Pokyny pro užívání průkazů studenta UK

ve znění platném od 15. 4. 2009


  1. Od září 2003 bylo zahájeno vydávání nových průkazů studentům Univerzity Karlovy. Tyto průkazy mají podobu čipové karty opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií, podpisovým pruhem a vyjadřují pomocí názvu univerzity a znaku UK (i v podobě hologramu) příslušnost k Univerzitě Karlově.


  2. Každému studentovi UK je vydán jeden průkaz, který je platný po celou dobu nepřetržitého trvání studia na Univerzitě Karlově, nejvýše však devět let od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni vydání průkazu. Průkaz studenta je majetkem UK a je nepřenosný. Změna studijního programu nebo fakulty, na které student studuje, nemá na platnost průkazu vliv. Po ukončení studia nebo po přerušení studia je student povinen průkaz bezodkladně vrátit; po ukončení přerušení studia student tentýž průkaz znovu bezplatně obdrží. Před vrácením průkazu je třeba, aby si student na pokladně menzy vyzvedl eventuální zůstatek vložených finančních prostředků ze svého účtu ve stravovacím systém Kolejí a menz UK.


  3. Každý student si při prvním vydání průkazu volí, zda chce vydat průkaz studenta UK, nebo průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card). Vydání průkazu studenta UK je bezplatné, vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230 Kč. Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši. Žádosti o výměnu průkazu studenta UK za průkaz s licencí ISIC bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz bod 7).


  4. K průkazu studenta UK (s licencí ISIC nebo bez, dále jen "průkaz") jsou bezplatně vydávány kupóny stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost studenta ke konkrétní fakultě; kupóny se standardně vydávají na studijním oddělení fakulty při zápisu do dalšího ročníku. Kupón označující daný akademický rok je platný v období od 1. července před začátkem akademického roku do 31. října následujícího po konci akademického roku. Bez platného kupónu je průkaz neplatný a nelze jím studium na UK prokazovat. Fakulta (popř. další smluvní instituce jako fakultní nemocnice apod.) může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu stvrzujícího příslušnost k dané fakultě.


  5. Po ukončení centrálního výdeje nových průkazů všem studentům UK, tj. od 1. února 2004 jsou v provozu výdejních centera v Praze http://cuni.cz/UK-3249.html a výdejní centrum v Hradci Králové a v Plzni s tím, že budou zabezpečovat zejména prodlužování platnosti licence ISIC, výdej průkazů novým studentům UK a dalším osobám, opakovaný výdej průkazu apod.


  6. Při ztrátě, odcizení nebo poškození průkazu vydá studentovi nový průkaz libovolné výdejní centrum, nový kupón následně příslušná fakulta. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu, kupónu nebo pouzdra je ve výši: průkaz studenta UK: 200 Kč, průkaz studenta UK s licencí ISIC: 430 Kč, kupón: 20 Kč, pouzdro: 10 Kč. Náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem; tyto případy budou též řešeny v každém výdejním centru.


  7. Veškeré informace týkající se průkazů studentů jsou k dispozici na www.cuni.cz/prukazy, a to včetně údajů o provozní době výdejních center, kontaktech pro hlášení ztrát nebo odcizení průkazů apod. Na této stránce budou také postupně zveřejňovány aktuální informace o jednotlivých možnostech využití průkazů v rámci a vně univerzity.
Poslední změna: 22. leden 2018 00:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám