GAMA

Domů
Projekt TG01010108 „Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze“ je řešen s finanční podporou TA ČR“Základní informace


Program GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu.


Univerzita Karlova v Praze získala v rámci 1. výzvy dotaci ve výši 20 935 000 Kč pro roky 2014–2019, kterou postupně rozdělí mezi dílčí projekty realizované na jednotlivých pracovištích UK.


Celkovou koordinaci a administraci projektu TG01010108 „Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze“ zajišťuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK, za realizaci konkrétních dílčích projektů nesou odpovědnost přímo fakulty, na nichž se nacházejí pracoviště zapojená do projektu.


Pro koho je program určen a co podporuje


Celkovým cílem projektu je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití. O financování dílčích projektů rozhoduje rektor UK na základě doporučení Rady pro komercializaci UK.


Podpora z programu GAMA je určena pracovníkům (případně též studentům) z pracovišť UK, kde vznikají výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s komercializačním potenciálem. Ve čtvrtém kole interní soutěže budou podpořeny dva druhy kvalitních projektů.


1. Větší projekty - maximální doporučený objem podpory na jeden dílčí projekt je cca 850 000 Kč na celou dobu realizace, jejíž předpokládaná délka je zhruba 12 - 18 měsíců. Osobní náklady mohou být ve výši max. 40% celkových způsobilých nákladů dílčího projektu.


2. Menší projekty - maximální doporučený objem podpory na jeden dílčí projekt je cca 200 000 Kč na celou dobu realizace, jejíž předpokládaná délka je zhruba 12 měsíců.


Výsledkem dílčího projektu by mělo být ověření funkčnosti zamýšlené metody, prototypu, funkčního vzorku apod. včetně zajištění potřebné ochrany duševního vlastnictví a průmyslových práv a příprava na další kroky vedoucí k praktickému uplatnění na trhu. Financování z programu GAMA TA ČR není určeno pro podporu základního výzkumu.


Podpořené projekty musí vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků:


P – patent


G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek


Z – poloprovoz, ověřená technologie


R – software


F – průmyslový a užitný vzor


Přihlášení do projektu


V případě zájmu o účast ve 4. kole interní soutěže informujte co nejdříve děkanát a grantové oddělení fakulty o vašem záměru. Některé fakulty mohou mít vlastní proces předvýběru projektů. Navíc v případě schválení projektu musí fakulta převzít za plnění projektu dle pravidel programu garanci, tudíž je potřeba žádost do soutěže předjednat v rámci vaší fakulty.


Dále je nutné zformulovat projektový záměr v požadovaném formátu (viz krycí list dílčího projektu Excel). V tomto formuláři TA ČR je nezbytné popsat jedinečnost technologie/know-how, jež by měla být ověřována, současný a plánovaný stav ochrany duševního vlastnictví, očekávané výsledky i požadované finance. Součástí formuláře jsou rovněž údaje potřebné pro zhodnocení komerčního potenciálu, tzn. informace o situaci na trhu, nástin předpokládaného byznysplánu atp. Dalším krokem je zaslat kompletně vyplněný formulář ve stanoveném termínu společně s povinnými přílohami (životopisy ve formátu TA ČR a stručná anotace i v anglickém jazyce, a to v maximálním rozsahu 2000 znaků včetně mezer) v elektronické podobě CPPT na e-mail .


Dále doporučujeme projektový záměr a způsob vyplnění formuláře konzultovat s pracovníky CPPT ještě před finálním odevzdáním – kontaktujte projektovou manažerku GAMA . Pro zájemce též CPPT připravilo informační seminář – viz záznam ze semináře.


Klíčové termíny


30. 3. 2017

vyhlášení 4. kola interního výběrového řízení

12. 4. 2017 (13:00)

informační seminář pro zájemce o 4. kolo interního výběrového řízení

4. 5. 2017 (23:59h)

termín pro podání námětů do 4. kola interního výběrového řízení

23. 5. a 24. 5. 2017

osobní prezentace dílčích projektů v rámci 4. kola interního výběrového řízení

červen, červenec 2017

výsledky 4. kola interního výběrového řízení

od 1. 9. 2017

realizace podpořených dílčích projektů 4. kola interního výběrového řízení


Dokumenty a formuláře


Soubory ke stažení naleznete na samostatné stránce .


Kontakt


Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

projektová manažerka

Telefon:

+420 224 491 209

+420 776 007 130


Mgr. Otomar Sláma

Telefon:

+420 224 491 952

+420 603 281 804


Terminologie - projekty, programy, podprogramy a jiné klamy


Hierarchické schéma v rámci projektu GAMA nepatří k nejjednodušším, vytvořili jsme pro Vás tedy schéma, které by mělo zabránit možným mystifikacím.


Program GAMA patří spolu s mnoha dalšími programy do portfolia Technologické Agentury České republiky. Tento program se dělí na dva podprogramy, příčemž druhý podprogram zatím nebyl spuštěn, respektive nebyla vyhlášena veřejná soutěž. První podprogram, ten, který zajímá nás, je určen pro výzkumné organizace, mezi které se řadí i Karlova Univerzita. V rámci tohoto podprogramu byly zatím vypsány dvě veřejné soutěže. Do první soutěže se UK, zastoupená CPPT, přihlásila již v roce 2014 a získala finanční podporu až do roku 2019. Do druhé veřejné soutěže, stejně jako do soutěží následujících se nemohou ani fakulty, ani samotní řešitelé (chápejte pracovnici UK) hlásit. Na UK se tedy setkáte s termínem projekt GAMA (občas i GAMA UK). Veškerá interakce, v rámci naší univerzity, probíhá mezi pracovníky CPPT a řešiteli, CPPT poté komunikuje s TA ČR.


V případě zájmu o projekt GAMA UK je tedy potřeba počkat na vyhlášení interního výběrového řízení a se souhlasem své fakulty podat přihlášku. Rektor UK poté rozhodne, které dílčí projekty budou finančně podpořeny. Bližší informace k přihláškám a hodnotícím řízení naleznete v PPT prezentaci z informačního semináře, jehož záznam naleznete zde.

Poslední změna: 11. srpen 2017 13:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám