Mexiko

Výběrová řízení pro výměnné pobyty na partnerských univerzitách se vyhlašují pravidelně jednou za semestr. Pro pobyty v ak. roce 2018/19 budou vyhlášena následující výběrová řízení:Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey


tec.mx


Participující fakulty: FF, FSV

Počet míst na podzimní semestr 2018 (srpen - prosinec): 4

Počet míst na jarní semestr 2019 (leden - květen): 4


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Je možné se ucházet o studijní pobyt v kterémkoli kampusu ITESM a potřebné informace si vyhledat na příslušných webových stránkách. Pravidelné výměny probíhají pouze s kampusy Monterrey a Ciudad de México. Ve studijním plánu zřetelně uveďte, na který kampus se hlásíte.


Kampus Monterrey:

Zájemci o studium ve španělštině musejí ještě před výjezdem úspěšně absolvovat on-line rozřazovací test pro pokročilý stupeň. Zájemci o studium v angličtině předloží TOEFL (ibt 79), IELTS (6,5) nebo oficiální potvrzení z fakultního jazykového centra či od kompetentního učitele o úrovni B2. Studijní průměr nesmí překročit 2,33.

Podrobnější informace najdete zde:


admission process

Fact sheet 2018

Courses selection


Kampus Ciudad de México:

Potřebné informace najdete na následujících odkazech:


Academic calender

Courses selection

Insurance

Mexico City General

ITESM Ciudad de MéxicoPodmínky vstupu do země: Migration process

Upozornění: Vzhledem k bezpečnostní situaci v Mexiku jsou zájemci o studijní pobyt žádáni, aby se předem seznámili s aktuálním doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR mzv/mexiko/cestovani a během pobytu se řídili bezpečnostními pokyny univerzity.
Instituto Tecnológico de Zacatepec


itzacatepec


Počet míst na druhý semestr 2018 (srpen-prosinec): 2

Počet míst na první semestr 2019 (leden-květen): 2


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Náklady na ubytování a stravu činí zhruba 350 USD na měsíc. Doklad o jazykové zkoušce ITZ nevyžaduje, student však doloží znalost španělštiny na úrovni B2 k výběrovému řízení na RUK.
Universidad Nacional Autónoma de México


www.unam.mx


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PedF, PF

Počet míst na podzimní semestr 2018 (srpen-prosinec): 2

Počet míst na jarní semestr 2019 (únor-červen): 2


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné.

Odhadované finanční náklady na měsíc: 350 USD ubytování, 300 USD strava, 200 USD učebnice a studijní materiál, 50 USD doprava. Všechny kurzy jsou ve španělštině. Výměnní kandidáti musí prokázat pokročilou znalost španělštiny odpovídající evropské úrovni B2.


Přehled kurzů najdete na odkazech offerta.escuelas a offerta.licenciatura


Bližší informace pro výměnné studenty hlásící se na úroveň posgrado (Mgr/Ph.D): www.posgrado.unam


Upozornění: Vzhledem k bezpečnostní situaci v Mexiku jsou zájemci o studijní pobyt žádáni, aby se předem seznámili s aktuálním doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR mzv/mexiko/cestovani. Během pobytu v hlavním městě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a řídit se bezpečnostními pokyny mzv/mexiko/hlavní město.-------------------------------------------------------------

Důležité informace pro výjezdy na všechny univerzity:


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK

kontaktní údaje a čestné prohlášení (čeští studenti v ČJ, zahraniční v AJ).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 stran A4 se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení:


Na druhý/podzimní semestr: 15. listopadu 2017

Na první/jarní semestr: 15. května 2018


Zájemci odevzdají níže uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity (v češtině, nikoli španělštině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)


Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.

Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu.

Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.Bližší informace získají studenti na Odboru pro zahraniční vztahy rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referent: PhDr. Jana Pištorová. E -mail:
Poslední změna: 10. říjen 2017 07:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám