GAČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je samostatnou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice prostřednictvím peněžitých grantů v trvání 1 až 5 let. V rámci programů poskytuje GA ČR finanční podporu vědeckým a výzkumným projektům vybraným na základě každoročně vyhlašované veřejné soutěže. Dále GA ČR financuje projekty řešené v rámci projektů bilaterálních a projektů v evropských mezinárodních programech. Ročně se o granty GA ČR uchází kolem 3000 navrhovatelů, z nichž zhruba jedna čtvrtina grant získá. Grantová agentura České republiky byla zřízena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, jenž byl účinný od 1. července 1992. Svou činnost zahájila GA ČR v roce 1993. Univerzita Karlova se účastní na soutěžích vyhlášenými GA ČR jako řešitel nebo spoluřešitel realizovaných projektů od roku 1996.


Aktuálně: nová skupina grantových projektů GA ČR "Podpora ERC žadatelů"


Grantové agentuře ČR byla 18. května 2016 vládou schválena nová skupina gratnových projektů "Podpora ERC žadatelů" určená řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů (technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy).


Dle Evropské výzkumné rady (European Research Council - ERC) někeré země EU vykazují nižší zastoupení vědců v jejich soutěžích, takže mj. není využit jejich vědecko-výzkumný potenciál. Konkrétně Česká republika podala v letech 2007-2014 o dvě třetiny méně grantových přihlášek a měla tak třikrát nižší úspěšnost, než byl průměr EU. ERC proto v lednu 2016 vyzvala v dokumentu Fellowship to visit ERC grantee národní agentury k vytvoření programů studijních stáží, jejichž prostřednictvím budou financovány návštěvy budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích stávajících řešitelů projektů ERC. Nové granty by měly být provázány s již etablovaným programem podpory mladých českých talentovaných vědců - zde řešitelům juniorských grantů GA ČR.


Cílem nových programů je zlepšit úspěšnost mladých českých vědců v ERC soutěžích, a to jak zvýšením počtu podaných přihlášek, tak větší úspěšností v získávání ERC grantů. Rovněž se tak má zvýšit mezinárodní mobilita českých vědců spojená s pobytem na špičkových vědeckých pracovištích, získávání kontaktů na etablované vědecké kapacity a jejich týmy a to vše má podpořit vyšší kvalitu žádostí o ERC granty a zlepšit schopnost vést takto financované projekty.


Celkové výdaje na „Podporu ERC žadatelů“ po dobu trvání grantových projektů v letech 2016 až 2022 dosáhnou cca 61,5 milionu korun.Více: na internetových stránkách Grantové agentury ČR


Obecné informace: Cíle GA ČR

V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.

Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.

Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.

Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.

Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

Podpora výzkumu GA ČR

GAČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci následujících skupin:

- standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum

- postdoktorské grantové projekty, jejichž smyslem je podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků

(od r. 2014 již nevyhlašovány nové soutěže)

- juniorské granty (v roce 2014 vyhlášena 1. veřejná soutěž), které jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR

- mezinárodní (bilaterální) grantové projekty, které jsou zaměřeny na podporu projektů základního výzkumu na základě bilaterálních dohod GA ČR s různými zahraničními grantovými institucemi

- mezinárodní grantové projekty „LA granty“ hodnocené s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá,


- EUROCORES, kde se jedná o podporu účasti v mezinárodních programech Eurocores, koordinovaných European Science Foundation

- projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR


Kontaktní informace GA ČR:


Grantová agentura České republiky

Evropská 2589/33b

160 00  Praha 6


tel./fax: +420 227 088 840

e-mail: info@gacr.cz


ISDS datové schránky GA ČR: a8uadk4

ISDS datové schránky GA ČR pro návrhy, DZ a ZZ: ntq92qs


webové stránky GAČR
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám