Často kladené dotazy (FAQ)

Výzva č. 3.4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Je možné do výčtu transferu technologií a znalostí zahrnout zahraniční stáže či mimopražskou součást pražské VŠ, která má sídlo mimo území hl. m. Prahy, resp. případ, kdy je faktura vystavována přímo na tuto mimopražskou součást?


Zahraniční stáže žadatele do transferu technologií zahrnout nelze, jelikož se nejedná o spolupráci s podniky v oblasti regionu Konvergence, tedy v oblasti ČR mimo Prahu. Dále je nutnou podmínkou, aby se jednalo o transfery technologií dotčených součástí žadatele, které žádají o podporu. Žadatel (ani dotčená součást/součásti) nemůže být mimopražský. Navíc se musí jednat o transfery technologií z Prahy do regionů Konvergence. Z toho důvodu tedy nelze pro účely splnění podmínek daných výzvou 3.4 zahrnout transfery technologií mimopražských součástí, které nemohou být součástí projektu, a také se nejedná o transfery z Prahy do regionů Konvergence. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu výzvy 3.4 na straně č. 6, vysvětlivky pod čarou (viz také následující dotaz ohledně podniků).


Jaká je závazně přijímaná definice „podniku“ ve smyslu požadavku na transfery? Konkrétně se jedná o to, které subjekty kromě „klasických“ podnikatelských lze do pojmu zahrnout?


V rámci výzvy 3.4 je míněn podnik ve smyslu definice komunitárního práva, konkrétně Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). V příloze uvádíme výklad, který byl zpracován agenturou TAČR a který je dostatečně návodný pro posouzení, zda je subjekt podnikem.


Které datum je v projektu určující z hlediska stanovení devizového kurzů – např. při nákupu přístrojů ze zahraničí, tedy v cizí měně?


Stanovení kurzu devizového trhu pro potřeby účetnictví je dle vnitřních směrnic žadatele. Způsobilý je však výdaj - tj. nikoliv jak je zaúčtováno, ale skutečná úhrada z projektového účtu.


V návaznosti na podporovanou aktivitu c) uvažujeme o přípravě projektu, který by byl postaven kolem nákupu informačních databází (doplněný o IT vybavení apod.). Záměr je takový, realizovat během projektového období výběrové řízení a následně nakoupit (resp. fakticky předplatit) přístup do fakultou používaných databází na období 2016-2020. Je takovýto projektový záměr (tj. použít peníze během projektového období na předplacení databází na následující dobu) z pohledu ŘO akceptovatelný?


Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 3.4 výslovně uvádějí:


  • "Způsobilými výdaji jsou výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu, nejdéle však do 31. 12. 2015." Touto větou je míněno, že bude možné proplácet výdaje, u kterých proběhne věcné plnění v období způsobilosti výdajů této výzvy, tj. plnění, které bylo (resp. bude) uskutečněno a zaplaceno příjemcem během realizace projektu.

  • Vámi uváděné výdaje sice vzniknou v období realizace, ale věcné plnění nikoliv. To je v rozporu s pravidly způsobilosti výdajů OP VaVpI, takže takové výdaje nelze proplatit.

Operační programy EU

Které dokumenty spojené s realizací projektů ESF/ERDF podepisuje pan rektor a ke kterým podpisům je zmocněn děkan fakulty/ředitel součásti?


Pravidla pro podpisy Žádostí o finanční podporu, Akceptací a Dodatků k rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory, Smluv o partnerství, Čestných prohlášení, Monitorovacích zpráv a dalších dokumentů potřebných k podání projektových žádostí a realizaci projektů financovaných v rámci strukturálních fondů ESF/ERDF na Univerzitě Karlově je možné nalézt v tomto metodickém návodu.


Rozvojové programy MŠMT

Kdy je možné začít čerpat finanční prostředky na schválené rozvojové projekty?


Čerpání finančních prostředků na realizaci Institucionálního rozvojového plánu a Centralizovaných rozvojových projektů je vázáno na dopisy MŠMT, kterými je oznámeno schválení těchto projektů a uvolnění finančních prostředků. Zprávy o schválení projektů jsou ministerstvem zasílány na konci prvního čtvrtletí příslušného roku. Odbor analýz a strategií následně rozesílá zprávu na jednotlivé fakulty a součásti, přičemž její součástí jsou i zúčtovací čísla pro čerpání příslušných prostředků.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám