2011/2012


Studijní pobyty v akademickém roce 2011/2012

Prostřednictvím programu LLP/Erasmus (Lifelong Learning Programme/Erasmus) vycestuje každý rok z Univerzity Karlovy několik set studentů do evropských vzdělávacích institucí. V roce 2011/2012 je pro studenty Univerzity Karlovy připraveno více než 1000 bilaterálních dohod, které zahrnují přes 1500 pobytových míst na jedno nebo dvousemestrální pobyty v zahraničí. Nabídka zahrnuje destinace ve všech zemích, které jsou do programu LLP/Erasmus zapojeny.


Realizace studijního pobytu v rámci programu LLP/Erasmus vyžaduje administrativní postup, pro jehož zjednodušení představila Univerzita Karlova webovou aplikaci. Prostřednictvím této aplikace má každý účastník programu Erasmus možnost sledovat jednotlivé administrativní kroky (stav), získat příslušné dokumenty ve formátu pdf., ověřovat datum a výši zaslané finanční podpory atd. Webová aplikace programu Erasmus používá údaje Studentského Informačního Systému (SIS) a údaje bilaterální dohody, na jejíž studijní pobyt je student nominován.Účast v programu LLP/Erasmus:

Podle Kvalifikačních podmínek programu Erasmus se může studijního pobytu účastnit každý student, který:

 • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na Univerzitě Karlově;

 • je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia na Univerzitě Karlově;

 • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.


Studijního pobytu v rámci programu Erasmus se student může účastnit pouze jedenkrát během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách.


Výběrová řízení a nominace studentů v roce 2011/2012

Výběrová řízení studentů pro obsazení nabízených studijních pobytů jsou v kompetenci jednotlivých fakult, resp. jejich součástí (katedry, instituty, ústavy), které výběrová řízení vyhlašují, zajišťují rovný přístup a transparentní výběr studentů. Výběrová řízení jsou jednokolová (u fakult s centrální organizací výběrových řízení) nebo dvoukolová, kde první kolo probíhá v kompetenci katedry, ústavu či institutu, druhé na centrální (fakultní) úrovni. Výsledkem výběrového řízení je seznam úspěšných uchazečů v podobě pořadníku (preferenčního seznamu) studentů do jednotlivých zemí. Studenti se hlásí do výběrových řízení podle stanovených podmínek výběrové komise azaložením přihlášky ve webové aplikaci Univerzity Karlovy.Nominace studentů


Studenti, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením (resp. oběma koly výběrového řízení), mohou být nominováni do programu Erasmus. Nominaci studentů provádí s pověřením děkana fakulty koordinátor programu Erasmus prostřednictvím webové aplikace (http://is.cuni.cz/webapps). Nominace do programu Erasmus zároveň zakládá nárok studenta na přiznání finanční podpory.


Dodatečná výběrová řízení

V případě nevyčerpaných studento-měsíců v „jarních“ výběrových řízeních bude možné otevřít dodatečná výběrová řízení pro obsazení dalších míst v LS 2011/2012.


Založení přihlášky - WEBOVÁ APLIKACE

Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace nabízených studijních míst v rámci jednoho období (zimní/letní semestr) a fakulty UK, na které je zapsán. Při výběru destinace by se měl uchazeč orientovat podle oboru studia a svoji volbu konzultovat s relevantním akademickým pracovníkem a/nebo kontaktní osobu pro příslušnou bilaterální dohodu. Informační materiály o partnerské instituci může také poskytnout fakultní koordinátor programu Erasmus.


Přihlásit se může každý student, který splňuje Kvalifikační podmínky programu Erasmus, prostřednictvím


webové aplikace Univerzity Karlovy:

https://is.cuni.cz/webapps/


Přístup do aplikace získá student na základě uvedení čísla osoby (osmimístné číslo na průkazu studenta pod fotografií) a hesla, jež mu bylo přiděleno při výdeji průkazu. V případě změny, ztráty nebo vypršení platnosti hesla je možné získat nové heslo prostřednictvím Centrální autentizační služby UK na https://ldap.cuni.cz/index.php.


Termíny:


Webová aplikace pro založení přihlášek na studijní pobyty programu Erasmus ZS a LS 2011/2012 je otevřena od 1.3.2011. Termíny konání jednotlivých výběrových řízení stanoví fakulta nebo její součást (katedra, ústav, institut). Výsledky výběrových řízení oznamuje fakultní koordinátor programu Erasmus a jsou také uvedeny ve webové aplikaci (stav nominován/nenominován).


V případě nevyčerpaných studento-měsíců v „jarních“ výběrových řízeních bude možné otevřít dodatečná výběrová řízení pro obsazení dalších míst v LS 2011/2012. Webová aplikace pro založení přihlášek do těchto výběrových řízení bude spuštěna 1.9.2011. Termíny konání dodatečných výběrových řízení stanoví fakulta nebo její součást (katedra, ústav, institut). Výsledky výběrových řízení oznamuje fakultní koordinátor programu Erasmus a jsou také uvedeny v webové aplikaci (stav nominován/nenominován).


Studijní plán

Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na UK. Uznány mohou být pouze předměty, které mají uznatelný ekvivalent v rámci studijního programu na UK. Studijní plán se může skládat z předmětů povinných, povinně volitelných nebo volitelných. V případě, že absolvovaný předmět v zahraničí nemá konkrétní ekvivalent v rámci akreditovaného studijního programu, je možné jej uznat jako předmět volitelný.


Předměty, které si student zvolí pro studium v zahraničí, vypíše do studijního plánu ve webové aplikaci. Vytištěný studijní plán má podobu Protokolu o studijním plánu v zahraničí. Schválením kompatibility jednotlivých předmětů (v kategoriích povinný, povinně volitelný nebo volitelný předmět) je pověřen garant studijního programu (příp. předseda rady garantů studijního programu) a následně proděkan pro studijní záležitosti.


Schválené předměty v rámci Protokolu o studijním plánu v zahraničí budou uvedeny ve studijním plánu (Learning agreement), jež je součástí přihlášky do zahraničí (Application form). Tyto předměty zároveň představují minimální požadavky nutné pro splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci.


V některých případech vyžadují partnerské instituce vlastní formuláře pro uvedení studijního plánu, někdy doplněného o celkový transkript studijních výsledků. Je proto nezbytné, aby si student ověřil požadavky partnerské instituce a ve spolupráci s koordinátory programu zajistil všechny požadované dokumenty.


Vyplnění studijního plánu pro přihlášku do zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné změnit po začátku pobytu v zahraničí.

Konečná verze Protokolu o studijním plánu se musí shodovat s předměty, jež student absolvuje v zahraničí a jež mu budou potvrzeny partnerskou institucí na Transkriptu studijních výsledků.


Přihláška do zahraničí

Přihláška do zahraničí (Application form) je automaticky generována ve formátu .pdf a může být po vyplnění kdykoliv vytištěna z webové aplikace. Kromě osobních údajů a Studijního plánu obsahuje další údaje, které je nezbytné před vytištěním doplnit. Je to především plánovaná doba pobytu, jazykové kompetence, zkušenosti s předchozím studiem v zahraničí, důvody pro výběr studia na zvolené destinaci, kontaktní osoby na UK. Podobně jako u studijního plánu, i zde je nezbytné ověřit požadavky partnerské instituce, která může vyžadovat vlastní formuláře, týkající se zejména ubytování, orientačních nebo jazykových kurzů atd. Partnerské instituce často vyžadují vlastní on-linové registrace.

(!!!) POZOR termíny odevzdání přihlášek na partnerských školách se mohou lišit od termínů na UK (!!!).


Odesílání přihlášek na partnerské instituce zajišťují fakultní koordinátoři, v některých případech ve spolupráci se studentem.


O přijetí na studijní pobyt informuje partnerská instituce studenta zpravidla zasláním akceptačního dopisu a/nebo zasláním potvrzené přihlášky. Dokumenty jsou většinou doručeny na adresu studenta. Pokud budou doručeny na fakultu nebo Evropskou kancelář, příslušní koordinátoři budou studenta neprodleně informovat pro vyřízení finančních dokumentů.


Převod stipendia na technický cizoměnový účet v KB a.s.

Přiznané stipendium bude studentovi převedeno na jeho zvláštní technický cizoměnový účet, který si student předem aktivuje za účelem výplaty prostředků účastníkům programu Erasmus. Tento účet je zřízen pouze na dobu účasti studenta v programu.

Výše finanční podpory je stanovena ve finančních dokumentech.

Vyplnění čísla účtu do online Erasmus přihlášky studenta je jednou z podmínek vystavení Finanční dohody.

Aktivace účtu


Pro aktivaci technického cizoměnového účtu student předloží u jedné z níže uvedených poboček KB a.s.

a/ přihlášku ke studiu (Application Form) na přijímající instituci potvrzenou vysílající institucí,

b/ občanský průkaz,

c/ studijní průkaz nebo jiný doklad stvrzující totožnost (pas, ISIC karta atd.).


Návštěva na níže uvedených pobočkách KB a.s. by měla být předem telefonicky dohodnuta s kontaktní osobou. Po osobní návštěvě v dohodnutém čase a spolu s podpisem smluvních dokumentů si student převezme platební kartu.


Praha - Dlouhá 34, 110 00  Praha 1

Kontaktní osoby:

Martina Marešová

Josef Manda

ředitelka pobočky

bankovní poradce

e-mail:

telefon:

+420

224 008 516

+420

955 547 502

Otvírací doba

PO - PÁ

9:00 - 16:00


Hradec Králové - Čelakovského 642, 502 16  Hradec Králové

Kontaktní osoby:

Lucie Geniková

Petr Mikulecký

ředitelka pobočky

bankovní poradce

e-mail:

telefon:

+420 955 567 305

+420 955 567 304

Otvírací doba

PO - PÁ

9:00 - 17:00


Plzeň - Goethova 2704/1, 305 95 Plzeň

Kontaktní osoby:

Jana Březinová

Mgr. Kateřina Kýčková

ředitelka pobočky

bankovní poradce

e-mail:

telefon:

+420 377 164 245

+420 377 164 599

Otvírací doba

PO - PÁ

9:00 - 17:00Možnosti využití technického cizoměnového účtu:


1) čerpání finančních prostředků prostřednictvím platební karty

2) převod finančních prostředků na jiný účet

3) možnost bezplatného hotovostního výběru na určených pobočkách


Základní přehled podmínek vedení účtu


Aktivace účtu – zdarma

Vedení účtu po dobu účasti v programu – zdarma

Vydání elektronické platební karty - zdarma

Platby kartou u obchodníků - zdarma

Zrušení účtu - zdarma

Hotovostní výběr na níže uvedených pobočkách – zdarma

Praha


Hradec Králové


Plzeň


Příkopy 33

Čelakovského 642

Goethova 2704/1

Spálená 51

Staroměstské nám. 24

Malostranské nám. 23


Poplatky za výběr z bankomatů a za účetní položky jsou zpoplatněny standardně, jako je tomu u kteréhokoliv jiného účtu.

Ceny za výběry z bankomatů a za účetní položky jsou následující:

- výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku - debetní karty MasterCard, VISA - 5, -

- výběr hotovosti z bankomatu JPÚ v tuzemsku - debetní karty MasterCard, VISA - 39,-

- výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí - debetní MasterCard, VISA - 1% min. 100,-

- placení kartou u obchodníků v tuzemsku i v zahraničí - zdarma

- převod prostředků z účtu na jiný účet prostřednictvím převodního příkazu v papírové formě  - 20 Kč


Podrobný popis technického cizoměnového účtu


Doporučuje studentům, aby si předem prostudovali zkušenosti z Erasmus pobytu jejich kolegů z předchozích let a teprve poté se rozhodli, jestli pro ně bude výhodnější ponechat Erasmus stipendium na účtu v KB a.s., nebo si ho vybrat v hotovosti, případně si jej převést na jiný účet založený v zahraničí.


EILC - Erasmus Intensive Language Courses

Student, který byl nominován do programu Erasmus, má možnost získat i základy jazyka dané země, ve které bude působit.

Jedná se o předsemestrální intenzivní jazykové kurzy - EILC (Erasmus Intensive Language Course) - tzv. méně používaných evropských jazyků.


1. Belgie (vlámština), 2. Bulharsko (bulharština), 3. Dánsko (dánština), 4. Estonsko (estonština), 5. Finsko (finština), 6. Island (islandština), 7. Itálie (italština), 8. Kypr (řečtina), 9. Litva (litevština), 10. Lotyšsko (lotyština), 11. Maďarsko (maďarština), 12. Malta (maltština), 13. Nizozemí (holandština), 14. Norsko (norština), 15. Polsko (polština), 16. Portugalsko (portugalština), 17. Rumunsko (rumunština), 18. Řecko (řečtina), 19. Slovensko (slovenština), 20. Slovinsko (slovinština), 21. Švédsko (švédština), 22. Turecko (turečtina), 23. Španělsko (baskičtina, katalánština, galicijština, valicijština), 24. Chrorvatsko (chorvatština)


(!) Studijní obor studenta na UK však nesmí být jazyk země, která organizuje EILC. (!)


Kurzy EILC se konají dvakrát za akademický rok, vždy před začátkem semestru. Pořadateli těchto kurzů jsou zahraniční vzdělávací instituce. Kurzy jsou bezplatné a student má nárok na získání stipendia, jež odpovídá finanční podpoře na studijní pobyt. Seznam pořádaných kurzů bude průběžně aktualizován na stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm. Student se může přihlásit na maximálně dva kurzy.


Zkušenosti studentů s kurzy EILC byly zveřejněny v publikaci Národní agentury.


Jak se přihlásit na EILC


Na EILC se student může přihlásit prostřednictvím webové aplikace poté, co byl nominován na studijní pobyt programu Erasmus. Generovanou přihlášku v .pdf formátu zašle institucionální koordinátor programu Erasmus (Evropská kancelář) e-mailem organizátorům kurzu v zahraničí a v kopii na vědomí studentovi. Přihláška může obsahovat až dvě instituce pořádající EILC v cílové zemi studenta. Údaje o EILC (název organizace, období EILC) se musí shodovat s údaji zveřejněnými EK na http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm.


Pořadatelé EILC mají zpravidla více uchazečů než nabízených míst a musí proto učinit výběr studentů. Většinou jsou nabízená místa obsazována podle pořadí doručených přihlášek, někdy se organizátor snaží o zachování rovnoměrnosti podle partnerských zemí nebo bilaterálních dohod. Výběrové řízení je zcela v kompetenci organizátorů EILC a UK na výběr studentů nemá žádný vliv.


(Pozor!) Přihlášky, které pořadatel obdrží jinak než e-mailem z Evropské kanceláře RUK, nebudou zařazeny do výběru.


EILC před začátkem zimního semestru 201/2012


Termín pro zaslání a zpracování přihlášek na zimní semestr (letní EILC kurzy) je 16.5.2011.

Podle pravidel programu Erasmus je organizátor kurzu povinen oznámit přijetí/nepřijetí na kurz e-mailem na adresu studenta nejpozději do 18.6.2011.

Pro získání finančního příspěvku (přiznání stipendia) na kurz EILC musí student informovat fakultního koordinátora o přijetí na EILC kurz nejpozději do 24.06.2011.


EILC před začátkem letního semestru 2011/2012


Termín pro zaslání přihlášek na letní semestr (EILC kurzy v zimě 2009) je 21.10.2011.

Podle pravidel programu Erasmus je organizátor kurzu povinen oznámit přijetí/nepřijetí na kurz e-mailem na adresu studenta nejpozději do 18.11.2010.

Pro finanční příspěvek (přiznání stipendia) na kurz EILC musíte informovat fakultního koordinátora o přijetí na EILC kurz nejpozději do 25.11.2010.


Oznámení o přijetí/nepřijetí bývá zasláno pořádající institucí e-mailem, v některých případech je součástí akceptačního dopisu na studijní pobyt. O přijetí/nepřijetí na EILC informuje student fakultního koordinátora. Většina pořádajících institucí žádá před začátkem kurzu potvrzení účasti přijatých studentů.


Finanční podpora na EILC


Finanční podpora na EILC odpovídá finanční podpoře na pobyt v rámci programu Erasmus. Financování pobytu EILC se nesmí překrývat s dalšími aktivitami programu Erasmus. EILC však nemusí přímo navazovat na další pobyt v zahraničí.


Pokud délka EILC neodpovídá celému měsíci pobytu, je stipendium přiděleno podle počtu dnů:

- 1 až 7 dnů:      nulová finanční podpora,

- 8 až 20 dnů:    1/2 finanční podpory na měsíc,

- 21 až 30 dnů:   celá finanční podpora na měsíc.


ukončení EILC


Pro řádné čerpání přiznané finanční podpory je student po návratu ze zahraničí povinen předložit Evropské kanceláři certifikát o absolvování EILC. Tento certifikát (potvrzení o účasti) je povinna vystavit pořádající instituce. Podmínky řádného čerpání stipendia a detaily ohledně splnění povinností po návratu upravuje Finanční dohoda.


Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

Po doručení přihlášky, potvrzené přijímající institucí a akceptačního dopisu může být studentovi přiznáno účelové stipendium na podporu studia v zahraničí. Účelové stipendium je studentovi přiznáno na základě Rozhodnutí děkana. Návrhem Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia je pověřen fakultní koordinátor. Akceptační dopis a potvrzená přihláška bývají většinou zaslány na adresu uvedenou v přihlášce studenta. Pokud budou doručeny na fakultu nebo Evropskou kancelář, příslušní koordinátoři budou studenta neprodleně informovat. Za akceptační dopis není možné považovat e-mailovou zprávu.


Výše účelového stipendia je určena podle diferenciace finanční podpory do jednotlivých zemí a podle časového rozlišení, jež uvádí Kvalifikační podmínky programu Erasmus:

Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je grant na poslední měsíc přidělován dle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí, přičemž měsíc pobytu není myšlen ve smyslu např. březen, ale měsíc jako časové rozpětí, tj. 6.3.2010 - 6.4.2010.


1 - 7 dní

nulová finanční podpora

8 - 20 dní

1/2 finanční podpory na měsíc

21 - 31 dní

celá podpora na měsíc


Příklad:

Student je v zahraničí  od 8.1. do 25.4.


Výpočet doby pobytu:

- od 8.1. do 8.2. = 1 měsíc

- od 9.2. do 8.3. = 2 měsíce

- od 9.3. do 8.4. = 3 měsíce

- od 9.4. do 25.4. = 17 dní


Student obdrží finanční prostředky na 3,5 měsíce.


Pro vypočítání přesné délky pobytu podle data započetí a ukončení studia je možné použít tento vzorec.

Finanční dohoda

Řádné užití přiznaného stipendia a podmínky jeho vyplacení jsou upraveny Finanční dohodou v souladu s Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus.

Finanční dohodu student uzavírá s UK prostřednictvím

Evropské kanceláře Odboru pro zahraniční styky RUK v Praze, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1.


Finanční dohoda bude připravena pro studenta k podpisu přibližně 10 pracovních dnů po vystavení Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. O možnosti podpisu a převzetí Finanční dohody bude student informován emailem na adresu uvedenou ve webové aplikaci.


Podmínkou uzavření Finanční dohody a následného vyplacení stipendia je:


 • Předložení Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

 • Předložení potvrzené přihlášky (Application form) a studijní smlouvy (Learning agreement) do zahraničí

 • Předložení Protokolu o studijním plánu v zahraničí

 • Předložení akceptačního dopisu od partnerské instituce


Společně s jedním originálem Finanční dohody student zároveň obdrží Potvrzení o nominaci do programu Erasmus (LLP-Erasmus Nomination Letter) v anglickém/německém jazyce pro úřady (cizinecká policie) v zahraničí.


Podle pravidel EU je povinností studenta přihlásit se na oddělení cizinecké policie v místě, kde bude studovat, do 30 dnů od jeho příjezdu. K řádné registraci je nezbytné předložit Potvrzení o nominaci do programu Erasmus (LLP-Erasmus Nomination Letter). Tento dopis musí být podle cílové země doplněn relevantními přílohami, které se liší podle jednotlivých cílových zemí (potvrzení o pojištění – evropský formulář E111, potvrzení o finančním zajištění, doklad o zajištění ubytování, aj.). Užitečné v tom případě mohou být  zkušenosti studentů.


Upřesnění způsobu a výše výplaty stipendia


Diferenciace grantu do jednotlivých zemí v akademickém roce 2011/2012


U pobytů ukončených před únorem 2012 budou stipendia převedena na aktivovaný účet jednorázově, a to nejpozději 14 dní před začátkem pobytu. U delších pobytů budou stipendia převedena ve dvou splátkách, přičemž první splátka bude odpovídat finanční podpoře do konce února 2012 a druhá do konce pobytu. Druhá část stipendia bude převedena v polovině února 2012.

Stipendia na podporu studijních pobytů započatých v roce 2012 budou převedena na aktivovaný účet jednorázově.


Zdravotní pojištění

Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č.1408/71 a 574/72. V jakékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta.

Z těchto důvodů je povinností studenta zajištění pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi.


Od 1. 6. 2004 platí novela zmíněných Nařízení, která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.Od 1. 7. 2004 musí být navíc v celé EU zajištěn přímý přístup k lékaři, tzn. že se student může s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením) obrátit přímo na lékaře, bez zprostředkování zahraniční pojišťovnou. Nadále však bude třeba se obracet na zdravotnická zařízení, která jsou zapojena do místního systému veřejného zdravotního pojištění.


Studium, změny studijního plánu, prodloužení pobytu


Zápis


O způsobu a termínu zápisu nejčastěji informuje partnerská instituce studenta buď zasláním informačních materiálů e-mailem nebo v tištěné podobě společně s akceptačním dopisem. V některých případech jsou partnerské instituce liknavé a student tak dlouho zůstane bez odezvy na zaslanou přihlášku. Zpravidla pomůže, pokud se včas "připomene" telefonicky nebo e-mailem. V případě, že komunikace s partnerskou institucí není dobrá, je namístě požádat koordinátory programu a kontaktní osoby pro relevantní bilaterální dohodu o spolupráci.


Změny ve studijním plánu


Není výjimkou, že student svůj studijní plán změní v průběhu studia v zahraničí. Podle pravidel programu Erasmus by všechny změny měly být formálně oznámeny do 1 měsíce po začátku studia. Změny ve studijním plánu student oznamuje a návrh na jejich schválení podává prostřednictvím webové aplikace, kde může oznámit zrušení původně plánovaných předmětů a uvedení předmětů nových. Dokument "Změny v protokolu o studijním plánu" ve formátu .pdf zašle garantovi studijního programu ke schválení. Fakultní koordinátor změny v předmětech potvrdí ve webové aplikaci.


Prodloužení studijního pobytu


Prodloužení studijního pobytu v rámci programu Erasmus může být realizováno bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv. zero-grant students). Student se statutem programu Erasmus může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus nabízí. Prodloužení studijního pobytu lze realizovat pouze v souladu s Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus. Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) tedy nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období studijního pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný studijní pobyt.


Pro prodloužení studijního pobytu zašle student fakultnímu koordinátorovi souhlas s prodloužením pobytu potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné období), ve webové aplikaci vyplní studijní plán odpovídající navazujícímu období a formulář Změny v protokolu o studijním plánu ve formátu .pdf zašle garantovi studijního programu ke schválení. Fakultní koordinátor po obdržení obou dokumentů prodlouží období studia ve webové aplikaci.


Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK zašle studentovi k podpisu Dodatek k Finanční dohodě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu. Ostatní ujednání Finanční dohody zůstanou nezměněna.


Povinnosti po návratu

Podle závazků vyplývajících z Finanční dohody musí student po návratu předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční styky RUK následující dokumenty a vyplnit závěrečnou hodnotící zprávu:

 • Kopie přehledu dosažených studijních výsledků:

  (tzv. Výpis výsledků - Transcript of records, Datenabschrift, Relevé de notes) vydaný a podepsaný přijímající institucí.

  Datum doručení: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.


 • Dokument potvrzující období studia v zahraničí:

  (Confirmation of LLP-Erasmus study period) (potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, obsahující účel a délku pobytu). Formulář vymezující nezbytné

  náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D Finanční dohody.

  Datum doručení: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.


 • Závěrečná zpráva:

  Závěrečnou zprávu student vyplní na stránkách Národní agentury: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/. Přihlašovací jméno studenta je jeho e-mailová adresa, jež uvedl ve webové aplikaci programu Erasmus. Na tuto adresu mu bude zasláno heslo pro přístup k vyplnění závěrečné zprávy přibližně 1 měsíc před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

  Datum vypracování: do 15 dnů po ukončení studijního pobytu.


Všechny tištěné dokumenty pro ukončení studijního programu a závěrečné zprávy z pobytu eviduje Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK. Jejich přijetí může student ověřit ve webové aplikaci.


Podrobnosti k finančnímu vyrovnání v případě krácení pobytu


V případě zkrácení studijního pobytu, vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia.

Podle Kvalifikačních podmínek programu Erasmus se výše oprávněně čerpaného stipendia stanoví stejným časovým rozlišením jako v případě přiznávání finanční podpory na plánovaný pobyt:


Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je grant na poslední měsíc přidělován dle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí:


1 - 7 dní

nulová finanční podpora

8 - 20 dní

1/2 finanční podpory na měsíc

21 - 31 dní

celá podpora na měsíc


Příklad:

Student je v zahraničí  od 8.1. do 25.4.


Výpočet doby pobytu: - od 8.1. do 8.2. = 1 měsíc

- od 9.2. do 8.3. = 2 měsíce

- od 9.3. do 8.4. = 3 měsíce

- od 9.4. do 25.4. = 17 dní


Student obdrží finanční prostředky na 3,5 měsíce.


Upozorňujeme, že měsíc pobytu není myšlen ve smyslu např. březen, ale měsíc jako časové rozpětí, tj. 6.3.2011 - 6.4.2012.


Pro vypočítání přesné délky pobytu podle data započetí a ukončení studia můžete použít tento vzorec.

Poslední změna: 22. leden 2018 00:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám