Podrobněji o RIVu

Rejstřík informací o výsledcích - RIV 


RIV je rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje.

 • Slouží k hodnocení vědy a výzkumu.

 • Orgán, který tuto činnost realizuje je Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

 • Jedním z výsledků aktivit RVVI je Informační systém výzkumu, vývoje a inovací - IS VaV, více níže.

 • RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

 • Údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ministerstva, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

 • Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývojenařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV.

 • Další doplňující informace lze naleznout na stránkách Rady pro výzkum a inovace.


Cíl hodnocení


Cílem hodnocení výsledků výzkumných organizací je:

 1. poskytovat vládě, zainteresovaným státním orgánům a veřejnosti, případně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR apod., soubor informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků včetně hodnocení výsledků výzkumných organizací, zářoveň slouží jako podklad pro hodnocení programů

 2. poskytnout jeden z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu VaVaI na rozvoj výzkumných organizací

 3. kontrolovat poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory


Využití RIV

 • RIV je využíván jako zdroj údajů o výsledcích.

 • Do Hodnocení výzkumných organizací budou zahrnuty všechny záznamy o výsledcích, zařazené v RIV, bez ohledu na typ výzkumné aktivity nebo zdroj financování.

 • Platné definice jednotlivých druhů výsledků, evidovaných v RIV, jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz.

 • V RIV jsou shromažďovány podklady pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 • Nejedná se tedy o knihovnický systém ani o centrální registr publikací, či jiných druhů výsledků.

 • Údaje o výsledcích, o pracovištích, ve kterých vznikly, a o jejich tvůrcích jsou využívány (mimo jiné) jako jeden z informačních zdrojů pro hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.Účastníci procesu hodnocení výsledků z vědy a výzkumuÚstřední knihovna UK je jediným kontaktním pracovištěm pro poskytovatele.


Účastníci procesu sběru dat na Univerzitě Karlově
 • Po technické stránce zajišťuje sběr dat Ústav výpočetní techniky UK, který je zodpovědný za provoz systému OBD.

 • Autoři mohou své problémy a dotazy řešit s katederním zpracovatelem - na té fakultě či součásti, kde tato úroveň neexistuje, může autor komunikovat přímo s fakultním zpracovatelem.

 • Sběr na fakultě organizují jednotliví fakultní správci.

 • Univerzitním koordinačním pracovištěm je Ústřední knihovna, která komunikuje s jednotlivými poskytovately a RVVI. Ústřední knihovna UK je jediným kontaktním pracovištěm pro poskytovatele.

 • Každá úroveň má definovány své úkoly a povinnosti nejen výše vypsané.

 • Kontakty na fakultní správce lze nalézt zde.


Průběh procesu sběru dat


Na Univerzitě Karlově probíhá sběr pomocí systému pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů UK, kterým je OBD. Více informací je dostupných na webových stránkách k OBD.Zkontrolovaná data vybavená průvodkou s nulovým hlášením chyb, opatřená jednacím číslem a podepsaná statutárním zástupcem fakulty nebo součásti UK jsou předána do Ústřední knihovny UK. Knihovna zašle příslušné dávky z fakult a součástí ke konkrétním poskytovatelům (ministerstvům a grantovým agenturám). V žádném případě se data nemění ani neupravují. Poskytovatelé by tato data měla zkontrolovat a zaslat na Radu vlády.


Dokumenty k RIV


Dokumenty jsou:


IS VaVaI


O IS VaVaI

 • informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků ČR

 • tj. snaží se zachytit oblast VaVaI v ČR

 • správcem a provozovatelem je RVVI, činnosti s tím spojené zajišťuje příslušný odbor na Úřadu vlády

 • IsVaVaI obsahuje následující datové oblasti:

  RIV

  Rejstřík informací o výsledcích

  CEP

  Centrální evidence projektů

  informace o účelové podpoře

  CEZ

  Centrální evidence výzkumných záměrů

  informace o institucionální podpoře

  CEA

  Centrální evidence aktivit

  evidence veřejných soutěží


Vstup pro vyhledávání v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


Definice pojmů používaných v IS VaVaI a RIVCitováno z dokumentu: Popis  údajů dodávaných do  IS  VaVaI  – RIV v roce 2014


Použité materiály:

 • www.vyzkum.cz

 • Metodika hodnocení výsledků a výzkumných organizací hodnocení výsledků ukončených programů

 • Popis údajů dodávaných  do  IS  VaVaI  – RIV v roce 2014

 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů

 • Prezentace Tomáše Chudlarského (InfoScience Praha): Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI ČR)


Vystaveno dne 28. 2. 2012

Aktualizováno dne 6. 2. 2014
Poslední změna: 12. listopad 2014 16:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám