurz "O nohách" z oboru fyzioterapie funkce Clary-Marie Heleny Lewitové

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je seznámit účastníky s aktuálními trendy v primární a sekundární prevenci poruch pohybového systému. Program se skládá z teoretické a praktické části. Je zaměřen na diagnostiku a cvičební postupy v rámci primární a sekundární prevence, včetně klinických souvislostí.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 1 500 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Email:

Telefon: 220 172 082


Vzdělávací kurz - Učitel lyžování

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program zaměřený na získání nevyšší kvalifikace v oblasti lyžování - UČITEL LYŽOVÁNÍ. Prakticko-teoretická výuka v oblasti sjezdového a běžeckého lyžování, obecná teorie TVS. Zahrnuje teoretické semináře, praktické lekce (kurzy) a metodickou praxi. Součástí je i obhajoba závěrečné práce v oboru.

Předpoklady: odborná lyžařská veřejnost, držitelé licence Cvičitel lyžování

Garant programu: PhDr. Petra Matošková, Ph.D.

Místo konání: Pec pod Sněžkou

Délka programu v hodinách: 450

Cena: 10 500 Kč (v ceně není zahrnuta doprava, ubytování, vleky v jednotlivých blocích) 

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Blanka Konopík Pánková

Email:

Telefon: 737 233 663


Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu

Forma výuky: prezenční

Jazyk: angličtina

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout magisterským studentům a učitelům z praxe vhled do problematiky vzdělávacího systému v ČR, seznámit je s problematikou jednotlivých druhů a stupňů škol, s jejich pedagogickým řízením. Cílem bloku přednášek pro magisterské studenty oboru historie či učitelů z praxe v tomto oboru je seznámení se s historií i současností českých zemí v evropském kontextu.

Předpoklady: studenti magisterského studia učitelství a učitelé z praxe

Garant programu: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 20

Cena: 3 800 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Email:

Telefon: 732 489 864


Základy psychologie sportu

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: V rámci programu jsou účastníci seznámeni s tím, jakou roli hrají psychologické dovednosti při výkonu (jak tyto dovednosti mohou výkon ovlivňovat) a jakým způsobem je možné se psychologickým dovednostem naučit.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 4

Cena: 1 500 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

Email:

Telefon: 220 172 011


Základy veřejné správy

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je určen pro úředníky územních samosprávních celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen i pro úředníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti potřebné při výkonu veřejné správy, případně pro zájemce z řad odborné veřejnosti. V programu se účastníci seznámí např. s ústavními základy veřejné správy, organizací veřejné správy, činností veřejné správy, správním řízením ad.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.; doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.; JUDr. David Kryska, Ph.D.; doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.; JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.; JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 32

Cena: 8 800 Kč

Kontakt: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Danuše Kučírková

Email:

Telefon: 221 005 503

Poslední změna: 21. leden 2018 23:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám