Zápis ze zasedání komise dne 24. 2. a 14. 3. 2014

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů

Přítomni:

Mgr. Jiří Flam

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Omluven:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.


Zasedání dne: 24. února a 14. března 2014


 1. Komise konstatovala, že na podkladě oznámení kvestora UK ze dne 4. října 2013, kterým byl stanoven termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy v Praze na přidělení startovacího bytu č. 1439 do 15. listopadu 2013 do 12 hod., byly do uvedeného termínu podány a Komisi k projednání a posouzení předloženy 4 žádosti o přidělení startovacího bytu, a to jmenovitě žadateli:

  • Mgr. Klárou Coufalovou

  • Mgr. Matoušem Jindrou, Ph.D.

  • Mgr. Stanislavem Synkem, Ph.D.

  • Piotrem Pawelem Pierścieniakem

 2. Komise zkonstatovala podmínky, za nichž může být zaměstnanci Univerzity Karlovy v Praze přidělen startovací byt dle čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009. Komise přistoupila k hodnocení jednotlivých žádostí a podrobně prozkoumala splnění všech podmínek dle citovaného ustanovení, jakož i způsob jejich prokázání v hodnocených žádostech.

 3. Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 Statutu konstatovala svoji usnášení schopnost.

 4. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně nedoporučila vyhovět žádosti:

  Mgr. Matouše Jindry, Ph.D.

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst 1 písm. b) Opatření rektora č. 31/2009.

 5. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně doporučila doplnit žádosti:

  • Mgr. Kláry Coufalové

  • Mgr. Stanislava Synka, Ph.D.

  • Piotra Pawela Pierścieniaka

  a to v otázce délky trvání pracovního úvazku vůči UK do budoucna (v případě Piotra Pawela Perścieniaka), a v otázce hodnocení míry perspektivnosti vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí činnosti žadatelů, resp. míry perspektivnosti jejich vzdělávací činnosti (v případě Mgr. Kláry Coufalové a Mgr. Stanislava Synka, Ph.D.).

 6. Komise konstatovala, že doplněny (ve smyslu doporučení Komise) byly tyto žádosti o přidělení startovacích bytů:

  • Mgr. Kláry Coufalové

  • Mgr. Stanislava Synka, Ph.D.

 7. Na podkladě provedených zjištění a nedoplnění žádosti Komise jednomyslně nedoporučila vyhovět žádosti:

  Piotra Pawela Pierścieniaka

  z důvodu neprokázání splnění podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. d) Opatření rektora č. 31/2009.


 8. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009 Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem:

  • Mgr. Kláry Coufalové

  • Mgr. Stanislava Synka, Ph.D.

 9. Komise konstatovala, že s ohledem na skutečnost, že všem podmínkám pro přidělení startovacího bytu vyhověly dvě žádosti za situace, kdy je volný pouze byt č. 1439, který je možno přidělit, jsou naplněny podmínky předpokládané čl. 4 odst. 3 Opatření rektora č. 31/2009 a čl. 3 odst. 1 písm. c) Statutu Komise, dle nichž Komise rozhodne mezi žádostmi, na něž Komise vydala kladné doporučení, losováním, pokud počet žadatelů, u kterých komise dospěla ke kladnému hodnocení žádosti, je větší než aktuálně volná kapacita startovacích bytů.

 10. Komise přistoupila k losování vhozením losovacích lístků do osudí. Losem bylo rozhodnuto

  přidělit startovací byt č. 1439:

  • Mgr. Kláře Coufalové.

 11. Komise ověřila nezávislý a nestranný průběh losování.

 12. Komise doporučila přihlédnout ke kladnému rozhodnutí o přidělení startovacího bytu u Mgr. Stanislava Synka, Ph.D., v případě, pokud dojde k uvolnění dalšího startovacího bytu.

 13. S přihlédnutím k aktuální obsazenosti startovacích bytů Komise nestanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) Statutu.Zapsal: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.


Schválili:

Mgr. Jiří Flam

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


Zápis ve formátu .doc
Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám