Poplatky spojené se studiem

Poplatek za delší studium

Povinnost hradit poplatek za delší studium stanoví zákon o vysokých školách v § 58 odst. 3. V témže paragrafu je též stanoven způsob vyměření poplatku, podávání  odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem a skutečnost, že poplatky jsou příjmem stipendijního fondu.


Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „příloha“) konkretizuje celý postup ve věci poplatků – určuje pravidla pro stanovení výše, formu placení a splatnost poplatků. Tento postup lze shrnout takto (jde pouze o základní informativní souhrn, přesné formulace jsou uvedeny v příloze a v dalších

vnitřních předpisech UK):VZNIK POVINNOSTI HRADIT POPLATEK


Poplatek za delší studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce


1. Povinnost hradit poplatek za delší studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia studovaného studijního programu o více než rok, přičemž


  • započítává se doba předchozích neúspěšných studií  v bakalářských a magisterských studijních programech v částech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem

  • nezapočítává se doba předchozího neúspěšného studia, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu absolvováním (rozlišují se 2 typy studijních programů: bakalářský a magisterský)

  • nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno

  • nezapočítává se uznaná doba rodičovství


2. Poplatek za delší studium se hradí za každých započatých šest měsíců studia. Výše poplatků která je uvedena v sekci Druhy a výše poplatků se stanovuje v návaznosti na ekonomickou náročnost studijních programů a v souladu s přílohou č. 2 Statutu UK: Koeficienty ekonomické náročnosti.


ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU


3. O vyměření poplatku rozhoduje rektor. Rozhodnutí  se účastníkovi řízení  zasílá do vlastních rukou na adresu jeho trvalého bydliště , nebo případně na odlišnou adresu pro doručování – tyto adresy a jejich změny je student povinen oznámit na studijním oddělení fakulty. Účastníkem řízení je ten, u něhož byly naplněny důvody pro vyměření poplatku. Poplatek je splatný 90.den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.


ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU SPOJENÉHO SE STUDIEM, ÚLEVY NA POPLATCÍCH


4. Student může podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Za den doručení se mj. považuje i 10. den, kdy byla oznámená písemnost (rozhodnutí)  uložena na poště nebo 15. den po vyvěšení na úřední desce, je-li doručováno rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Odvolání muže podat účastník řízení, nebo osoba, kterou student zplnomocnil. V takovém případě je však nutné doručit plnou moc. Prominout zmeškání lhůty k podání odvolání lze jen ze závažných důvodů, které je třeba uvést a současně doložit. Žádost o prominutí zmeškání lhůty musí být podána společně s odvoláním proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.


5. V odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem může účastník řízenít zejména rozporovat skutečnost, že mu povinnost hradit poplatek nevznikla (důvodem mohou být např. chybné údaje z celostátní matriky studentů o studiu na jiné vysoké škole) nebo žádat o úlevu (snížení, prominutí, odklad splatnosti) na vyměřeném poplatku. V případě, že byl studentovi vyměřený poplatek za delší studium, aniž by došlo k odečtení uznané doby rodičovství od celkové doby studia je možné se odvolat a vše doložit příslušnými doklady. Uznanou dobu rodičovství lze evidovat počínaje 1.dubnem 2013.


6. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti. Stanovisko poradní komise rektora je pouze doporučující. Důvody, které mohou vést k úlevě na poplatku je nutné doložit - jsou konkretizovány zde.


6a. Na základě řádně podaného a doloženého odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je úleva na poplatku za delší studium vždy poskytnuta v případě důvodů, uvedených v opatření rektora č. 12/2015 ve znění opatření rektora č. 29/2015 (opatřením rektora č. 8/2016 bylo doplněno ustanovení o splátkových kalendářích):


  1. přerušení studia v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium (přesný popis - viz opatření rektora č. 12/2015 ve znění opatření rektora č. 29/2015, čl. 1)

  2. narození dítěte v období 9 měsíců před termínem splatnosti poplatku (přesný popis - viz opatření rektora č. 12/2015 ve znění opatření rektora č. 29/2015, čl. 2)

  3. vznik poplatkové povinnosti po uplynutí maximální doby studia (přesný popis - viz opatření rektora č. 12/2015 ve znění opatření rektora č. 29/2015, čl. 3)

  4. absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti (přesný popis - viz opatření rektora č. 12/2015 ve znění opatření rektora č. 29/2015, čl. 5)

  5. studium v navazujícím magisterském studijním programu nepřekračující standardní dobu studia navýšenou o 1 rok (přesný popis - viz opatření rektora č. 12/2015 ve znění opatření rektora č. 29/2015, čl. 5a)

  6. ostatní skutečnosti uvedené v tabulce Přehled důvodů pro prominutí nebo snížení poplatku za delší studium, jež je přílohou opatření rektora č. 12/2015 ve znění opatření rektora č. 29/2015. Aktuální tabulka.


7. Vzorový formulář pro odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je uveden zde.


8. Rozhodnutí rektora o v odvolacím řízení je konečné.


9. Často kladené otázky a odpovědi k k poplatkům jsou uvedené zde. V závažných případech lze navštívit kancelář poplatků spojených se studiem na RUK v těchto úředních hodinách: středa 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin.


POSTUP PŘI NEUHRAZENÍ POPLATKU


POZOR! Při placení je vždy nutné uvést správný účet fakulty, variabilní a specifický symbol - vše je uvedeno v rozhodnutí o vyměření poplatku, jinak nemusí být platba fakultou identifikována


10. Univerzita bohužel musela přistoupit stejně jako jiné vysoké školy k vymáhání poplatků spojených se studiem, neboť řada dlužníků dobrovolně poplatky neuhradila. Univerzita je povinna poplatky stanovit i vymáhat a naplňovat jimi stipendijní fond. Poplatky vybrané od studentů konkrétní fakulty jsou využity na stipendia pro studenty právě této fakulty, k jiným účelům je univerzita nesmí použít.


11. Dotazy k vymáhaným poplatkům lze zasílat přes e-mail .


Poplatek za studium v cizím jazyce

Povinnost hradit poplatek za studium v cizím jazyce stanoví zákon o vysokých školách v § 58 odst. 4.

Výše poplatků jsou uvedeny v Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy. Poplatek je splatný 30. den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.

O vyměření poplatku za studium v cizím jazyce rozhoduje v prvním stupni děkan. Postup pro podání odvolání proti rozhodnutí o vyměření tohoto poplatku a při jeho neuhrazení je obdobný jako v případě poplatku za delší studium. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti. Stanovisko poradní komise rektora je pouze doporučující.


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Povinnost hradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví zákon o vysokých školách v § 58 odst. 1. V témže paragrafu jsou též stanoveny meze pro určení výše tohoto poplatku. Další podrobnosti jsou vedeny v Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.


Poslední změna: 31. květen 2017 11:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám