Ostatní informace

9.12.2014

Upozornění na opakované vybrané připomínky MŠMT k předkládaným zadávacím dokumentacím:


- Název akce musí být  v souladu s názvem akce dle Registrace akce

- Uvést povinnost zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

- Vzhledem k novele „Obchodního zákoníku“ nelze prodlužovat splatnost faktur o 90 dnů

- Cena musí být rozdělena na investiční a neinvestiční finanční prostředky

- ZD musí obsahovat platební kalendářLEGISLATIVA (archiv)


Uvedená legislativa je spojena s činností odboru výstavby.


dne

odkaz

popis

10.1.2014

zákon 256/2013

256/2013 - Zákon o katastru nemovitostí

26.2.2013

zákon 183/2006

183/2006 - Platné znění zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zákon 137/2006

137/2006 - Platné znění zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

23.7.2012

vyhláška 230-2/2012

232/2012 - Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

231/2012 - Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

230/2012 - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

19.1.2010

vyhláška 11/2010

11 / 2010 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

21.1.2010

vyhláška 16-18/2010

16 / 2010  - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách

17 / 2010 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

18 / 2010 - Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn

31.12.2009

nařízení vlády 474/2009

474 / 2009  - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

475 / 2009 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

476 / 2009 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

482 / 2009 - Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010

23.12.2009

vyhláška 460/2009

460 / 2009 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

11.12.2009

zákon 436/2009

436 / 2009 - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

2.12.2009

vyhláška 427/2009

427 / 2009 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

18.11.2009

vyhláška 398/2009

398 / 2009  - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

9.10.2009

zákon 345/2009

345 / 2009 - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.10.2009

nařízení vlády 335/2009

335 / 2009 - Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků

7.9.2009

zákon 313/2009

313 / 2009 - Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn

26.8.2009

vyhláška 268/2009

268/ 2009 - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

11.8.2009

sdělení 255/2009

255/ 2009 - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC

11.8.2009

vyhláška 252/2009

252/ 2009 - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů

8.4.2008

metodický pokyn MMR

Metodický pokyn MMR ČR - postupy při umisťování, povolování a užívání staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací podle zákona č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon )

10.10.2007

pokyn č. R2-07

Vyšel ve Finančním zpravodaji č. 6/7 Pokyn č. R2 - 07 k řízení a provozování ISPROFIN. Tento pokyn vysvětlujeněkterá ustanovení Vyhlášky č. 560/2006 Sb. ( m.j. je zde stanoven způsob "čerpání prostředků na financování akce prostřednictvím vybrané banky" )

Tímto pokynem se ruší Pokyn č. R1 - 07.

4.3.2008

vyhláška 26/1999

Vyhláška č. 26/1999 Sb. Hlavního města Prahy o obecně technických požadavcích na výstavbu v Praze

3.3.2008

číselníky CPV

Číselníky CPV - klasifikace stavebních činností při veřejných zakázkách


3.4.2013

Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 2M/1 ze dne 7.6.2012 ukončilo pořizování Územního plánu hl.m. Prahy,  který byl veřejnosti předložen v konceptu v r. 2009.


Veřejnou vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního plánu, nyní probíhá projednání zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu).   Do 18. dubna 2013 lze uplatnit své připomínky. Návrh zadání územního plánu je  uveřejněn na adrese www.praha.eu  -  Hlavní stránka» Magistrát hl.m. Prahy» Odbory» Územní plánování a rozvoj města» Pořizování nového územního plánu» Návrh zadání Územního plánu hl.m. Prahy.

20.2.2013

Pro posuzování prostorových kapacit byla sestavena tabulka pasportizace objektů rozdělená dle požadavku MŠMT.


Vychází z šetření správců budov fakult a součástí univerzity a analytické studie o potřebách humanitních fakult.pasportizace objektů + počty studentů


podkladem je analytická studie, zveřejněná zde


Požadavky na aktualizaci posílejte, prosím, na adresu alena.kubaskova@ruk.cuni.cz
Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a modernizaci škol - 1.11.2011


Studie proveditelnosti - vzor - 19.2.2013


Studie proveditelnosti - 1.11.2011 - návrh základní osnovy z MŠMT21.4.2010

Informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohledně zadávání víceprací ( při stanovení předpokládané hodnoty víceprací nelze odečítat hodnotu méněprací )


ke stažení zdeInformace pro správce nemovitostí


Odbor rozvoje RUK doporučuje správcům nemovitostí Univerzity Karlovy v Praze kontrolu úředních desek městských částí a obcí, které jsou pro spravované nemovitosti místně příslušné.  Formou veřejné vyhlášky jsou zde uveřejňovány oznámení o zahájení územních nebo stavebních řízení. Vlastník nemovitostí, kterých se řízení dotkne, nemusí být zpraven zvlášť zaslaným dopisem. Řada řízení, kde by se vlastník nemovitostí mohl vyjádřit, či mít námitky, může takto být přehlédnuta. Neúčast na řízení je pak brána jako souhlas s připravovaným záměrem. Zvláště u liniových staveb je tato praxe běžná.


Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. podle § 87  upravuje průběh územního řízení jako veřejné ústní jednání, které oznamuje dopisem jen žadateli a obci (§ 85, (1))  a ostatním účastníkům řízení (§85, (2)) veřejnou vyhláškou. Těmito účastníky jsou mj. vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo sousední vlastníci pozemků či staveb. Veřejnou vyhlášku vyvěsí místně příslušný stavební úřad na úřední desce úřadu místně příslušné městské části nebo obce po dobu 15 dnů


15.4.2009

Koordinátor  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.MŠMT zaslalo na RUK dopis zn. 7 673/09-19 ( zde , vč. přílohy zde s vysvětlením stanoviska ) ohledně zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/20006 Sb..

Dle názoru MŠMT je zřejmé, že na každé stavbě, kde se pohybuje více zhotovitelů ( za další zhotovitele, ve svém výkladu MŠMT, počítá i subdodavatele zhotovitele s nímž má stavebník uzavřenou smlouvu o dílo ).


Přehled právních předpisů vztahujících se k dané problematice :


- zákon č. 309/2006 Sb. – „Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ – ke stažení zde


- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních podmínkách na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – ke stažení zde


- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pacoviště a pracovní prostředí – ke stažení zde10.3.2008

Dne 26. února 2008 bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů   pod č. 61 / 2008 Sb. „Úplné znění zákona č. 406 / 2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn“.

 

V této souvislosti je nutné upozornit na povinnosti vyplývající pro vlastníky a provozovatele budov :

-         § 6a – Energetická náročnost budov :


       (1) musí být zajištěno splnění požadavků na energetickou náročnost budov

 

       (2) splnění požadavků podle odstavce 1 se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy


       (6) Provozovatelé budov využívaných pro školství .... jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově

-         § 15 bod 4 -  .......§6a odst. 2 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009

Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám