FTVS

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Bartůňková, Staša a kolektiv: Praktická cvičení z fyziologie pohybové zátěže

Praha, Karolinum 1999, brož., 84 s., Dotisk vyd.

V učebním textu se posluchači FTVS UK mohou seznámit s různými principy stanovení energetického výdeje, se systémovými změnami kardiorespiračního a nervosvalového systému a s některými regulačními mechanismy před, v průběhu i po skončení pohybové zátěže.

ISBN 80-7184-274-5


Bělohlávek, Jan - Hofer, Zdeněk: Organizace a rozhodování plaveckých závodů

Praha, Karolinum 1997, brož., 72 s., 1. vyd., cena 61 Kč.

Učební text pro posluchače FTVS UK poskytuje návod pro organizaci zejména různých školních plaveckých závodů. Obsahuje i praktické informace o plaveckých soutěžích pořádaných v ČR a v zahraničí.

ISBN 80-7184-373-3


Blahuš, Petr: K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu

Praha, Karolinum 1996, brož., 224 s., 1. vyd., cena 88 Kč.

Učební text pojednává o uplatnění různých statistických metod ve výzkumu a o systémovém přístupu při zpracovávání výsledků empirických šetření, zvláště s ohledem na obor kinantropologie. Doplněno výkladovým slovníčkem základních pojmů.

ISBN 80-7184-100-5


Bunc, Václav - Marvanová, Zdenka (editoři): Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku III

Praha, Karolinum 2001, brož., 160 s., 1. vyd., cena 50 Kč.

Sborník více než třiceti odborných studií, které se věnují různým otázkám role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže.

Určeno pro posluchače FTVS UK.

ISBN 80-246-0233-4


Cinglová, Lenka: Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství pro studenty FTVS

Praha, Karolinum 2002, brož., 200 s., 1. vyd., cena 190 Kč.

Učební text pro posluchače FTVS UK se zabývá zejména nemocemi, kde je fyzická aktivita součástí léčby i sekundární prevence. Obsah: obor tělovýchovné lékařství, kardiovaskulární systém, zátěžové testy, dýchací systém, pohybový systém, akutní a chronická poškození ve sportu, žena a sport, dítě a sport, sport ve stáří, sport a imunita, extrémní podmínky, doping, další poruchy zdraví specifické pro sport.

ISBN 80-246-0492-2


Čáslavová, Eva: Management tělesné výchovy a sportu

Praha, Karolinum 2004, brož., 52 str., dotisk 2.v. (1.) vydání, cena 59 Kč.

Učební text určený pro potřeby výuky předmětu "Management tělesné výchovy a sportu" na FTVS UK. Představuje studijní podklad i pro další zájemce ze široké tělovýchovné a sportovní veřejnosti. Z obsahu: Management v tělesné výchově a sportu, Strategické plánování v podmínkách tělesné výchovy a sportu, Sponzorování v činnosti sportovního manažera, Sportovní reklama, Komunikace v činnosti sportovního manažera.

ISBN 80-246-0050-1


Čermák, Karel - Král, Tomáš: Úprava didaktiky školní atletiky pro zrakově postižené

Praha, Karolinum 1997, brož., 200 s., 1. vyd., cena 64 Kč.

V samostatných kapitolách autoři postupně popisují různé atletické disciplíny, které mohou běžně zvládat zrakově postižení sportovci. Určeno pro studenty FTVS UK.

ISBN 80-7184-384-9


Doležal, Tomáš - Málek, Pavel: Ekologické aspekty tělesné výchovy, sportu a turistiky

Praha, Karolinum 2000, brož., 96 s., 1. vyd., cena 120 Kč.

Učební text pro posluchače FTVS UK. Z obsahu: světová strategie ochrany přírody a životního prostředí, globální ekologické problémy, čistota ovzduší a tělesná výchova, ekologie života ve městech, sport a životní prostředí, turismus a ochrana životního prostředí.

ISBN 80-246-0136-2


Gnad, Tomáš a kolektiv: Kapitoly z lyžování

Praha, Karolinum 2002, brož., 229 s., Dotisk 1. vyd., cena 190 Kč.

V přehledné publikaci autor sleduje vývoj lyžování od nejstarších dob po vznik vlastního lyžařského sportu. Zvláštní pozornost je věnována metodám pro nácvik technik v jednotlivých lyžařských disciplinách (běh, sjezd,skok) a charakteristice současných lyžařských škol. Příručka může sloužit i jako rukověť pro instruktory a vedoucí lyžařských kurzů.

ISBN 80-246-0241-5


Hátlová, Běla: Kinezioterapie v léčbě psychiatrických onemocnění

Praha, Karolinum 2002, brož., 121 s., 1. vyd., cena 120 Kč.

Učební text pro posluchače FTVS UK. Obsah: vliv pohybu na psychický stav člověka, kinezioterapie, léčba schizofrenie, kinezioterapie v léčbě schizofrenie, léčba závislostí, kinezioterapie v léčbě závislostí.

ISBN 80-246-0420-5


Hátlová, Běla: Kinesiotherapy (Movement Therapy in Psychiatrie Treatment)

Praha, Karolinum 2003, brož., 150 str., 1. vydání, cena 150 Kč.

Učební text pro posluchače FTVS UK. Obsah: vliv pohybu na psychický stav člověka, kinezioterapie, léčba schizofrenie, kinezioterapie v léčbě schizofrenie, léčba závislostí, kinezioterapie v léčbě závislostí, léčba demence, kinezioterapie v léčbě demence, první hospitalizace, kinezioterapie v akutní péči prvních hospitalizací. Učení text vychází v anglickém jazyce.

ISBN 80-246-0787-5


Hátlová, Běla: Kinezioterapie. Pohybová cvičení v léčbě psychických poruch

Praha, Karolinum 2003, brož., 168 str., 2. rozšířené vydání, cena 150 Kč.

Druhé doplněné vydání učebního textu pro posluchače FTVS UK. Obsah: vliv pohybu na psychický stav člověka, kinezioterapie, léčba schizofrenie, kinezioterapie v léčbě schizofrenie, léčba závislostí, kinezioterapie v léčbě závislostí, léčba demence, kinezioterapie v léčbě demence, první hospitalizace, kinezioterapie v akutní péči prvních hospitalizací.

ISBN 80-246-0719-0


Havlíčková, Ladislava a kol.: Fyzologie tělesné zátěže I. Obecná část

Praha, Karolinum 2003, brož., 205 s., Dotisk 2. vyd., cena 180 Kč.

Druhé vydání učebního textu obecné zátěžové fyziologie určeného studentům FTVS jednooborového studia tělesné výchovy a sportu, učitelského dvouoborového studia a studia fyzioterapie.

ISBN 80-7184-875-1


Hofer, Zdeněk: Technika plaveckých způsobů

Praha, Karolinum 2000, brož., 100 s., 1. vyd., cena 100 Kč.

Učební text je určen posluchačům FTVS UK a trenérům plaveckých sportů. Obsah: biomechanické základy plavání, kraul, znak, motýlek, prsa, starty, obrátky.

ISBN 80-246-0169-9


Hogenová, Anna: "Areté" základ olympijské filozofie

Praha, Karolinum 2001, brož., 168 s., Dotisk vyd., cena 190 Kč.

Filozofický text se zabývá pojmem "Areté" jako souborem nejvyšších ctností člověka v řecké filozofii. Klade důraz na vnitřní prožitek a plnost bytí v ideálním pojetí antického sportovce. Učební text pro posluchače FTVS UK.

ISBN 80-246-0046-3


Hogenová, Anna: Etika a sport

Praha, Karolinum 2000, brož., 120 s., Dotisk vyd., cena 98 Kč.

Učební text pro posluchače Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Stručný úvod do dějin a základních pojmů a problémů etiky.

ISBN 80-7184-499-3


Hogenová, Anna: Hermeneutika sportu

Praha, Karolinum 1999, brož., 96 s., 1. vyd.

Sborník, který k vydání připravila katedra kinantropologie Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, obsahuje příspěvky od různých autorů ze semináře "Hrdina dříve a dnes" a "Hermeneutika sportu". Proč právě toto téma? To, co kdysi představovali hrdinové bojů s nestvůrami nebo s lidmi, to v dnešní době představují sportovci a jejich výkony. A jak říká autorka v úvodu:" je-li taková potřeba jedinečných a zároveň nesmyslných výkonů, je třeba tomu porozumět".

ISBN 80-7184-744-5


Hogenová, Anna: Pohyb a tělo

Praha, Karolinum 2000, brož., 236 s., Dotisk vyd., cena 152 Kč.

Učební text pro posluchače Fakulty tělesné výchovy a sportu UK filosofické texty předních českých odborníků. Texty jsou rozděleny do kapitol: o těle, o duchovní a tělesné kultuře osobnosti, o vítězství, o prohře.

ISBN 80-7184-580-9


Hogenová, Anna: "Areté" základ olympijské filozofie

Praha, Karolinum 2000, brož., 164 s., 1. vyd.

Všechny kapitoly se vztahují ke koncepci pojmu ARETÉ- základní ideji filosofie starověkých olympijských her, která může být chápána jako pozadí, kontext, celek anebo harmonie mezi pečí o duši a péčí o tělo. V jednotlivých kapitolách je ARETÉ stavěno do souvislostí např. s pojmem pravdivosti, ideje, bytí, života, přírody nebo smrti. Určeno pro posluchače FTVS UK.

ISBN 80-246-0046-3


Hošek, Václav: Psychologie odolnosti

Praha, Karolinum 2003, brož., 71 s., Dotisk 2. vyd., cena 58 Kč.

Informativní publikace se zabývá zátěží a stresem a jejich psychologickými důsledky. Autor sleduje jednotlivé druhy zátěže a hodnotí různé náročné a krizové životní situace. Pozornost je rovněž věnována i způsobům vyrovnání se se zátěží a pěstování odolnosti vůči stresu.

ISBN 80-7184-889-1


Hošková, B. - Matoušová M.: Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy

Praha, Karolinum 2003, brož., 136 str., Dotisk 1. vydání, cena 195 Kč.

Učební text pro posluchače FTVS UK v první části seznamuje s historií a didaktikou péče o zdravotně oslabené. Druhá část obsahuje základní praktická pohybová cvičení, která vedou ke zlepšení zdravotního stavu nemocných.

ISBN 80-7184-621-X


Kohlíková, Eva: Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka

Praha, Karolinum 2002, brož., 162 s., Dotisk 1. vyd., cena 150 Kč.

Učební text určený posluchačům FTVS UK je doplněním a praktickým ověřením teorie získané na přednáškách a samostudiem. Text se skládá ze dvou částí: jedna je věnována teoretickému popisu principu a postupu měření daných fyziologických parametrů, druhou část tvoří soubor protokolů určených studentům k vyplnění v průběhu praktických cvičení.

ISBN 80-246-0073-0


kolektiv autorů: Gymnastika

Praha, Karolinum 2003, brož., 91 s., 1. vyd., cena 95 Kč.

Učební text pro studenty VŠ i ostatní zájemce z řad veřejnosti poskytuje základní informace ke studiu gymnastiky. Obsah: pojem gymnastika, dělení gymnastiky, gymnastické sporty, teoretické základy gymnastických aktivit, pohybové učení v gymnastice, technika pohybových činností, technický základ pohybu, analýzy pohybových činností, didaktický proces ve školní tělesné výchově, základy teorie tréninku ve sportovní gymnastice.

ISBN 80-246-0661-5


Kosová, Jana: Slovník lyžování. Anglicko-český, česko-anglický.

Praha, Karolinum 2000, brož., 120 s., 1. vyd., cena 110 Kč.

Tematický Slovník lyžování, anglicko - český a česko - anglický je určen nejen studentům a odborníkům oboru lyžování, ale též učitelům anglického jazyka na sportovních školách a všem, kteří se lyžováním zabývají. Slovník jak z názvu vyplývá obsahuje dvě části: anglicko českou a česko - anglickou, které jsou dále rozděleny na pět tematických částí: alpské lyžování, klasické lyžování, lyžařská akrobacie, údržba lyžařské výzbroje a sněhové podmínky (druhy sněhu, počasí) a první pomoc a zdravotní potíže v horském prostředí. Slovník bude všem zájemcům užitečnou pomůckou nejen při studiu zahraničních materiálů, ale i při návštěvách zahraničních horských středisek.

ISBN 80-246-0043-9


Kohlíková, E. a kolektiv: Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie. Všeobecná část.

Praha, Karolinum 2003, brož., 260 str., 1. vydání, cena 250 Kč.

Učební text pro posluchače FTVS UK si klade za cíl přiblížit studentům základy patologie na buněčné a subbuněčné úrovni, biochemické změny provázející vybrané nemoci a teoreticko-klinické názory na působení patogenních podnětů na organismus. Obsah: cytopatologie, základy patobiochemie, patofyziologie, stres, bolest.

ISBN 80-246-0717-4


Kössl, Jiří - Štumbauer, Jan - Waic, Marek: Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury

Praha, Karolinum 2002, brož., 160 s., Dotisk 1. vyd., cena 75 Kč.

Učební text pro posluchače FTVS UK obsahuje základní údaje z dějin tělesné výchovy od starověkých civilizací a antického Řecka až do konce 20. století. Samostatné zpracování světových dějin tělesné kultury a českých dějin tělesné kultury.

ISBN 80-7184-608-2


Krištofič, Jaroslav a kolektiv: Fyzikální aspekty sportovní techniky. Kinetická analýza vybr. cvič. tvarů ze sport. gymn.

Praha, Karolinum 1996, brož., 92 s., 1. vyd., cena 64 Kč.

Učební text pro posluchače FTVS UK. V první části jsou vysvětleny základní fyzikální principy a pojmy sportovní gymnastiky. Druhá část popisuje jednotlivé pohybové operace: akrobacii, přeskok, kruhy, bradla, hrazdu.

ISBN 80-7184-130-7


Mrázková, Olga - Hergetová, Eva: Funkční anatomie

Modelové testy ke zkoušce z anatomie

Praha, Karolinum 1998, 158 s., kart., 1. vyd.

Modelové otázky jsou určeny pro rigorózní zkoušku z funkční anatomie posluchačů FTVS UK denního i dálkového studia všech směrů a specializací.

ISBN 80-7184-506-X


Mrázková, Olga - Hergertová, Eva: Funkční anatomie - modelová otázky ke zkoušce

Praha, Karolinum 2002, brož., 200 s., Dotisk 2. v. vyd., cena 190 Kč.

Modelové otázky jsou určeny pro rigorózní zkoušku z funkční anatomie posluchače FTVS UK denního a dálkového studia všech směrů a specializací. V textové části testů je vždy jedna za čtyř možných odpovědí správná. V obrazové části testů je nutné útvary označené vyvozovycími čísly správně identifikovat a pojmenovat.

ISBN 80-246-0145-1


Novotná, Viléma: Pohybová skladba

Praha, Karolinum 1999, brož., 48 vyd., 1. vyd.

Uplatnění, tvorba, hudba, choreografie a hodnocení pohybové skladby. Určeno pro posluchače FTVS UK.

ISBN 80-7184-860-3


Oja, Pekka: Eurofit pro dospělé

Praha, Karolinum 1997, brož., 59 s., 1. vyd., cena 45 Kč.

Učební text popisuje velký počet postupů a metod pro hodnocení tělesné zdatnosti dospělých, zvláště ve vztahu ke zdraví. Určeno pro posluchače FTVS UK.

ISBN 80-7184-469-1


Pokorná, Eva: Sportovní trénink. Česko-německý, německo-český heslář odborných výrazů

Praha, Karolinum 1999, brož., 48 s., 1. vyd.

První česko-německý a německo-český heslář odborných termínů je určen studentům tělesné výchovy a sportu a sportovním trenérům.

ISBN 80-7184-852-2


Pokorná, Eva - Selichar, Jiří: Česko-německý, německo-český slovník sportovních her

Praha, Karolinum 2003, brož., 100 s., 1. vyd., cena 95 Kč.

Česko-německý a německo-český heslář odborných termínů je určen studentům tělesné výchovy a sportu a sportovním trenérům. Obsahuje hesla sportovních her: basketbalu, fotbalu, házené, ledního hokeje a volejbalu.

ISBN 80-246-0663-1


Rychtecký, Antonín - Fialová, Ludmila: Didaktika školní tělesné výchovy

Praha, Karolinum 2002, brož., 172 s., Dotisk vyd., cena 125 Kč.

V první části kniha přináší obecné informace o didaktice školní tělesné výchovy. V dalších částech kniha obsahuje základní přehled organizačních forem, vyučovacích metod a nutných podmínek pro školní tělesnou výchovu. Na závěr autoři objasňují objektivní a subjektivní roli učitele a jeho žáků ve vzdělávacím procesu. Učební text pro posluchače Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

ISBN 80-7184-659-7


Sádovský, Stanislav: Základy práva

Praha, Karolinum 2003, brož., 135 s., 1. vyd., cena 135 Kč.

Cílem učebnice je seznámit studenty a další zájemce se základními právními pojmy a kategoriemi, jednotlivými projevy práva, mechanismem působení práva ve společnosti. Obsah: právo - společnost - stát, právo jako systém, právní rámec sportu, pracovní právo, občanské právo hmotné, rodinné právo, občanské právo procesní, obchodní právo, živnostenské podnikaní, správní právo, trestní právo.

ISBN 80-246-0660-7


Slepička, Pavel - Pyšný, Ladislav - Nekola, J.: Problematika dopingu

Praha, Karolinum 2001, brož., 85 s., 1. vyd., cena 50 Kč.

Učební text je členěn do kapitol, které přinášejí informace o historii a sociálních otázkách dopingu, informace o zdravotních důsledcích užívání dopingu a současných přístupech k represi a prevenci dopingu. Určeno pro posluchače FTVS UK, učitele tělesné výchovy a trenéry mládeže.

ISBN 80-246-0205-9


Tilinger, Pavel a kolektiv: Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu

Praha, Karolinum 2002, brož., 84 s., 1. vyd., cena 90 Kč.

Učební text pro studenty FTVS UK obsahuje kompletní informace a pokyny ke všem typům odborných a pedagogických praxí, které studenti v průběhu studia musí absolvovat.

ISBN 80-246-0515-5Poslední změna: 12. listopad 2014 15:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám