Dotazy

Níže naleznete výběr zodpovězených dotazů, které uchazeči o studim mívají nejčastěji. Jestliže jste mezi nimi nenašli ten váš, napište nám ho do políčka níže a my vám rádi odpovíme. Nezapomeňte uvést svůj e‑mail, abychom věděli, kam máme odpověď odeslat.


Neváhejte se zeptat!

Napište váš dotaz na:


Často kladené dotazy

Přijímačky

Přihlášky

Studenti se spec. potřebami

Studenti ze zahraničí


Přijímačky

Chtěl/a bych studovat na UK, kde najdu přehled oborů a podmínky přijímacího řízení?

Zde najdete kompletní přehled letos otevíraných bakalářských a magisterských oborů, včetně podmínek přijímacího řízení: http://is.cuni.cz/studium/podprij/. Kromě podmínek zde najdete i popis přijímací zkoušky a často i doporučenou literaturu. Informace o oborech, které budou vyhlášeny dodatečně, budou k dispozici na webových stránkách jednotlivých fakult včetně zveřejnění termínů podání přihlášek.


Jak se můžu přihlásit?

Odkaz na přihlášku v elektronické formě naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-1810.html. Pakliže vaše fakulta vyžaduje nějaké materiály i písemnou formou, pak je tento požadavek popsán v podmínkách přijímacího řízení

http://is.cuni.cz/studium/podprij/. Přihlášek si můžete podat libovolný počet. Lhůtu pro podání přihlášek stanovil rektor UK na 28. 2. 2015 (s výjimkou bakalářských studijních programů na Matematicko-fyzikální fakultě, kde je to 30. 3. 2015).


Je třeba podat více přihlášek ke studiu v několika oborech na jedné fakultě, popř. ke studiu jednoho oboru v různých formách studia?

Ano. Pro každý program/obor studia je nutné podat samostatnou přihlášku nehledě na to, na které fakultě je vypisován. Totéž platí pro přihlášení se do různých forem studia (prezenční/kombinovaná/distanční) jednoho programu. Pro každou formu studia musí být podána samostatná přihláška.


Co mám dělat, když v době podání přihlášky nemám vykonanou maturitní zkoušku? Můžu konat přijímací zkoušku?

Ano, zkoušku můžete konat. Doklady nutné pro ověření, zda byly splněny podmínky přijímacího řízení, lze předkládat až do 30. září 2015, uchazeči konající maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období mohou předkládat maturitní vysvědčení až do 23. října 2015.


Co mám dělat, když v době podání přihlášky na navazující magisterské studium nemám dokončeno bakalářské studium? Můžu konat přijímací zkoušku?

Ano, zkoušku můžete konat. Doklady nutné pro ověření, zda byly splněny podmínky přijímacího řízení, lze předkládat až do 30. září 2015.


Přijímá UK ke studiu některých oborů na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách od společnosti SCIO?

Národní srovnávací zkoušky SCIO využívá v přijímacím řízení na některé studijní programy/obory pouze Fakulta sociálních věd, Právnická fakulta a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.


Na Fakultě sociálních věd jsou studenti dle čl. 3 odst. 2 Řádu přijímacího řízení vybíráni buď (a) na základě (jednokolové nebo dvoukolové) přijímací zkoušky organizované fakultou, nebo (b) na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách, nebo (c) kombinací postupů (a) a (b). Více informací na http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html.


Právnická fakulta ověřuje předpoklady ke studiu účastí na Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz mezi prosincem 2014 a květnem 2015, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Pokud se uchazeč zúčastní více jak jednoho termínu NSZ, bude mu zohledněn nejlepší dosažený výsledek. Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil zaokrouhlený na jedno desetinné místo – bude pro účely přijímacího řízení přepočten následujícím koeficientem: Obecné studijní předpoklady (OSP) koeficientem 1,25, Základy společenských věd (ZSV) koeficientem 0,75. Takto získané výsledky budou matematicky zaokrouhleny, a to opět na jedno desetinné místo. Účast na Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností SCIO je pro uchazeče ke studiu na Právnické fakultě UK v akademickém roce 2015/2016 povinná.


Uchazeči o studium na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové mohou skládat NSZ a splnit tím jednu z podmínek pro přijetí bez konání přijímací zkoušky (podmínky pro přijetí bez konání přijímací zkoušky jsou uvedeny u konkrétních studijních oborů/programů na http://is.cuni.cz/studium/podprij/) K NSZ se musí přihlásit zároveň s podáním přihlášky, a to elektronicky na adrese www.scio.cz/nsz. Národní srovnávací zkoušky probíhají šestkrát ročně, fakulta uznává výsledky ze všech šesti termínů.


Bližší informace o Národních srovnávacích zkouškách jsou uvedeny zde www.scio.cz/nsz


Stanovuje Univerzita Karlova jako jednu z podmínek přijetí ke studiu složení státní maturitní zkoušky na vyšší úrovni obtížnosti? Bude univerzita ke zvolené úrovni maturity přihlížet?

Z hlediska splnění nutných podmínek přijetí ke studiu (§ 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.) nerozhoduje, jakou úroveň obtížnosti státní maturitní zkoušky uchazeč absolvuje.


Zatím žádná ze 17 fakult UK neuznává státní maturitu jako plnohodnotnou náhradu přijímací zkoušky, pouze Právnická fakulta bonifikuje výsledky maturity s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ s připočtením: a) 5 bodů v případě maturit s vyznamenáním úspěšně vykonaných do roku 2010, b) 5 bodů v případě státních maturit s vyznamenáním vykonaných v letech 2011 a 2012, pokud byly předměty ve společné části státní maturitní zkoušky složeny z předmětů ve vyšší úrovni obtížnosti, c) 5 bodů v případě státních maturit s vyznamenáním vykonaných v letech 2013, 2014 a 2015.


Existuje náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky?

Ano. Povolení náhradního termínu je plně v kompetenci děkana fakulty. Uchazeč tento termín může využít pouze ve výjimečném případě (např. nemoc doložená lékařským potvrzením). Písemná žádost musí být doručena nejpozději v den konání řádného termínu. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast na přijímacím řízení na jiné fakultě nebo jiné VŠ, naopak řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na VŠ je důvodem vždy. Náhradní termín je zveřejněn v Podmínkách přijímacího řízení http://is.cuni.cz/studium/podprij.


Jaký je rozdíl mezi prezenční a kombinovanou formou studia?

Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy rozlišuje kromě prezenční (denní) formy studia i formou kombinovanou a distanční. „Při prezenční formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu předpokládá, že převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací, konzultací a dalších podobných forem výuky, které se konají podle pravidelného, zpravidla týdenního, rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Při distanční formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu předpokládá, že studium probíhá multimediální formou výuky a učitelé jsou během studia trvale nebo převážně odděleni od studentů.“ (Studijní a zkušební řád UK) Distanční formou jsou zajišťovány pouze některé předměty, nikoli ucelený studijní program „Při kombinované formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu předpokládá, že studium probíhá formou, v níž se uplatňují principy prezenčního i distančního studia.“ (Studijní a zkušební řád UK) Organizace studia v kombinované formě se na jednotlivých fakultách liší. Zjednodušeně se dá říci, že kombinovaná forma studia nahrazuje dřívější tzv. dálkové studium na VŠ. Výuka většinou probíhá formou bloků přednášek organizovaných několikrát za semestr určený den v týdnu, často o víkendech. Bloky přednášek bývají doplněny dalšími formami vzdělávání. Někdy jde o kombinaci s distanční formou vzdělávání, někdy o doplnění individuálními konzultacemi, případně o návštěvu vybraných přednášek společně s denními studenty. Zkoušky se konají v pracovních dnech. Nejlepší představu lze získat nahlédnutím do rozvrhů pro kombinované studium na webových stránkách konkrétní fakulty nebo přímo do rozvrhu vybraného oboru.


Pokud úspěšně vykonám přijímací zkoušky v roce 2015, budu moci požádat o odklad nástupu ke studiu až od roku 2016 např. z důvodu možnosti pobytu v zahraničí?

Bohužel, odklad nástupu není možný.


Existuje možnost být přijat ke studiu na UK bez vykonání přijímacích zkoušek?

Ano, některé fakulty přijímají uchazeče bez přijímacích zkoušek – týká se vybraných studijních oborů bakalářského a navazujícího magisterského i magisterského studia při splnění určitých podmínek. Pro akademický rok 2015/2016, bakalářské studium to jsou fakulty: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Filosofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta a Pedagogická fakulta a Fakulta sociálních věd, pro navazující magisterské studium jsou to fakulty: Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, 1. lékařská fakulta, Filosofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, a pro magisterské studium: Právnická fakulta, 1. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. Konkrétní informace jsou k dispozici v podmínkách přijímacího řízení pro aktuální akademický rok, najdete je jak na domácích stránkách jednotlivých fakult, tak na stránkách univerzity v databázi Podmínky přijímacího řízení.


Mohu v odvolání požádat o přijetí do kombinované formy studia, pokud jsem se původně hlásil do prezenční formy?

Ne, není to možné. Přijmout lze uchazeče jen do té formy studia, kterou má uvedenu v přihlášce.


Je možné připravit se k přijímací zkoušce prostřednictvím přípravných kurzů nebo modelových otázek?

Ano. Jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ  jsou určeny přípravné kurzy (programy), ale také lze využít i některé další zájmové programy celoživotního vzdělávání (CŽV). Tyto programy mohou přinést mnoho zajímavých nebo aktuálních informací vztahujících se ke zvolenému oboru, ale často nejsou zaměřeny na poskytnutí systematického přehledu učiva. Podrobné a aktuální informace k přípravným kurzům na Univerzitě Karlově naleznete zde http://www.cuni.cz/UK-4562.html.


Modelové otázky, či vzory testů lze zakoupit přímo na jednotlivých fakultách (1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta) nebo získat na webových stránek fakult (Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studií)


Přihlásila jsem se ke studiu více studijních oborů na více fakultách UK. Nebudou se termíny přijímací zkoušky krýt?

Nemělo by se to stát, snažíme se organizovat přijímací řízení v rámci univerzity tak, aby se termíny přijímacích zkoušek u podobných oborů nekryly. Ve výjimečných případech však nelze takovou situaci vyloučit. Termíny přijímacích zkoušek naleznete v databázi Podmínky přijímacího řízení.


Jak zjistím výsledky přijímacího řízení?

O výsledcích přijímacího řízení bývají jeho účastníci (tj. studenti, kteří se hlásili ke studiu) vyrozuměni jednotlivými fakultami písemně, výsledky jsou také zveřejněny na fakultních webových stránkách (zde je rozcestník se seznamem všech fakult). Do těchto údajů však mají náhled pouze ti, kteří se přijímacího řízení účastnili, a to po zadání "kódu" - svého rodného čísla.


Tito studenti - účastníci přijímacího řízení - mohou ve fakultou stanovený termín (několik týdnů po ukončení přijímacího řízení) požádat konkrétní fakultu o náhled do svých testů přijímacího řízení (tj. které otázky zodpověděli správně a které špatně). Širší veřejnosti tyto informace nejsou přístupné.


Do kdy je potřeba poslat přihlášku na Ph.D. programy v českém jazyce?

Termín je stanoven na 30. 4. Pokud si nejste jisti, informujte se na oddělení pro doktorské studium příslušné fakulty. Může se stát, že některá fakulta vypíše pozdější termín podání přihlášek na některé své obory (například z důvodu pozdního získání akreditace oboru).


Jak dlouho trvá doktorské studium?

Některá doktorská studia jsou akreditována jako tříletá (Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta), některá jsou čtyřletá (Evangelická teologická fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta tělesné výchovy a sportu) a na některých fakultách jsou doktorská studia tříletá i čtyřletá (1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitních studií). Ve všech případech hovoříme o tzv. standardní době studia. Maximální doba studia v doktorském studijním programu je standardní doba studia navýšená o pět let. Informace o standardní době studia jednotlivých studijních programů naleznete v databázi Podmínky přijímacího řízení:


Jaké povinnosti musí student doktorského studia splnit?

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a obsahuje zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností, plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží, pedagogických aktivit. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Viz platný studijní a zkušební řád UK. Na konkrétní povinnosti studenta doktorského studijního programu/oboru, se prosím informujte na oddělení pro doktorské studium příslušné fakulty.


Přihlášky

Jak podat elektronickou přihlášku?

  1. Nejprve si pozorně přečtěte podmínky přijímacího řízení na webových stránkách fakult nebo https://is.cuni.cz/studium/podprij. Najdete zde přesné a konkrétní informace o potvrzeních, dokladech a dalších požadavcích, které jsou specifické pro danou fakultu a obor.

  2. Zkontrolujte, zda máte na počítači nainstalovaný prohlížeč souborů PDF (např. Adobe Reader).

  3. Přejděte na stránku https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska.

  4. Pokud jste se ještě v tomto akademickém roce do Studijního informačního systému (SISu) nehlásili, klepněte na tlačítko Nový uchazeč. Jestliže jste již např. podávali přihlášku na jinou fakultu UK, přihlaste se pomocí jedné z dalších možností přihlášení.

  5. Postupujte dál podle pokynů na stránce. V případě nejasností můžete použít Nápovědu (odkaz ve žlutém poli na konci stránky).

  6. V těch případech, kdy to příslušná fakulta vyžaduje, výsledný soubor ve formátu PDF vytiskněte, přiložte potřebné přílohy, podepište a odešlete na adresu studijního oddělení fakulty. Přesný postup podání přihlášky na příslušné fakultě najdete v podmínkách přijímacího řízení na webových stránkách konkrétní fakulty nebo na https://is.cuni.cz/studium/podprij.


Co když nemám rodné číslo?

Tato situace se vás týká tehdy, jste-li cizinec nebo občan Slovenské republiky, který se narodil po 1. 1. 1993. V tomto případě využijte druhé možnosti, která RČ nevyžaduje.


Jak odeslanou přihlášku opravit?

Pokud jste přihlášku již uzavřeli a odeslali, pak již nelze přímo v elektronické verzi nic měnit. O změně informujte studijní oddělení dané fakulty.


Musím spolu s přihláškou doložit potvrzení od lékaře?

Potvrzení od lékaře se vyžaduje pouze v případě těch oborů, u kterých je tento požadavek výslovně uveden ve zveřejněných podmínkách přijímacího řízení http://is.cuni.cz/studium/podprij/


Jak se dozvím výsledky z přihlášení?

V případě podání elektronické přihlášky můžete sledovat průběh přijímacího řízení. Stačí se přihlásit do aplikace Elektronická přihláška svým identifikačním číslem, které jste získali při podávání přihlášky.


Zapomněl jsem identifikační číslo.

Při přihlašování do aplikace Elektronická přihláška klikněte na červený odkaz na konci stránky Zapomněl jsem identifikační číslo. Poté doplňte buď rodné číslo, nebo v případě, že jste cizinec, datum narození, pohlaví, státní občanství a klepněte na tlačítko Odeslat e-mail.


Studenti se speciálními potřebami

Mohu si jako student s postižením zvolit ke studiu libovolný studijní obor?

Cílem činnosti Univerzity je zpřístupňovat uchazečům o studium se zdravotním postižením co největší počet studijních programů a oborů. Nicméně v kompetenci garantů jednotlivých studijních programů je stanovovat speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium, které jsou nutné pro řádné plnění studijních povinností, popř. výkon vlastní profese. Pro představu v loňském roce studovali na UK studenti se zdravotním postižením ve více jak 160 oborech.


Může student s postižením sluchu/zraku/ horních končetin, příp. specifickými poruchami učení požádat o jiný formát přijímací zkoušky? Co mám pro to udělat?

V první řadě je nutné říci, že každý uchazeč o studium musí splnit podmínky stanovené Řádem přijímacího řízení Univerzity, aby byl ke studiu na Univerzitě přijat. Student se zdravotním postižením však může s ohledem na specifikované zdravotní charakteristiky požádat o modifikaci přijímacího řízení. Ta nejčastěji spočívá v delší časové dotaci na složení přijímací zkoušky, zvětšeném tisku (zadání testu), přítomnost tlumočníka do znakového jazyka, využití různých pomůcek a technologií apod. Pokud uchazeč o studium takovou modifikaci přijímacího řízení požaduje, musí tuto skutečnost uvést do příslušné kolonky v přihlášce ke studiu. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky pak doloží lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. Vyjádření lékaře nebo odborného pracoviště by mělo obsahovat bližší specifikaci potřeb uchazeče v kontextu přijímacího řízení a návrh jeho odpovídající modifikace. Po přijetí takovéto přihlášky studijní oddělení neprodleně informuje kontaktní osobu fakulty, která prozkoumá ve spolupráci s příslušným proděkanem žádost o modifikaci přijímací zkoušky. Kontaktní osoba posléze naváže s uchazečem o studium osobní kontakt, zjistí povahu a rozsah specifického nároku a navrhne ve spolupráci s příslušným proděkanem, katedrou či ústavem modifikaci přijímací zkoušky. Obecně platí, že navrhovaná úprava by se měla odchylovat od běžného postupu jen v nejmenší nutné míře. Dále se také ověřuje připravenost uchazeče o studium využívat standardních technologií, které jsou pro překonání daných specifických bariér k dispozici (kompenzační pomůcky, výpočetní technika, znalost českého znakového jazyka nebo hmatového písma apod.). Uvedený postup je třeba realizovat vždy tak, aby byl v souladu s Řádem přijímacího řízení Univerzity a případnými navazujícími fakultními vnitřními předpisy nebo opatřeními.


Poskytuje UK studentům osobní asistenci?

Univerzita neposkytuje studentům osobní asistenci podle Zákona č. 108/2006 Sb. Jistou alternativu však představuje tzv. asistence při studiu jako forma mezistudentské výpomoci. Studenti bez postižení tak svým kolegům s postižením poskytují pomoc nejčastěji v podobě pořizování zápisu z přednášek, tlumočení do českého znakového jazyka, doprovodu mezi přednáškovými sály, při přípravě na výuku, doučování, načítání nebo digitalizaci studijních materiálů. Pomáhající student je za takto poskytnutou službu odměňován formou účelového stipendia. Více informací naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-1656.html


Studenti ze zahraničí

Přihláška ke studiu obsahuje rovněž kolonky IZO a KKOV. Co znamenají a co mám vyplnit jakožto zájemce o studiu na UK ze Slovenska.

IZO je identifikační číslo školy a KKOV, resp. JKOV identifikační číslo oboru. Hlásí-li se uchazeč na UK ze Slovenska, respektive zahraniční střední školy, jako IZO vyplní 999 999 999 a kolonku KKVO, JKVO ponechá prázdnou.


Platí přijímací zkoušky scio i pro slovenské uchazeče o studium v ČR?

Slovenští studenti, kteří se chtějí hlásit na některou ze škol, kde jsou uchazeči přijímáni pouze na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), mohou dnes tyto zkoušky skládat také na území Slovenska např. v Bratislavě, Žilině, Košicích (více na www.scio.cz). Všechny testy v rámci NSZ se skládají v českém jazyce, a to vždy ve stejných termínech jako v České republice.


Jaké jsou možnosti studia na UK pro zahraniční studenty?

Studenti z ciziny mohou studovat na UK v českém jazyce (za stejných podmínek jako čeští studenti) nebo si mohou zvolit ze široké škály nabízených anglických studijních oborů. Studijní programy v angličtině jsou dostupné v bakalářském, magisterském i doktorském typu studia. UK také nabízí krátkodobé kurzy (semestrální/roční/letní), jazykové kurzy českého jazyka pro cizince a přípravné kurzy. Studium v angličtině je, na rozdíl od studia v češtině, zpoplatněné. Detailní informace o otevíraných anglických programech najdete v brožurách Bachelor’s and Master’s Programs, PhD. Programs, Study Abroad Programs.


Zahraniční studenti také mohou na UK studovat v rámci široké nabídky výměnných programů, nejvíce zahraničních studentů na UK přijíždí v rámci programu LLP-Erasmus.


Více informací pro zahraniční uchazeče o studium najdete na:

http://www.cuni.cz/UKEN-2.html.


Dá se na UK studovat medicína v anglickém jazyce?

Ano, Univerzita Karlova má 5 lékařských fakult (tři v Praze, jednu v Hradci Králové a jednu v Plzni). Každá z těchto fakult nabízí šestiletý program „všeobecné lékařství“ v anglickém jazyce. 1. lékařská fakulta v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Lékařská fakulta v Hradci Králové také nabízejí pětiletý obor „zubní lékařství“ v anglickém jazyce. Více informací o těchto programech najdete v brožuře Bachelor’s and Master’s Programs. Detailní informace jsou také dostupné na webových stránkách lékařských fakult: 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Lékařská fakulta v Plzni.


Přestože jsem cizinec, rád bych studoval na UK v českém jazyce. Kde najdu informace o kurzech českého jazyka pro cizince?

Informace o nabízených kurzech českého jazyka pro cizince na UK najdete na http://www.cuni.cz/UK-2047.html. Součástí UK je Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP), který pořádá různé typy kurzů češtiny pro cizince (online kurzy + roční / semestrální / letní / individuální kurzy, atd.), možnost složení certifikovaných zkoušek z českého jazyka a roční „přípravné kurzy na VŠ pro cizince“. Pro studenty, kteří chtějí studovat v českém jazyce na UK, je určen intenzivní roční kurs českého jazyka. Více informací o kurzech se dozvíte na stránkách ÚJOPu.
Poslední změna: 22. leden 2018 00:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám