Závěrečné práce - vzor opatření děkana

Univerzita Karlova v Praze

název fakultyIlustrativní nezávazný vzor


V tomto vzoru jsou kurzívou a hranatými závorkami označeny pasáže, které jsou zcela volitelné,

 a kurzívou a složenými závorkami označeny alternativní varianty textu. Vzor jako celek je pouze ilustrativní a nezávazný.Opatření děkana č. X/2010

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


K provedení čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „SZŘ UK“), čl. 6a odst. 1 Rigorózního řádu UK (dále jen „RŘ UK“) a čl. 13 Opatření rektora č. 6/2010 (dále jen „OR 6/2010“) vydávám toto opatření, které doplňuje a upřesňuje postupy týkající se vypisování témat, odevzdávání, evidence a zpřístupňování závěrečných prací.Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Za závěrečnou práci se považuje bakalářská, diplomová, rigorózní a disertační práce ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5 a § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách, v platném znění. Práce má listinnou (tištěnou) podobu a podobu elektronickou.


 2. Za odevzdání listinné i elektronické podoby práce a za správnost a úplnost souborů práce vložených do studijního informačního systému (dále jen „SIS“) a jejich soulad s odevzdávanou listinnou podobou práce odpovídá student, resp. účastník rigorózního řízení (dále jen „student“), za zveřejnění práce odpovídá fakulta.


 3. Z časového hlediska se závěrečné práce dělí dle čl. 4 OR 6/2010 do tří skupin:

    a. 

  „nové práce“, tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010,

    b. 

  „starší práce“, tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010,

    c. 

  „práce před rokem 2006“, tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006.


Část I.

Bakalářské, diplomové a disertační práce


Čl. 2

Fakultní koordinátor, odpovědnosti a pravomoci pracovníků fakulty

 1. Děkan jmenuje v souladu s čl. 12 odst. 1 OR 6/2010 fakultního koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací. [Role koordinátora může být v rámci fakulty distribuována na více osob, s popisem jejich rolí, je však třeba, aby přímou komunikaci za fakultu s ÚVT UK zajišťovala jedna osoba.]


 2. Činnost fakultního koordinátora je rámcově popsána čl. 12 odst. 3 OR 6/2010. Fakultní koordinátor zejména:

    a. 

  komunikuje ve věcech týkajících se evidence závěrečných prací s pověřenou osobou dle čl. 12 odst. 1 OR 6/2010 Ústavu výpočetní techniky UK (dále jen „ÚVT UK“),

    b. 

  pravidelně informuje vedení fakulty o stavu evidence závěrečných prací,

    c. 

  sbírá podněty a připomínky k evidenci a zveřejňování závěrečných prací z pracovišť fakulty a od vedení fakulty a po vyhodnocení na fakultě tyto předává ÚVT UK,

    d. 

  koordinuje činnosti fakulty v oblasti evidence a zveřejňování závěrečných prací v součinnosti s ÚVT UK, tj. uděluje pokyny k provedení příslušných úkolů ve vazbě na evidenci a zveřejňování elektronické podoby závěrečných prací pracovníkům fakulty dle odstavců 3 až 5, a to zejména při činnostech dle odstavce 3 písm. e) a f), odstavce 4 písm. f) a g) a odstavce 5 písm. c), a kontroluje zpracování těchto úkolů.

  Fakultní koordinátor není kontaktní osobou pro studenty. Studenti se se svými dotazy obracejí  na své vedoucí / školitele či na pracoviště, které vypsalo příslušné téma práce. Jméno fakultního koordinátora, včetně kontaktních údajů, je uvedeno na ___________.


 3. Vedoucí pracovišť fakulty pro vzdělávací, studijní, vědeckou a odbornou činnost (dále jen „kateder“) odpovídají zejména za:

    a. 

  vypsání témat prací,

    b. 

  zadání témat prací studentům,

    c. 

  zaznamenání data odevzdání listinné podoby práce a kontrolu náležitostí odevzdané práce dle čl. 5 odst. 3,

    d. 

  kontrolu záznamu o práci a jeho finalizaci (tj. potvrzení úplnosti záznamu o práci pro jeho zveřejnění) v SIS,

    e. 

  případné dodání podkladů (listinné podoby práce, elektronické podoby práce, posudků k práci atd.) pro doplnění „starších prací“ do SIS, nejsou-li k dispozici v knihovně fakulty1,

    f. 

  součinnost při identifikaci práce, která je již vložena v univerzitním repozitáři nebo v knihovním systému a záznam o ní má být přenesen do SIS.

  Vedoucí katedry pověří prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků katedry.


 4. Vedoucí střediska vědeckých informací (knihovna) zodpovídá zejména za:

    a. 

  uložení tištěné podoby práce do okamžiku jejího převedení do univerzitního archivu (do archivu se převádí jeden exemplář práce),

    b. 

  zpřístupnění tištěné podoby práce, nestanoví-li právní předpis jinak,

    c. 

  poučení osoby při nahlížení do tištěné podoby práce, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora,

    d. 

  zveřejnění informací o kalkulaci nákladů na pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin zveřejněné práce a způsob jejich pořizování v případě, že závěrečná práce nebo její část nemá písemnou podobu,

    e. 

  katalogizaci tištěné podoby práce, resp. doplnění automaticky vzniklého katalogizačního záznamu o knihovnické údaje,

    f. 

  doplnění záznamů „starších prací“, včetně souborů s plnými texty prací [a posudků prací], do SIS,

    g. 

  součinnost při identifikaci práce, která je již vložena v univerzitním repozitáři nebo v knihovním systému a záznam o ní má být přenesen do SIS.

  Vedoucí střediska vědeckých informací (knihovny) pověří prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků knihovny.


 5. Vedoucí studijního oddělení zodpovídá zejména za:

    a. 

  správnost a úplnost evidence přihlášek k obhajobě,

    b. 

  správnost a úplnost vložených výsledků obhajob ve studijních povinnostech v SIS a ve spisové dokumentaci studenta, a to pro „nové práce“ i pro „starší práce“ [(u „nových prací“ včetně záznamu o průběhu obhajoby)],

    c. 

  součinnost při identifikaci studenta a jeho studia, jehož práce je již vložena v univerzitním repozitáři nebo v knihovním systému a záznam o ní má být přenesen do SIS,

    d. 

  [doplnění posudků ke „starším pracím“ do SIS.]

  Vedoucí studijního oddělení pověří prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků oddělení.Čl. 3

Vypisování témat, zadání práce

 1. Jednotlivé katedry, resp. pracovníci pověření vedoucími jednotlivých kateder, vypisují témata prací prostřednictvím SIS. Student může sám navrhnout téma práce a může se též individuálně obrátit na vyučujícího, u kterého má zájem, aby vedl jeho práci. V případě, že se vedoucí práce / školitel se studentem domluví, vedoucí / školitel sám nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka katedry nové téma vypíše v SIS.2


 2. Student se může na téma vypsané v SIS hlásit v období určeném harmonogramem akademického roku. Přihlášení provede elektronicky v SIS. [{Vedoucí práce / školitel} / {referent studijního oddělení} potvrdí v SIS přiřazení práce danému studentovi. Od tohoto okamžiku je přiřazení práce studentovi závazné.] [Pověřený pracovník katedry vyhotoví listinnou podobu zadání práce s uvedením identifikace studenta, jemuž je práce zadána. Toto zadání schvaluje {vedoucí katedry} / {proděkan} svým podpisem.] Změna tématu práce je následně možná pouze na základě písemné žádosti studenta, kterou posuzuje děkan (proděkan) fakulty.


 3. {Na disertační práce se odstavce 1 a 2 nevztahují a použije se pro ně následující postup __________.} / {Na disertační práce se odstavce 1 a 2 vztahují s výjimkou __________.}


 4. Od okamžiku závazného přiřazení práce má student možnost v SIS upravovat pouze některé údaje o práci. Zároveň je mu umožněno prostřednictvím SIS ukládat elektronickou podobu práce, jejích příloh a abstraktů.Čl. 4

Náležitosti, formální úprava a odevzdání „nové práce“

 1. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným SZŘ UK, fakultou a katedrou, která téma práce vypsala, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah dle odstavce 4. Nejde-li o bakalářskou práci, musí práce obsahovat abstrakt, a to jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce, nebo v jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program, v němž je student zapsán. Abstrakty musí být vloženy do SIS spolu s elektronickou verzí práce. Práce musí dále obsahovat [popis zadání práce (zařazuje se na začátek práce),] shrnutí závěrů práce, seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů (včetně webových stránek).


 2. [Typografická úprava práce musí odpovídat {šabloně, která definuje požadovanou úpravu práce. Tato šablona ve formátu RTF a ukázka jejího použití ve formátu PDF je studentům k dispozici ke stažení na adrese __________ .} / {požadavkům pracoviště, na němž byla práce vypsána.}]


 3. [Práce musí obsahovat podepsané závazné prohlášení o těchto skutečnostech:

    a. 

  student vypracoval práci samostatně,

    b. 

  všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány,

    c. 

  práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.]


 4. [Rozsah práce musí být nejméně:

    a. 

  bakalářské práce – XX normostran (XX tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh,

    b. 

  diplomové práce – XX normostran (XX tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh,

    c. 

  disertační práce – XX normostran (XX tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh.]


 5. Závěrečnou práci odevzdá student v termínu určeném harmonogramem akademického roku dle odpovídajícího plánovaného termínu obhajoby, a to ve dvojí podobě:

    a. 

  {Jeden exemplář} / {Dva exempláře} / {Tři exempláře} práce v tištěné podobě odevzdá student {na katedře, na níž byla práce studentovi zadána} / {předsedovi oborové rady} / {předsedovi zkušební komise} / {na studijní oddělení}3. Prohlášení uvedené v práci dle odstavce 3 student před odevzdáním práce vlastnoručně podepíše.

    b. 

  Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou), nevylučuje-li to její povaha (viz čl. 3 OR 6/2010), vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium/ v modulu „Témata prací (Výběr práce)“, a to výhradně v prohledávatelném formátu PDF verze 1.3 či vyšší. Má-li práce přílohu či přílohy (např. multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF); v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (např. ve formátu ZIP či TGZ) obsahující všechny přílohy práce. Velikost souborů ukládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou práce na DVD nosiči, případně po dohodě s katedrou jiným způsobem.


 6. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.


 7. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad (zejména obsahový) této podoby s její listinnou podobou. Závažný obsahový nesoulad elektronické a listinné podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.


 8. V případě, že student po odevzdání elektronické podoby práce v SIS zjistí, že potřebuje v elektronické podobě práce provést dodatečně změny, požádá {katedru} / {předsedu zkušební komise} o odemknutí záznamu o práci v SIS pro úpravy. Odemknutí práce je možné pouze do termínu stanoveného harmonogramem pro odevzdání práce k obhajobě. Pokud je třeba v SIS provést úpravy i po datu určeném pro odevzdání, provede takové změny (změny popisných atributů či vložených souborů, které běžně odevzdává student) na základě souhlasu {vedoucího katedry} / {předsedy zkušební komise} případně pověřený pracovník katedry.


 9. V případě, že práce obsahuje údaje, které nelze na internetu zveřejnit, extrahuje student příslušné části do přílohy práce. V takovém případě student navrhne při odevzdání práce v SIS vyloučení příloh práce ze zveřejnění. Návrh může podat též vedoucí práce / školitel, a to nejpozději do data obhajoby práce.Čl. 5

Přihláška k obhajobě

 1. Termín podání přihlášky k obhajobě je dán harmonogramem akademického roku.


 2. Přihláška k obhajobě musí být odevzdána na předepsaném formuláři, jehož elektronická podoba ve formátu RTF a PDF je k dispozici na adrese ________. Vyplněnou a podepsanou přihlášku student odevzdá na studijní oddělení fakulty. [Připouští se i možnost odevzdání přihlášky v elektronické podobě s elektronickým podpisem studenta založeným na  kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.]


 3. Potvrzení přihlášení studenta k obhajobě práce je podmíněno odevzdáním práce v tištěné i elektronické podobě. Pověřený pracovník katedry zaznamená v SIS datum odevzdání tištěné podoby práce. Datum odevzdání elektronické podoby práce zaznamenává SIS automaticky. {Pověřený pracovník katedry} / {________} provede kontrolu náležitostí odevzdané práce  uvedených v čl. 4 a výsledek této kontroly zaznamená do SIS. [Pracovník studijního oddělení na základě těchto informací uvedených v SIS a na základě dalších skutečností rozhodných pro možnost podání přihlášky k obhajobě (zejména dle čl. 7 odst. 7 SZŘ UK) provede potvrzení či nepotvrzení přihlášky studenta k obhajobě.]Čl. 6

Obhajoba

 1. Tištěná podoba odevzdané práce bude k dispozici k nahlédnutí nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby a po dobu {deseti pracovních dnů} / {________} po konání obhajoby {na katedře, která zadala práci,} / {________} a v místnosti stanovené ________ a zveřejněné ________. Součástí zveřejněné informace bude rovněž jméno a příjmení pracovníka, který bude na katedře pověřen zajištěním nahlížení do závěrečných prací.


 2. Z práce zpřístupněné postupem dle odstavce 1 je možné pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. Katedra zajišťuje po dobu zpřístupnění práce na katedře činnosti uvedené v čl. 2 odst. 4 písm. c) a d).


 3. {Vedoucí práce / školitel a oponenti práce se seznámí s elektronickou podobou práce v SIS4. Katedra může zajistit, že vedoucímu práce / školiteli a oponentům bude k dispozici též tištěná podoba práce, není to však podmínkou.} / {Katedra zajistí, že vedoucímu práce / školiteli a oponentům bude k dispozici tištěná podoba práce.} Tištěná podoba práce bude k dispozici při obhajobě práce.


 4. Po odevzdání práce, nejméně však {tři pracovní dny} / {pět pracovních dnů} / {________} před konáním obhajoby práce, budou k záznamu o práci v SIS vloženy elektronické podoby posudku vedoucího práce / školitele (má-li vedoucí práce / školitel povinnost psát posudek) a posudky oponentů tak, aby se s těmito posudky student mohl seznámit. Vedoucí / školitel (má-li vedoucí práce / školitel povinnost psát posudek) a oponenti odevzdají {katedře} / {předsedovi zkušební komise} / {studijnímu oddělení} též podepsané posudky v tištěné podobě k založení do spisové dokumentace studenta. V odůvodněných případech a po dohodě s {vedoucím katedry} / {předsedou zkušební komise} může pověřený pracovník katedry do SIS vložit posudek vedoucího práce / školitele nebo oponenta v jeho zastoupení.


 5. Po obhajobě vloží {referent studijního oddělení} / {pověřený pracovník katedry} / {________} k záznamu o práci v SIS záznam o průběhu obhajoby5.Čl. 7

Kontrola a zveřejnění práce

 1. Po obhajobě práce má autor práce možnost vložit k záznamu o práci v SIS soubor s případnými erraty práce (obsahujícími opravy typografických a obdobných drobných chyb), a to nejpozději do 15 dnů po konání obhajoby.


 2. Po obhajobě práce provede pověřený pracovník katedry v SIS kontrolu úplnosti záznamu o práci včetně přiložených souborů dle čl. 2 odst. 3 písm. d) z hlediska náležitostí pro zveřejnění elektronické podoby práce a kontrolu souladu českého a anglického názvu práce s listinnou podobou práce. Po provedení kontroly potvrdí záznam o práci pro zveřejnění provedením tzv. finalizace, a to nejpozději do 20 dní od obhajoby. [Lze, aby finalizaci záznamu o práci prováděl též referent studijního oddělení.]


 3. Žádost o vyloučení příloh práce ze zveřejnění dle čl. 4 odst. 9 posuzuje děkan (proděkan) fakulty. Výsledek tohoto posouzení zaznamená do SIS pověřený pracovník studijního oddělení fakulty před finalizací záznamu o práci dle odstavce 2.


 4. Po finalizaci záznamu o práci a uplynutí lhůty dle čl. 11 odst. 1 OR 6/2010 (není-li stanoveno jinak) bude elektronická podoba práce automaticky odeslána do univerzitního repozitáře ke zveřejnění a záznam o práci bude katalogizován v knihovním systému. Tištěnou podobu práce předá katedra knihovně fakulty, která provede její zveřejnění prostřednictvím věcné databáze dle čl. 18a odst. 6 SZŘ UK, resp. čl. 6a odst. 6 RŘ UK.


 5. Vyloučení celé práce ze zveřejnění je možné pouze v případech a postupem uvedeným v čl. 10 OR  6/2010.


 6. Vedoucí práce / školitel může v SIS požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění práce dle čl. 11 odst. 2 OR 6/2010, a to nejpozději v den obhajoby práce. Žádost o prodloužení lhůty pro zveřejnění práce posuzuje děkan (proděkan) fakulty. Výsledek tohoto posouzení zaznamená do SIS pověřený pracovník studijního oddělení fakulty před finalizací záznamu o práci dle odstavce 2.


 7. [Kontrola podobnosti textu práce oproti databázi vzniklé a udržované v rámci meziuniverzitního projektu Theses.cz bude prováděna automaticky po odevzdání elektronické podoby práce, a to do jednoho pracovního dne od odevzdání práce. Výsledek kontroly bude přístupný u záznamu o práci v SIS, a to studentovi – autorovi práce, vedoucímu práce / školiteli a oponentům.]Část II.

Rigorózní práce


Čl. 8

Uznávání prací


V případě, kdy je jako rigorózní práce uznána diplomová či disertační práce, založí referent studijního oddělení v SIS záznam o rigorózní práci a záznam o studijní povinnosti s uvedením výsledku obhajoby (datem obhajoby je v tomto případě datum rozhodnutí o uznání práce). Dále k záznamu o práci přiloží příslušné soubory týkající se práce, s výjimkou posudků, které jsou v tomto případě nepovinné.


Čl. 9

Ostatní rigorózní práce


{Pro rigorózní práce, na něž se nevztahuje čl. 8, platí část I. obdobně, s výjimkou ________.} / {Alternativní postup pro rigorózní práce, na něž se nevztahuje čl. 8.}Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 1. Doplňování prací do SIS, odevzdaných k obhajobě před nabytím účinnosti tohoto opatření, bude probíhat v následujících termínech vycházejících z čl. 14 odst. 8 OR 6/2010:

    a. 

  pro práce odevzdané v období od 1. 1. 2010 do 28. 9. 2010 nejpozději do ………. (maximálně do 30. 9. 2011),

    b. 

  pro práce odevzdané v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 nejpozději do ………. (maximálně do 30. 6. 2012),

    c. 

  [pro práce odevzdané v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008 nejpozději do ………. .]


 2. Doplňování „starších prací“ do SIS dle odstavce 1 budou zajišťovat pracovníci knihovny fakulty ve spolupráci s {pověřenými pracovníky kateder} / {________}. Fakultní koordinátor a pověření pracovníci kateder se v případě nejasností mohou obracet na osoby spojené s danou prací (zejména vedoucí / školitel, oponenti) s žádostí o doplnění chybějících údajů či dokumentů k dané práci.


 3. {Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. ______.} / {Další organizačně administrativní náležitosti související se zpřístupněním listinné podoby práce jsou dány opatřením děkana č. ______.}


 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 29. 9. 2010.


jméno děkana

děkan fakulty

.doc ke stažení


Poznámky

1

V případě, že za různé druhy podkladů odpovídají různá pracoviště, dodá každé pracoviště tu část podkladů, za niž odpovídá.

2

Uvedený popis je ilustrativní, fakulta si jej upraví podle zvyklostí fakulty, nebo může pouze odkázat na příslušná ustanovení Pravidel pro organizaci studia.

3

Postup může být odlišný pro různé typy prací.

4

V průběhu akademického roku 2010/2011 bude do SIS doplněna funkcionalita pro zpřístupnění záznamu o práci, včetně vlastního textu práce a vložených posudků, také všem členům zkušební komise.

5

Povinnost zveřejňovat záznam o průběhu obhajoby plyne z novely zákona o vysokých školách zákonem č. 159/2010 Sb., a to s účinností od 1. 7. 2010.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám