Open Access

Open Access | Otevřený přístupSchválení politiky otevřeného přístupu


Akademický senát Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 15. prosince 2017 schválil návrh společné deklarace k politice otevřeného přístupu (Open Access) na Univerzitě Karlově.
Open Access - otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu


Otevřený přístup (OA) je mezinárodní iniciativou, alternativním modelem vědecké komunikace, jehož cílem je zajistit trvalý, okamžitý a bezplatný přístup k plným textům výsledků veřejně financované vědy a výzkumu na Internetu. Kromě přístupu však iniciativa usiluje také o otevřenost ve smyslu znovuužití těchto výsledků.


Jak publikovat open access

Otevřený přístup lze realizovat 2 cestami:


zelená cesta (green road)

zlatá cesta (gold road)

Zelená cesta je kombinací publikování v tradičních předplácených odborných časopisech a uložení (autoarchivací) autorské verze článku v některém z otevřených repozitářů. Autoarchivace se řídí smluvními podmínkami daného časopisu. Důležité je vědět, zda vydavatel autorovi zpřístupnění dovoluje a pokud ano, tak jakou verzi je možno vystavit volně na internetu - zda preprint, postprint, či vydavatelskou verzi. Podmínky autor najde především ve smlouvě, často jsou ale také deklarovány na webových stránkách časopisu/vydavatele či může politiku časopisu vyhledat pomocí služby SHERPA/RoMEO.

V případě, že vydavatel autoarchivaci nedovoluje, může autor požádat o výjimku pomocí dodatku ke smlouvě. Vzorový formulář najdete např. na webu SPARC, Scholar's Copyright Addendum Engine nebo českou verzi od OpenAIRE.

Nemá-li instituce vlastní otevřený repozitář, je možné pro uložení využít například oborový. Vhodný repozitář lze nalézt pomocí služby OpenDOAR.

Zlatá cesta je cestou publikování v odborných recenzovaných otevřených časopisech. Přístup k plným textům tedy nezajišťuje sám autor, ale vydavatel.

Otevřené časopisy je možno dělit na několik typů:

 1. čistý OA - náklady spojené s publikování hradí vydavatel (např. vědecká instituce, vědecká komunita apod.),

 2. placený OA - náklady na publikování článku hradí autor prostřednictvím tzv. article processing charges (APC),

 3. hybridní OA - jde o tradiční (předplácené) časopisy, u kterých si autor může za otevřený přístup připlatit,

 4. pozdržený OA - obsah je nějakou dobu distribuován tradičně (předplatné) a po uplynutí stanovené doby je zpřístupněn všem zdarma.

 • Vhodný otevřený časopis, ať už pro publikování, či jako zdroj oborových informací, můžete nalézt pomocí služby DOAJ anebo využít seznam , který byl zpracován a je aktualizován na VUT.


Licence Creative Commons

Jde o soubor veřejných licencí, které umožňují autorovi jasně vyjádřit, jak může být s jeho dílem dále nakládáno. Vystavením díla pod některou z 6-ti licencí CC autor uzavírá se všemi uživateli smlouvu za podmínek, které jsou definovány v popisu konkrétní licence. Právě aplikováním licence CC autor naplňuje plnou otevřenost, jak byla původně definována v Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu, neboť své dílo neotvírá pouze ke čtení, ale také k dalšímu užití.

Licenční podmínky české verze CC, časté otázky a odpovědi, ale například také generátor licencí pro vaše dílo naleznete na stránkách Creative Commons.

Univerzita Karlova a Open Access

Univerzita Karlova v Praze se připojila k tzv. Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu v roce 2013. Přeložený text Berlínské deklarace je dostupný na stránkách Asociace knihoven vysokých škol ČR.

Chcete-li uložit publikaci do univerzitního repozitáře, kontaktujte prosím .

Horizont 2020 a Open Access

Podle pravidel nového rámcového programu Horizont 2020 musí všichni příjemci grantů v projektech H2020 zajistit otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím* souvisejícím s projektovými výsledky, jestliže je publikování zvoleno jako způsob šíření výsledků. Rozhodnutí, zda příjemce bude výsledky šířit publikováním, zůstává na něm.

Jestliže se přijemci grantů rozhodli publikovat, pak musí zajistit, aby publikace bylo možné alespoň:

 • číst online

 • stahovat

 • tisknout


* Termín recenzované vědecké publikace, pravidla H2020 předpokládají otevřené zpřístupňování recenzovaných vědeckých článků. Příjemci grantů jsou nicméně vyzýváni k tomu, aby otevřeně zpřístupňovali i jiné typy publikací ať už recenzovaných, nebo nerecenzovaných, které souvisí s projektovými výsledky – například monografie, knihy, zprávy, výstupy z konferencí.


Příjemci grantů H2020 si mohou pro splnění povinnosti otevřeně zpřístupňovat své vědecké publikace vybrat kterýkoliv ze dvou výše uvedených modelů, přičemž modelová grantová dohoda stanoví detailní kroky pro splnění povinnosti zajistit otevřený přístup.


podmínky H2020 - zelená cesta

podmínky H2020 - zlatá cesta

 • zpřístupnění publikace uložením do repozitáře po uplynutí 6 měsíců od publikování (12 měsíců platí projekty v oblasti společenských a humanitních věd)

 • podoba tzv. postprintu nebo finálního publikovaného článku, který je publikován v tzv. neotevřených časopisech

 • otevřený přístup je zajištěn již samotným publikováním v tzv. otevřených časopisech

 • přesto pravidla H2020 požadují i v tomto případě ukládat tyto publikace i do repozitářů

 • tyto náklady (nazývány Article Processing Charges (APCs) jsou z hlediska Horizont 2020 uznatelnými náklady, pokud byly vytvořeny po dobu trvání projektu


 • příjemci grantů musí navíc prostřednictvím repozitáře zajistit otevřený přístup k metadatům, která slouží k identifikaci publikace

 • horizont 2020 doporučuje zvážit použití Creative Commons licencí, např. CC-BY nebo CC-0, pod kterou autoři/subjekty vykonávající autorská majetková práva k daným publikacím zpřístupňují své publikace


Technologické centrum AV ČR vydalo informační leták Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020, který shrnuje požadavky stanovené Evropskou komisí účastníkům Horizontu 2020 na otevřený přístup k vědeckým informacím vzniklým v rámci jejich projektů. Leták je dostupný zde.


Výzkumná data

 • Otevřený přístup k výzkumným datům se v H2020 týká pouze pilotnách projektů.

 • Povinnost poskytovat otevřený přístup k výzkumným datům je uveden v pracovním programu a ve výzvách (jde například o výzvy z oblasti FET, LEIT – ICT, E-infrastructures a jiné).

 • Příjemci grantů se mohou dobrovolně zavázat k poskytování otevřeného přístupu k jejich výzkumným datům.

 • Příjemci grantů uloží svá výzkumná data do repozitářů určených pro ukládání výzkumných dat a přijmou opatření k tomu, aby třetím stranám bylo v maximální možné míře umožněno tato data bezplatně využívat, šířit, vytěžovat, reprodukovat a mít k nim přístup.

 • V souvislosti s otevřeným přístupem k výzkumným datům budou příjemci grantů vypracovávat tzv. Data Management Plan – dokument, který má popisovat plány pro vytvářená data, nakládání s daty, jejich uchovávaní po dobu trvání a po skončení projektu apod.

Slovníček pojmů

autoarchivace

uložení plného textu vědecké publikace v repozitáři či na webových stránkách

digitální repozitář

systém určený k ukládání dlouhodobé ochraně a zpřístupňování elektronických dokumentů

preprint

verze vědeckého článku před recenzním řízením

postprint

verze vědeckého článku po recenzním řízení se změnami zapracovanými autorem

vydavatelská verze / finální publikovaný článek

publikovaná verze vědeckého recenzovaného článku

otevřený časopis

zpřístupnění plných textů článků bez omezení pro kohokoli. Náklady na vydání článků hradí v komerčních OA časopisech autor (případně zaměstnavatel/ orgán financující projekt, z něhož publikované výsledky vzešly) a v nekomerčních OA časopisech třetí strana (obvykle vědecká instituce)

licencovaný (neotevřený) časopis

vydání a zpřístupnění plných textů článku hradí koncový uživatel (formou předplatného institucí/ koncovým uživatelem)

výzkumná data

jsou definována jako „zejména fakta a čísla, statistiky, výsledky měření, pozorování, experimentů“


Máte-li dotaz, neváhejte se na nás obrátit .

Použitá literatura:

 • Horizont 2020: stručně o programu. Aktualiz. vyd. Praha: Technologické centrum AV ČR, [2014]. 49 s. ISBN 978-80-86794-44-0.

 • HORZON2020. Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR [online]. [cit. 2014-09-27]. Dostupné z: http://www.h2020.cz/cs/storage/ff65eb28c73893963723f96120fdf78206e59fa3?uid=ff65eb28c73893963723f96120fdf78206e59fa3

 • Open Access leták NTK ČR (2012) CC-BY-SA 3.0 CZ (http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/10/2014_oa_info_web.jpg)

 • HAVLOVÁ, Jaroslava, MAREK, Jiří. Otevřený časopis. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-10-29]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015848&local_base=KTD.

  http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015848&local_base=KTDPoslední změna: 22. leden 2018 00:02 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám