Postup při podávání žádosti o finanční podporu zájmové činnosti studentů


Možnosti podpory studentských aktivit/spolků na Univerzitě či fakultě


Podporu zájmové činností studentů lze rozdělit na dvě úrovně:


 1. podpora ze strany fakult

 2. podpora ze strany univerzity


Podpora ze strany fakult


 • jedná se o podporu ze strany děkana fakulty

 • podpora z Studentské komory Akademického senátu fakulty (nemusí být na všech fakultách) či jiné skupiny a orgány - informace hledat u studentských fakultních senátorů

 • podpora ze strany zastřešujícího studentského spolku (např. STRADA na FF)

 • žádosti o účelové stipendium děkanovi (obvykle výjimečné případy - sportovní a jiné aktivity)


Podpora ze strany univerzity


 • na univerzitní úrovni je podpora poskytována na základně platných vnitřních předpisů:


Dle těchto pravidel je podpora z univerzitní úrovně poskytována ve dvou stupních:


 • Podpora zájmové činnosti na fakultě

 • jedná se o jednorázovou podporu

 • studentský spolek má alespoň 10 členů, přičemž alespoň 50 % členů nebo alespoň 50 členů jsou studenti dané fakulty,

 • maximálně 65 % nákladů, nejvýše však do výše 15 000 Kč (výjimečně do 20 000 Kč)

 • žádosti vyhodnocuje Hodnotící komise a podávají se k termínům 28. únoru a 15. říjnu v elektronické formě na adresu zajmova-cinnost@ruk.cuni.cz a zároveň v listinné formě na podatelnu UK.

 • spolek se musí registrovat v seznamu registr-spolku@cuni.cz • Podpora zájmové činnosti na Univerzitě

 • podpora je pravidelná nebo jednorázová

 • činnost týkající se studentské části akademické obce alespoň dvou různých fakult univerzity - pořadateli musí být nadfakultní spolek nebo akci musí prokazatelně pořádat alespoň dva spolky z různých fakult

 • studentský spolek má alespoň 20 členů, přičemž alespoň 50 % členů nebo alespoň 250 členů jsou studenty univerzity

 • v případě jednorázové podpory maximálně 65 % nákladů, nejvýše však do výše 100 000 Kč

 • v případě pravidelné podpory to může být až 180 000 Kč, pokud má spolek více jak 250 členů, celková výše nemůže převýšit 30 procent nákladů vynaložených v minulém nebo předminulém kalendářním roce na zájmovou činnost

 • žádosti hodnotí Sociální komise Akademického senátu UK

 • žádosti se podávají v listinné a elektronické formě a to na adresu zajmova-cinnost@ruk.cuni.cz

 • spolek se musí registrovat v seznamu registr-spolku@cuni.cz


Formuláře na příslušné žádosti jsou součástí daného Opatření rektora (v současné době OR 2/2016).Dodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta, posuzuje jednou ročně pětičlenná Kontrolní komise, která o výsledku informuje Hodnotící komisi a Sociální komisi AS UK.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám