Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením

Společné (dvojí) vedení disertačních prací (známé pod francouzským názvem cotutelle) probíhá na základě spolupráce mezi Univerzitou Karlovou v Praze a zahraniční univerzitou. Studium se uskutečňuje pod vedením školitelů z obou zapojených institucí a posluchač tráví část doktorského studia na zahraniční univerzitě. Tato spolupráce významně přispívá k prohloubení internacionalizace doktorského studia a v dlouhodobém hledisku podporuje zapojení vědy a výzkumu na fakultách do evropského prostoru.


Pro každý doktorát připravovaný v rámci cotutelle uzavírají partnerské instituce individuální Smlouvu o společném vedení disertační práce, která stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby disertační práce. Podepisuje ji doktorand a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a příslušní představitelé partnerské instituce.


Doktorand je přihlášen a zapsán ke studiu na obou partnerských univerzitách podle platných pravidel a má tam všechna odpovídající akademická práva a povinnosti. Ustanovení v rámci uzavřené smlouvy mají přispět k tomu, aby se předešlo administrativním a průběhovým komplikacím. Nesmí být v rozporu s platnými předpisy pro doktorské studium v obou zemích a na příslušných univerzitách a fakultách.


Univerzity v zahraničí přistupují k uzavírání smluv o společném vedení disertačních prací různě, proto může docházet k dílčím modifikacím.Metodické pokyny

Metodické pokyny k administrativnímu postupu při přípravě Smlouvy o společném vedení disertační práce (cotutelle) mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou (poslední aktualizace 10. 4. 2015)


Metodické pokyny


Pracovní vzory smluv

Smlouva cotutelle může být podepsána v angličtině. Požaduje-li partnerská univerzita smlouvu v jiném cizím jazyce, je třeba vyhotovit odpovídající text v další jazykové verzi, a to buď v angličtině, nebo češtině. Doporučujeme použít jeden z níže uvedených vzorů smlouvy, které již byly schváleny právním a studijním odborem RUK.


Pracovní vzory Smlouvy o společném vedení disertační práce v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce (poslední aktualizace 23. 11. 2015):


Pracovní vzor smlouvy v ČJ

Pracovní vzor smlouvy v AJ

Pracovní vzor smlouvy ve FJ

Pracovní vzor smlouvy v NJPracovní vzory Dodatku ke Smlouvě o společném vedení disertační práce v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce (poslední aktualizace 23. 11. 2015):


Pracovní vzor dodatku v ČJ

Pracovní vzor dodatku v AJ

Pracovní vzor dodatku ve FJ

Pracovní vzor dodatku v NJ


Seznam smluv

Seznam smluv o společném vedení disertační práce uzavřených na institucionální úrovniMožnosti financování

Univerzita Karlova v Praze podporuje doktorát pod dvojím vedením formou příspěvku z Fondu mobility (Fond mobility), další možností je požádat o podporu domácí fakultu či partnerskou univerzitu. Dále můžete využít nabídky různých nadací, grantových agentur a dalších institucí podporujících studentskou mobilitu.

Chcete-li uskutečnit doktorát pod dvojím vedením na některé univerzitě ve Francii, můžete se ucházet o stipendium francouzské vlády, která tyto aktivity finančně podporuje. Bližší informace naleznete zde: Doktorát pod dvojím vedením


Poslední změna: 16. březen 2016 11:14
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám