Programové období 2014 - 2020


V programovém období 2014 – 2020 Univerzita Karlova doposud předložila bezmála 120 projektových žádostí za více než 13,5 mld. Kč. Zhruba v dalších 40 projektových žádostech figuruje UK jako partner jiných vysokých škol a VaV institucí v ČR (AV, ČVUT, MU ad.).


Přibližně třetina projektových žádostí směřovala do výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zaměřených na posilování kapacit pro kvalitní výzkum (003-Podpora excelentních výzkumných týmů, 013-Výzkumné infrastruktury a 019-Excelentní výzkum). Do takzvané „čtyřvýzvy“ – tj. výzev 015-ESF výzva pro VŠ, 016-ERDF výzvy pro VŠ, 017-Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely a 018-Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů – předložila UK celkem 51 žádostí za více než 4,5 mld. Kč s celkovou úspěšnosti přes padesát procent.


Konkrétní přehled aktuálně realizovaných projektů uvádí tabulky níže:OP VVV

OP PR

OP Z

OP ŽP

počet schválených projektů

33

1

2

1


výše schválené podpory v mil. Kč1 848,3


23,8


6,6


2,7


Projekty realizované na Univerzitě Karlově v rámci Operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU 2014 – 2020 (k 01-09-2017)


Projekty realizované ze strukturálních fondů EU 2014 – 2020, ve kterých Univerzita Karlova figuruje jako partner (k 01-09-2017)Strategický plán rozvoje UK


Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy (SPR) byl vypracován na základě požadavků uvedených v Programovém dokumentu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jedná se o základní poklad pro zdůvodnění projektových žádostí předkládaných do jednotlivých výzev OP VVV pro programové období 2014 – 2020. SPR identifikuje styčné body mezi strategickými dokumenty UK a OP VVV. SPR byl schválen na zasedání Akademického senátu UK dne 22. ledna 2016. Aktualizovaná verze 2.0 byla schválena na zasedání AS UK dne 20. března 2017.Strategický plán rozvoje UK

Příloha č. 1 SPR UK

Příloha č. 2 SPR UK


(aktualizovaná verze SPR UK, vz. 2.0, k 20. 3. 2017)

Informace pro fakulty a další součásti UK k přípravě strategických dokumentů pro OP VVV


Pro potřeby čerpání finančních prostředků z OP VVV je nutné doložit Strategický plán rozvoje UK, který bude základním podkladem pro zdůvodnění projektových žádostí předkládaných do jednotlivých výzev OP VVV pro programové období 2014 - 2020. Povinnou přílohou tohoto dokumentu je soubor tabulek, které je potřeba vyplnit za všechny fakulty a součásti UK.


Instrukce k vyplnění tabulek pro fakulty a součásti UK


Tabulky (příloha SPR) - aktuální verze


Ze strany fakult a součástí je nutná součinnost při:


a) vyplnění tabulek č. 2, 4 a 5:


Tabulka č. 2

Seznam pořízených jedinečných přístrojů, funkčních celků přístrojového vybavení a SW

- uvádějí se všechny jedinečné přístroje, popř. funkční soubory (kompletní vybavení laboratoří, učeben) nebo nehmotný majetek (SW), pořízený v letech 2007-2015 s pořizovací cenou nad 1 mil. Kč včetně DPH a pořízené z těchto finančních zdrojů: ISPROFIN, OP VaVpI, OP VK, ROP, OPPK, dotace z dalších titulů státního rozpočtu (např. infrastruktura VaVaI), finanční zdroje z vyšších samosprávních celků (krajů), vlastní finanční zdroje – interní a jiné subjekty (např. dary);

- ve sloupci „Umístění“ se uvádí návaznost na objekty uvedené v tabulkách 1a, 1b, 1c.

Tabulka č. 4

Návrhy investic pro OP VVV – objekty

- uvádějí se objekty, u kterých je plánována rekonstrukce, dobudování nebo výstavba v rámci plánovaných projektů OP VVV;

- ve sloupci „Umístění“ se uvádí návaznost na objekty uvedené v tabulkách 1a, 1b, 1c.

Tabulka č. 5

Návrhy investic pro OP VVV – objekty

- uvádí se dovybavení jedinečnými přístroji nebo SW nebo soubory přístrojů tvořících funkční celek (laboratoř, učebna) s pořizovací cenou nad 1 mil. Kč včetně DPH v rámci plánovaných projektů OP VVV;

- ve sloupci „Umístění“ se uvádí návaznost na objekty uvedené v tabulkách 1a, 1b, 1c.


b) kontrole a doplnění údajů za fakultu/součást v tabulkách 1a, 1b, 1c a 3:


Tabulka č. 1a

Pasport budov v majetku VŠ

- zkontrolovat a případně opravit zaslané údaje za příslušnou fakultu/součást;

- u uvedených objektů, v případě, že jejich část fakulta/součást pronajímá jinému subjektu, prosím tuto skutečnost uvést do samostatných řádků (dle vysvětlivek „Stávající využití“).

Tabulka č. 1b

Pasport pronajatých budov nebo jejich částí využívaných VŠ

- zkontrolovat a případně opravit zaslané údaje za příslušnou fakultu/součást;

- doplnit „Technický stav objektu“ a „Dobu pronájmu“ (vyznačeno červeně).

Tabulka č. 1c

Pasport budov – prostorové kapacity fakult a dalších součástí VŠ

- zkontrolovat a případně opravit zaslané údaje za příslušnou fakultu/součást;

- doplnit „Technický stav objektu“ (vyznačeno červeně).

Tabulka č. 3

Přehled realizovaných projektů finančně podpořených v období předcházejícího programového období

- zkontrolovat a případně opravit zaslané údaje za příslušnou fakultu/součást;
Termín pro zaslání informací: 31. srpna 2015 (Prosíme zaslat na adresu: marketa.teminova@ruk.cuni.cz).


Související odkazy:


Informace k přípravě SPR

Strukturální fondy - Programové období 2014-2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám