OMEGA

Program OMEGA byl spuštěn v červenci 2011 a je zaměřený na podporu projektů aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Tematické zaměření programu je v souladu s prioritami stanovenými Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace. Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2012 až 2017, tj. 6 let. TAČR plánuje vyhlásit veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) ve třech po sobě vyhlašovaných veřejných soutěžích.  Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců. Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců.3. veřejná soutěž programu OMEGA


Vyhlášení výsledků 3. VS programu OMEGA


Podpořené projekty UK


Projekty UK doporučené k podpoře, avšak nejsou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků.


Nepodpořené projekty UK


Technologická agentura ČR vyhlásila dne 14. května 2015 3. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA.


Soutěžní lhůta: 15. 5. 2015 až 30. 6. 2015, přičemž:

Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 30. 6. 2015 do 16:30:00 hod.

Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 30. 6. 2015 do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 30. 6. 2015 do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.


Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program OMEGA – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program OMEGA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.


ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

Elektronická přihláška: vyzvy.tacr.cz


Zadávací dokumentace ke stažení: ZDE


Více k vyhlášení 3. VS programu OMEGA: na stránkách poskytovatele


2. veřejná soutěž programu OMEGA


Výsledky 2.VS programu OMEGA: ke stažení ZDE


Více informací k 2. veřejné soutěži programu OMEGA naleznete zde.


Harmonogram 2. veřejné soutěže programu OMEGA TA ČR vyhlášené v roce 2013 na rok 2014-2015:


Termín vyhlášení 2. veřejné soutěže programu OMEGA

16. ledna 2013

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů do 2. veřejné soutěže programu OMEGA

začátek: 17. ledna 2013

uzávěrka: 6. března 2013

Hodnotící lhůta 2. veřejnou soutěž programu OMEGA


od 7. března 2013

do 14. června 2013

Předpokládaná doba řešení projektů 2. veřejné soutěže programu OMEGA (termín zahájení-ukončení)

od 1. ledna 2014

do 31. prosince 2015Projekty UK ze 2. VS programu OMEGA, které byly přijaty k podpoře:UK - fakulta, součástčíslo proj.název (zkráceně)PřFTD020354Scénáře busoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment


FSVTD020083Scénáře strategických šoků: budoucí prostředí veřejných politik


PedFTD020306Projekce vzdělání a zaměstnanosti. Vytvoření a verifikace modelu pro analýzy a projekce kvalifikačních potřeb pracovního trhu v ČR a reprodukce kvalifikované pracovní síly na základě komparace existujících modelů v zemích EU a USA


PedFTD020137Adaptace nabídky a poptávky po vysokoškolském studiu k probíhajícím demografickým změnám


COŽPTD020049Využití cenového mechanismu pro regulaci turismu a financování péče o zvláště chráněná území ČR


COŽPTD020071Metody tvorby strategických environmentálních výhledů


COŽPTD020120Studium a podpora procesů participativní tvorby regionálních strategií udržitelného

rozvoje území s využitím metody analýzy aktérů


COŽPTD020299Analýza environmentálních dopadů regulace a predikce vývoje v sektoru energetiky

panervopským dynamickým modelem TIMES bude podpořen.


COŽPTD020183Integrovaný model hodnocení zdravotních a environmentálních rizik z povrchové těžby hnědého uhlíCOŽPTD020400Využití regionálních případových studií udržitelného rozvoje ve vysokoškolské výuce a pro tvrobu tzv. Open Educational Resources
1. veřejná soutěž programu OMEGA


Výsledky 1. VS programu OMEGA vyhlášené dne 23. 12. 2011 jsou k náhledu zde.


Univerzita Karlova se v současné době podílí na řešení následujících projektů programu OMEGA:číslo projektufakultařešitelnázev projektuTD010026FHSdalší účastníkRozvoj dlouhodobého sociálně-ekologického monitoringu v České republiceTD010049PřFhlavní příjemcePrognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě územíTD010059FSVhlavní příjemcePosílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajíchTD010063FSVdalší účastníkOptimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČRTD010136FSVdalší účastníkNové metody hodnocení dopadů regulace (RIA) a metodika hodnocení korupčních rizik (CIA)TD010146COŽPhlavní příjemceHodnocení dopadů sociálně-ekonomického rozvoje společnosti na životní prostředí prostřednictvím indikátorů antropogenních energo-materiálových toků


Poslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám