Průkazy zahraničních studentů


Barva podkladu:

žlutá

Určeno:

zahraničním studentům studujícím na UK v rámci výměnných, stipendijních nebo dalších pobytů a/nebo mezinárodních programů či programů Evropské unie uskutečňovaných na základě mezivládních nebo meziuniverzitních anebo mezifakultních dohod (dále jen "zahraniční student").

Zahraničním studentem se pro účely tohoto opatření nerozumí cizinec studující v uskutečňovaném studijním programu podle čl. 26 odst. 1 písm. a) Statutu UK, nebo písmena b) téhož ustanovení, stanoví-li příslušná mezinárodní smlouva, že cizinec má postavení studenta zapsaného do studijního programu podle zákona o vysokých školách.

Platnost:

po předpokládanou dobu jeho studia na Univerzitě Karlově, nejvýše však na dobu tří let ode dne vydání. Vydání průkazu je vázáno na předložení kupónu vydaného fakultou podle bodu 4 a na předchozí vyplnění potřebných evidenčních údajů ze strany fakulty prostřednictvím k tomu určené aplikace. Při ukončení studijního pobytu je zahraniční student povinen průkaz vrátit.


Varianty:

- průkaz zahraničního studenta UK

- průkaz zahraničního studenta UK s licencí ISIC ( pro studenty v rámci programu Erasmus)


Průkaz zahraničního studenta může být vydán pouze jeden.

K průkazu zahraničního studenta budou bezplatně vydávány kupóny stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost zahraničního studenta ke konkrétní fakultě; kupóny se standardně vydávají na fakultě. Kupón označující daný akademický rok je platný v období od 1. července předcházejícího začátku akademického roku do 31. října následujícího po ukončení akademického roku. Bez platného kupónu je průkaz neplatný a nelze se jím prokazovat. Fakulta může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu stvrzujícího příslušnost k dané fakultě..

Cena:

zdarma - průkaz zahraničního studenta UK

zdarma - kupón stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost zahraničního studenta ke konkrétní fakultě

230 Kč - průkaz zahraničního studenta UK s licencí ISIC (pro studenty v rámci programu Erasmus)


Žádosti o výměnu průkazu zahraničního studenta UK za průkaz s licencí ISIC bude v případě zahraničního studenta studujícího na UK v rámci programu Erasmus vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod.).


Příslušenství:

pouzdro zdarma

Výdej průkazu:

Praha, Informační, poradenské a sociální centrum UK, Opletalova 38,

Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3,

Informace o provozních hodinách a kontaktech výdejních center


Opakovaný výdej:

průkaz zahraničního studenta UK - 200 Kč

průkaz zahraničního studenta UK s licencí ISIC - 430 Kč

kupón - 20 Kč

pouzdro - 10 Kč


Výměna průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo z důvodu selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem je zdarma.

Ukončení platnosti předchozích karet:

Platnost všech dosavadních karet vydávaných zahraničním studentům v rámci UK a plnících funkci průkazu skončila 31. srpna 2004; tyto karty se již po 1. dubnu 2004 nově nevydávají. Případné výjimky mohou být opatřením děkana fakulty nebo ředitele součásti učiněny u zcela specifických lokálních aplikací, kde to vyžaduje jejich provozování a kde ani v součinnosti s Ústavem výpočetní techniky UK (ÚVT UK) nelze zajistit jiné řešení.


Interní předpis UK:

Používání průkazů na UK se řídí Opatřením rektora č. 28/2018.
Poslední změna: 7. prosinec 2018 15:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám